Skip to main content
Map
 • Nieuws
 • Webinar: Financieringsregelingen toegelicht

Webinar: Financieringsregelingen toegelicht

 • 21/04/2020

De coronacrisis heeft een erg zware impact op ondernemingen. Elk bedrijf wil de financiële gevolgen in kaart brengen én beperken. Om ze daarbij te helpen, organiseerde Voka Vlaams-Brabant een webinar in samenwerking met Deloitte over financieringsregelingen en alles wat daarbij komt kijken. Een antwoord op de belangrijkste vragen die daar gesteld werden, vind je hier.

Tekst: Bruno Degrande, Associate Deloitte M&A & Finance

1.    Hoe kan ik de impact van Covid-19 op mijn kaspositie aanpakken

Er zijn heel wat steunmaatregelen voorhanden, waar ondernemers op kunnen/moeten inzetten. Daarnaast kunnen een grondige evaluatie van het werkkapitaal, investeringen en kosten ook heel wat extra liquiditeitsruimte opleveren. Het is echter belangrijk om tijdig de nodige acties te nemen nu de betrokken diensten en banken nog niet overbelast zijn. Een goede planning voor de strategische en financiële heropstart zal bepalend zijn voor het succes en de financiële gezondheid van heel wat bedrijven.

Deloitte start steeds met een analyse om na te gaan wat de huidige financiële toestand van de onderneming is en om zicht te krijgen op de mogelijke verbeterpunten. Als het gaat over de interne werking van de onderneming, kan om te beginnen het werkkapitaal onder de loep genomen worden:

 • Onderzoek hoe uitstaande vorderingen sneller geïnd kunnen worden en/of vraag voorschotten. Commercial finance (factoring) kan in sommige gevallen ook een interessante financieringsoplossing zijn.
 • Maak – waar mogelijk -  maximaal gebruik van beschikbaar leverancierskrediet (en de bijhorende contractuele afspraken hierbij). Een evaluatie van wie uw kritische leveranciers zijn, komt hierbij zeker aan de orde. De focus dient vandaag te liggen op korte termijn liquiditeit.
 • Tracht de (te) traag roterende voorraad te verkopen en/of zoek een goede oplossing om de financiering ervan te verhogen (bijvoorbeeld stockfinancieringsoplossingen).

Ga zeer kritisch door de kostenstructuur van je onderneming en ga na welke kosten je kunt schrappen, verminderden, uitstellen en/of spreiden en beperk dit niet alleen tot invoeren van tijdelijke werkloosheid. Onderzoek of de geplande investeringen noodzakelijk zijn om op korte termijn te laten doorgaan. Investeringen die niet noodzakelijk zijn of die onvoldoende positieve korte termijn effecten hebben, zet je beter on-hold (let daarbij wel op eventuele afnameverplichtingen).
Maak gebruik van alle aanwezige steunmaatregelen:

 • Overheidsmaatregelen: uitstel van betaling BV/RSZ, btw/VenB, PMV crisiswaarborg en achtergestelde leningen, eventueel afbetalingsplannen etc.;
 • Bancair: uitstel van kapitaalaflossingen, nieuwe kredieten via garantieregeling, etc.

Op een iets langer perspectief kan het nuttig zijn om te evalueren of bepaalde niet-kern activiteiten afgestoten kunnen worden.

In de meeste gevallen zien we dat bovenstaande maatregelen niet volstaan. Werk daarom zeker met een kasplan. Uit het kasplan moet blijken wat de effectieve cashbehoefte zal zijn en in welke periode de behoefte maximaal is. Onze visie is dat je best meteen met een degelijk onderbouwd dossier met kasplan en een duidelijke kredietvraag werkt. Het schept geen vertrouwen wanneer een dossier onvolledig aangeleverd wordt of cruciale vragen onbeantwoord blijven. Laat je waar nodig bijstaan door mensen met de juiste ervaring en expertise.
 

2. Kan ik op alle steunmaatregelen rekenen of is er een beperking?

Er zijn geen echte beperkingen, maar je zal wel moeten aantonen dat er een impact is door Covid-19. In de meeste gevallen is dit eenvoudig (bijvoorbeeld verplichting tot sluiting, toepassing economische werkloosheid, kasplan). Aan een aantal steunmaatregelen zijn extra voorwaarden verbonden. Om uitstel van kapitaalaflossingen te bekomen bij banken, mag de onderneming bijvoorbeeld geen achterstallen hebben op 01/02/2020 of meer dan 30 dagen achterstal op 29 februari 2020 bij zowel overheid (belastingen, sociale zekerheid) als banken. Ondernemingen die niet voldaan hebben aan hun contractuele verplichtingen in de laatste 12 maanden en in actieve kredietherstructurering zitten bij de banken, komen eveneens niet in aanmerking (zie vraag 4).

