Skip to main content
  • Nieuws
  • Wat vinden de partijvoorzitters? Arbeidsmarkt van de toekomst

Wat vinden de partijvoorzitters? Arbeidsmarkt van de toekomst

  • 13/05/2019

Onze arbeidsmarkt raakt overhit. Onze ondernemingen hebben jobs gecreëerd, maar ze vinden niet de mensen om die in te vullen. In plaats van jobs, jobs, jobs, roepen we nu: volk, volk, volk! We moeten meer mensen aan het werk krijgen, en we zullen ook langer en anders moeten werken. Hoe pakken we dat aan? Voka heeft een aantal voorstellen klaar. Twee daarvan leggen we voor aan Vlaamse partijvoorzitters.

Partijvoorzitters

 

Voorstel 1

"WE MOETEN GAAN VOOR EEN SNELLERE ACTIVERING VAN WERKZOEKENDEN DOOR FORFAITAIRE UITKERINGEN DIE HOOG BEGINNEN, MAAR SNEL ZAKKEN."

MEE EENS

Gwendolyn Rutten (Open Vld)

"Open Vld is voorstander van werkloosheidsuitkeringen die degressief én beperkt zijn in de tijd. Concreet moeten uitkeringen hoog zijn in het begin en dalen naarmate de werkloosheidsperiode aansleept. De begeleiding tijdens deze periode moet intensief en op maat zijn. Zo moet na een half jaar de werkzoekende een opleiding starten. Na 2 jaar werkloosheid schakelen we over op een leefloon dat eveneens gepaard gaat met intensieve begeleiding op maat (opleiding, gemeenschapsdienst, taallessen, aanpak verslavingsproblematiek, ...)."

Bart De Wever (N-VA)

"We stellen een hogere uitkering voor bij de start die nauwer aansluit bij het vroegere loon, maar die wel beperkt is in tijd tot maximum twee jaar in functie van het beroepsverleden. Aansluitend volgt een activeringsperiode van één jaar met een forfaitaire uitkering. Om het verzekeringsprincipe te herstellen worden de uitkeringen bij de start verhoogd om ze nadien sneller te laten dalen naar een forfaitair bedrag."

GEDEELTELIJK MEE EENS

Wouter Beke (CD&V)

"Wij vragen een snellere activering van werkzoekenden. Het kan niet dat we werkzoekenden pas na enkele maanden achter de veren zitten. Forfaitaire uitkeringen zijn geen oplossing. De link tussen de uitkering (die hoger moet zijn bij het begin van de werkloosheid) en het vroegere loon, moet behouden blijven en sterker gekoppeld worden aan het nettoloon. Na een eerste periode kan de uitkering sneller, maar meer geleidelijk dalen in functie van een betere activering. Maar, voor wie een opleiding tot een knelpuntberoep volgt, bevriest de degressiviteit tijdens de opleiding."

NIET MEE EENS

John Crombez (sp.a)

"In 2012 werden de uitkeringen al versterkt degressief gemaakt waardoor langdurig werkzoekenden naar 1.271 euro/maand voor een gezinshoofd (dat is nog geen 20 euro meer dan leefloon) en 1.044 euro voor een alleenstaande gaan. Nooit is aangetoond dat dit tot meer kwalitatief werk heeft geleid. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft wel aangetoond dat dit voor wie echt geen werk vindt, heeft geresulteerd in meer armoede, die al hoog was onder de werklozen. Een betere manier om werkzoekenden te activeren is actieve controle op het zoekgedrag van langdurig werklozen en inzetten op een intensieve begeleiding."

Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

"Vlaams Belang wil een sociaal-economisch beleid voeren aangepast aan de Vlaamse economie. Daarom splitsen we de sociale zekerheid. De werkloosheid in Vlaanderen is laag. Onze werkloosheidsuitkering is geen hangmat, maar een betaalbare sociale bescherming. Toch willen wij de werkloosheidsuitkering beperken tot 2 jaar, met uitzondering van mensen boven de 50 jaar. De Vlaamse economie heeft nu vooral nood aan een kwalitatief en kwantitatief aanbod aan arbeid. Daarom wil Vlaams Belang vooral inzetten op opleiding om langdurig werklozen naar een job te leiden."

