Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Wat zit er precies in de fiscale plannen van minister Van Peteghem?

Wat zit er precies in de fiscale plannen van minister Van Peteghem?

  • 02/03/2023

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem stelt een vijfentwintigtal maatregelen voor van wat hij de eerste fase van de fiscale hervorming noemt. Welke zijn relevant voor ondernemingen?


 

De maatregelen binnen deze eerste fase zouden ingaan vanaf 1 januari 2024. Dit op voorwaarde dat de meerderheid deze plannen van Van Peteghem steunt uiteraard. Het voorstel van de minister is slechts een startbasis voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen. Wanneer meer informatie beschikbaar komt over de plannen wordt deze info verder aangevuld. 

Bedrijfsfiscaliteit

Make-over van de investeringsaftrek 

Het voorstel is om de tijdelijke verhoogde investeringsaftrek van 25% voor kleine ondernemingen, van toepassing in de jaren 2021 en 2022, nog met één jaar te verlengen in 2023. 

Vanaf 2024 zou het volledige stelsel van de investeringsaftrek grondig worden herzien. Om investeringen in efficiënt energieverbruik en hernieuwbare energie, emissievrij vervoer, milieuvriendelijke investeringen en ondersteunende digitale investeringen aan te moedigen, maar ook om een antwoord te bieden op de bezorgdheden over de Amerikaanse ‘Inflation Reduction Act’, wil de minister de investeringsaftrek versterken via drie sporen (238 miljoen euro op kruissnelheid).

1.    De basisinvesteringsaftrek voor kleine ondernemingen gaat van 8% naar 10%.
2.    Aanzienlijk verhoogde thematische investeringsaftrek voor duurzame investeringen (40% voor kleine ondernemingen 30% voor andere vennootschappen). Vier grote thema’s: milieu, klimaat, vervoer en digitale investeringen die de 3 voorgaande thema’s ondersteunen. Voor deze categorieën van investeringen wordt een belastingkrediet ingevoerd (waardoor de ondernemer het voordeel sneller bekomt) en worden dubbele lineaire afschrijvingen mogelijk (waardoor de afschrijvingstermijn in de praktijk halveert).
3.    De technologie-aftrek: het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling (13,5% voor de eenmalige aftrek en 20,5% voor de gespreide aftrek) blijft behouden. 

Innovatieaftrek 

Om in aanmerking te komen voor de toepassing van de innovatieaftrek zou voortaan een octrooivereiste van toepassing worden. 

Meer rechtszekerheid bij het gebruik niet-doorstorting van bedrijfsvoorheffing O&O

Door de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende overheidsdiensten (Belspo en de FOD Financiën) duidelijker af te bakenen en de toepassingsmodaliteiten beter te omschrijven, wil men meer rechtszekerheid bekomen bij het gebruik van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling. 

Er komt geen verdere inperking van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor ondernemingen zoals gevraagd door Voka. 

Rechtszekerheid voorafgaande beslissingen voor ondernemingen versterken

Door de samenwerking tussen de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) en de fiscale administraties te versterken en te verdiepen wil men de bestaande rechtsonzekerheid rond rulings stoppen. 

Vermogen

Hervorming van de DBI-aftrek 

De DBI-regeling (DBI staat voor definitief belaste inkomsten) is een regeling die economisch dubbele belasting van winsten binnen een groepsstructuur wil voorkomen door winsten die reeds bij een dochteronderneming of bij een materieel belangrijke participatie belast zijn niet nogmaals bij een volgende aandeelhouder-vennootschap te belasten. Ondernemingen die in een dochteronderneming investeren of een belangrijke participatie nemen kunnen hierdoor de opstromende dividenden van die investering vrijstellen van vennootschapsbelasting, mits voldaan aan enkele voorwaarden (waaronder een participatievoorwaarde van minimaal 10% of 2,5 miljoen euro en een taxatievoorwaarde in hoofde van de dochtervennootschap). Niet-genoten DBI-aftrek kan onder bepaalde voorwaarden worden overgedragen naar het volgende belastbare tijdperk. 

Het Hof van Justitie oordeelde al meermaals dat de Belgische DBI-aftrek niet conform de moeder-dochter richtlijn vormgegeven was. Om de rechtszekerheid te bevorderen wil men de werkwijze van het bestaande vrijstellingssysteem vereenvoudigen. Van DBI-aftrek gaat het naar DBI-vrijstelling.

De minimale participatievoorwaarde van 2,5 miljoen euro blijft behouden, maar de voorwaarde dat de deelneming de aard moet hebben van een financieel vast activum wordt (opnieuw) ingevoerd. Er moet dus sprake zijn van een duurzame en specifieke band. De deelneming mag niet louter voor beleggingsdoeleinden worden aangehouden om in aanmerking te komen voor de DBI-vrijstelling. 