3. "Is Covid-19 reeds door de overheid als "overmacht" uitgeroepen? Mogen bedrijven zich op overmacht beroepen om contracten niet na te komen en bijvoorbeeld ook overeengekomen betalingen niet uit te voeren?"

Corona wordt vandaag als containerbegrip gebruikt, maar dit is juridisch niet correct. Algemeen kan je de verspreiding van Covid-19 niet als reden van overmacht gebruiken. Overmacht geldt alleen in zeer specifieke gevallen als aan een aantal strenge voorwaarden voldaan is. De drie basisregels om van overmacht te kunnen spreken zijn:

 • een onvoorziene omstandigheid;
 • die buiten de controle van de partij die moet uitvoeren ligt;
 • en die de nakoming van de verbintenis geheel onmogelijk maakt.

Het laatste punt geeft aan dat het echt onmogelijk moet zijn om de verbintenis na te komen. Heel moeilijk of met een zeer grote benadeling van een van de partijen is dus geen overmacht en hier ben je verplicht om te heronderhandelen. 

Concrete cases (en zeker bij twijfel of discussie) leggen wij steeds even voor bij onze juristen, met als hoofddoel om steeds te streven naar een onderling akkoord tussen de partijen. Je “juridisch gelijk” afdwingen, is vaak duur en al zeker tijdrovend. Bovendien schaadt het vaak de langetermijnrelaties. Het is veel nuttiger om op korte termijn tot een werkbare en door beide partijen gedragen oplossing te komen. Indien partijen onderling geen akkoord vinden of men wil geen onnodig risico lopen, is er de mogelijkheid om het geschil via (vandaag online) bemiddeling trachten op te lossen. Deloitte heeft hier zeer goede ervaringen mee.

4. Als je een krediet hebt lopen waarvoor je uitstel vraagt, blijft de uiteindelijke aflossingsdatum dan behouden of schuift die mee op?

De kapitaalaflossingen starten opnieuw in november 2020 waar ze zijn gestopt. De einddatum van het krediet wordt met andere woorden verlengd met het aantal maanden uitstel, waardoor de maandaflossingen dezelfde blijven als voor het uitstel. Stel dat je een krediet hebt lopen dat op 31/12/2021 volledig afgelost zou zijn en je vraagt nu een uitstel van betaling van 6 maanden, dan zal het krediet dus lopen tot 30/06/2022. Dit is echter enkel van toepassing op kapitaalaflossingen, intresten blijven wel tussentijds te betalen.

5. Bepaalde ondernemingen die in een groeiscenario zitten en een zwakke kapitaalruggengraat hebben komen met deze crisis sneller in problemen. Hoe zal de bankier bepalen of deze onderneming 'levensvatbaar' is?

De voorwaarden voor betalingsuitstel van bestaande kredieten zijn voor alle bedrijven dezelfde:

1. De organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis. Dit houdt in:

 • de omzet of activiteit is gedaald of zal dalen;
 • er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
 • de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming.

2. De organisatie is vast gevestigd in België.

3. De organisatie had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020.

4. De organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

Voor bijkomende kredieten zal het belangrijk zijn om een degelijk kredietdossier uit te werken voor de banken. Je moet duidelijk je behoefte aantonen, vanwaar deze behoefte komt en hoe de kredieten desgevallend terugbetaald zullen worden. Via een kasplan kan de eventuele korte termijnbehoefte aangetoond worden om vervolgens via een financieel plan aan te tonen dat er voldoende terugbetalingscapaciteit zal zijn op langere termijn. Als de kapitaalstructuur van de onderneming te zwak is, kan onderzocht worden of een achtergestelde lening of kapitaalverhoging aan de orde is. Voor de kleinere bedragen heeft Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) een aantal gestandaardiseerde producten (bijvoorbeeld KMO Cofinanciering) en in kader van Covid-19 zal PMV ook extra achtergestelde leningen op 3 jaar aanbieden met als voornaamste doelgroep start-up en scale-up bedrijven. Deze kredieten hebben ook als doel hun eigen vermogen te versterken, een deel van de behoefte om zo eenvoudiger het restbedrag bij een bank te kunnen bekomen. Voor grotere bedrijven met sterke groeiambities kan je naast PMV ook bij heel wat andere spelers terecht. Het financieringslandschap is nog nooit zo uitgebreid geweest als vandaag. 

Proximus

Artikel uit publicatie