Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • We hebben flexibele arbeid nodig, geen wereldvreemde uitspraken

We hebben flexibele arbeid nodig, geen wereldvreemde uitspraken

  • 10/02/2022

Bedrijven kraken onder personeelskrapte. Er is snel een flexibele arbeidscodex nodig, geen wereldvreemde uitspraken.

Op 12 oktober bereikte de federale regering een akkoord over een pakket van 35 arbeidsmarktmaatregelen. Dat akkoord omvat positieve elementen over het activeren van werkzoekenden en ook van de arbeidsreserve, zoals langdurig zieken en personen met een handicap. En dit is broodnodig voor onze Vlaamse arbeidsmarkt.

Maar belangrijke werven die een grote hervorming voor onze arbeidsmarkt zouden voorzien werden niet meegenomen in het akkoord of doorverwezen naar het sociaal overleg.

Onze arbeidsmarkt heeft nochtans snel doortastende maatregelen nodig om competitief te zijn ten aanzien van onze buurlanden, zoals de versoepeling van nachtarbeid en zondagsarbeid, de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering, flexibiliteit van de arbeidstijd en loopbaanrecht.
 

In plaats van nieuwe vormen van arbeid te bestrijden, zou het beleid beter het debat faciliteren hoe flexibiliteit een win-win kan zijn voor iedereen.

Voka vroeg aan de federale regering om geen tijd te verliezen bij de verdere opmaak van regelgevende teksten en de operationalisering van de maatregelen. De krapte op de arbeidsmarkt is immers erg nijpend bij onze Vlaamse ondernemingen: 3 op de 4 grote bedrijven geven aan dat ze erg moeilijk personeel vinden.

4 maanden stilstand

Strakke deadlines voor het politiek en sociale overleg waren nodig, maar helaas... We zijn ondertussen 4 maand later en op dit moment maken deze maatregelen nog altijd voorwerp uit van discussie binnen de federale regering.

Geen enkele wettekst werd reeds goedgekeurd op de ministerraad. Daarnaast operationaliseren de administraties wel de ver gevorderde werf van de leerrekening die voorziet in 5 verplichte dagen opleiding per werknemer en dreigt af te glijden naar een controle-instrument ten aanzien van ondernemingen. 

Wereldvreemd

Onze ondernemingen kunnen niet blijven wachten en hebben een moderne en flexibele arbeidscodex nodig. Wereldvreemde uitspraken dat België een land moet worden zonder e-commerce negeren de werkelijkheid en digitale evoluties alsook de jobopportuniteiten. Ze staan haaks op de visie van onze Vlaamse innovatieve bedrijven en economie.

In plaats van nieuwe vormen van arbeid te bestrijden, zou het beleid beter het debat faciliteren hoe flexibiliteit een win-win kan zijn voor iedereen en hand in hand gaat met een toekomstgerichte sociale zekerheid. 

3 krachtlijnen

Voka en zijn leden blijven de hand uitreiken naar de federale en Vlaamse beleidsmakers om samen de maatregelen meer activerend, flexibeler te maken en te zorgen voor via homogene bevoegdheidspaketten beleid op maat kan worden opgemaakt.

We zien 3 krachtlijnen, die voor ons als rode draad gelden:

1. Verlies geen tijd

De Vlaamse arbeidsmarkt staat in brand. Na 4 maanden overleg hebben onze ondernemingen maatregelen nodig om onder andere de e-commerce in België te houden. 

2. Werk samen met de gewesten en de regionale sociale partners

Dit is noodzakelijk voor een efficiënt arbeidsmarktbeleid.

In Vlaanderen werd bijvoorbeeld een actieplan levenslang leren gefinaliseerd, waarbij onder meer wordt ingezet op een leerrekening en innovatieve financieringsinstrumenten in samenwerking met de sociale partners en onderwijs- en opleidingsverstrekkers. Een extra formele federale vormingsverplichting van 5 dagen per jaar is dan ook niet noodzakelijk en kan contraproductief werken. 

3. Maak het eenvoudiger om ander arbeidspotentieel te ontginnen

Zoals langdurig zieken, mensen met een leefloon, en jongeren die niet in opleiding of onderwijs zitten en geen werk hebben (NEET-jongeren).
 

Contactpersonen

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt

Sonja Teughels

Senior Adviseur Arbeidsmarkt

imu - vzw - ovam