Inkomsten verleend of toegekend door beleggingsvennootschappen - en bij uitbreiding gereglementeerde vastgoedvennootschappen - waarvan de statuten voorzien dat minstens 90% van de verkregen dividend of meerwaarde inkomsten jaarlijks worden uitgekeerd (zogenaamde DBI-beveks) zouden op basis van eerste informatie in de plannen van de minister opnieuw expliciet uitgesloten worden van de DBI-aftrek. Ook in dit geval zal de minimale participatievoorwaarde onverkort gelden. Zo wil men verschillende investeringsbeslissingen onderwerpen aan eenzelfde fiscale behandeling.  

Een mogelijke verdere kostenaftrekbeperking van uitgaven met betrekking tot participaties die genieten van de DBI-aftrek - opgenomen in een eerder voorstel - zou zijn weggevallen, hetgeen opnieuw rechtszekerheid biedt voor ondernemingen die hun regionaal hoofdkwartier in België willen vestigen. 

Verdubbeling van de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen 

De bestaande taks van 0,15% op effectenrekeningen waarop meer dan 1 miljoen euro staat, wordt in het plan verdubbeld. Het nieuwe tarief zou dan vanaf 2024 0,30% worden.

Belastingvermindering verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen en groeibedrijven

De belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen en van groeibedrijven zou niet meer worden verleend voor uitgaven gedaan na 31 december 2023. 

Subsidies voor fossiele brandstoffen

Zouden worden afgebouwd en in lijn gebracht worden met onze buurlanden. 

Lonen

Belastingvrije som verhogen van 10.160 euro naar 13.500 euro 

De belastingvrije som is het deel van het inkomen waarop geen belastingen worden betaald. Dat bedrag is voor elke belastingplichtige hetzelfde. 

Verhogen van het plafond van de 45%-schijf

Dit om voltijds werken te belonen. Deze schijf wordt opgetrokken van een netto-belastbaar inkomen van 46.440 euro tot een netto-belastbaar inkomen van 60.000 euro.

De werkbonus uitbreiden

Volgens de minister wordt de werkbonus vandaag te plots afgebouwd waardoor een promotie of meer werken voor deze mensen te weinig extra nettoloon oplevert. Hij wil daarom werken maken van een tragere uitfasering van de werkbonus en het belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten overeenkomstig aanpassen.

Verloningsstimuli

Werknemers aandeelhouder van hun werkgever 

De minister wil het systeem van de optieplannen hervormen door het gebruik ervan te beperken tot aandelen van de werkgever of van een verbonden vennootschap. 

Daarnaast zou een nieuwe fiscale regeling uitgewerkt worden om werknemers te laten deelnemen in het eigen vermogen van hun werkgever door pas bij daadwerkelijke uitoefening van de optie belasting te heffen in plaats van zoals vandaag op de datum van de toekenning. Zo wil men het waarderingsprobleem van een optie dat zich stelt bij toekenning ervan aanpakken, alsook het mogelijke liquiditeitsprobleem in hoofde van de verkrijger van de optie. Het belastbaar voordeel zou dan overeen stemmen met het verschil tussen de werkelijke waarde van het aandeel op het moment van de uitoefening van de optie en de uitoefenprijs. Op die manier wil men het personeel van scale-ups concurrentieel aantrekkelijk  belonen. 

Fiscaal voordelig aanvullend pensioen

De bestaande 80%-begrenzing zou opgeheven worden zonder te raken aan de opbouwmogelijkheden die vandaag bestaan. Er zou een stelsel komen dat volledig gebaseerd is op de bruto jaarbezoldigingen van het jaar zelf. Tot een jaarbezoldiging aan het loonplafond (vandaag ongeveer 71.000 euro per jaar) zou maximaal 12% van het loon kunnen worden gestort. Voor het loon boven het plafond zou een grens van 32% van het loon gelden.

Bedrijfswagens

Aan het fiscaal stelsel van de voordelen alle aard gelinkt aan bedrijfswagens zou niet geraakt worden.

Codes schrappen

In navolging van de aanbevelingen van de Hoge Raad van Financiën en in uitvoering van de doelstellingen van het regeerakkoord zou een 100-tal federale codes geschrapt worden.

Digitale facturatiestroom

Er zou verder ingezet worden op digitale toepassingen zoals e-invoicing en e-reporting. Dat moet onder meer leiden tot administratieve vereenvoudiging bij de belastingplichtigen doordat de verplichte jaarlijkse klantenlisting verdwijnt.

Lees hier de integrale tekst van de fiscale plannen van minister Van Peteghem.

imu - vzw - Altez
imu - vzw - Uzbrussel