Meyrem Almaci (Groen)

"De belangrijkste veronderstelling, met name dat werklozen sneller een job vinden als hun uitkering lager ligt, klopt niet. Werklozen met het financieel mes op de keel zullen de eerste job aannemen die zij kunnen krijgen; maar tegelijk besparen ze op uitgaven voor scholing, gezondheid, connectiviteit of mobiliteit, waardoor hun inzetbaarheid vermindert. Daardoor hebben verlaagde uitkeringen uiteindelijk geen effect. Wat er wel klopt, is dat werklozen sneller in armoede verzeilen als hun uitkering lager ligt. Dat heeft de versterkte degressiviteit die onder Di Rupo en Michel werd doorgevoerd wél gerealiseerd. Het armoederisico bij Belgische werklozen is gestegen van 31% in 2010 tot 49% in 2017. De enige eerlijke, menselijke en gezonde optie is daarom het verhogen van de uitkeringen van langdurig werklozen die nu onder de armoedegrens liggen, en niet het versterken van de degressiviteit van die uitkering."

Voorstel 2

"EEN VLAAMSE JOBSTIMULANS - 100 EURO NETTO PER MAAND ERBIJ VOOR BRUTOLONEN TOT 2.500 EURO - IS NOODZAKELIJK OM MENSEN DIE WEINIG VERDIENEN, AAN TE ZETTEN TOT WERKEN."

MEE EENS

Bart De Wever (NV-A)

"Het wegwerken van werkloosheids- en inactiviteitsvallen is zeer belangrijk om inactieven te motiveren om aan het werk te gaan. Werken moet lonend zijn en we zetten hier verder op in. Ons instrument hiervoor is de fiscale en sociale werkbonus waarvan we de scope uitbreiden zodat een grotere groep werkenden hiervan kan genieten."

Gwendolyn Rutten (Open Vld)

"Open Vld wil mensen die werken nog meer belonen door hogere nettolonen, in het bijzonder mensen met lagere lonen. Zo maken we het verschil tussen werken en niet werken groter en geven  we een bijkomende stimulans om aan de slag te gaan. We hebben met de federale taxshift hier al sterk op ingezet (+112 euro netto/maand voor mediaanloon) en willen volgende legislatuur opnieuw een gelijkaardige inspanning doen. We zijn van mening dat ook Vlaanderen haar fiscale autonomie moet gebruiken om mensen die werken en in het bijzonder mensen met lagere lonen méér te laten verdienen, zoals Open Vld ooit deed met de jobkorting."

GEDEELTELIJK MEE EENS

John Crombez (sp.a)

"Werken moet lonen. Zoals ook de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid stelt in haar rapport 2018 is het wenselijk het verschil tussen loon en uitkeringen verder te verhogen. Net als de Raad denken wij dat een verdere versterking van de fiscale werkbonus daarvoor het beste instrument is. Op die manier geven we mensen met een laag inkomen een hoger nettoloon en wordt het verschil tussen een inkomen uit werk en een uitkering groter. Zo maken we werken aantrekkelijker."

Meyrem Almaci (Groen)

"Positief aan het voorstel is dat werkgevers nu ook erkennen dat deze regering te weinig deed voor mensen die aan een laag loon moeten werken. Maar het is geen ideaal plan. Beter is een degressieve premie, die het hoogst ligt bij het minimumloon, en daarna lager ligt naarmate je loon hoger komt. Groen wil ook dat het versterken van de koopkracht van de laagste lonen door overheid én werkgevers samen gebeurt. Groen schuift daarom voor de lage lonen een mix naar voren, die bestaat uit een versterkte loonbonus, meer marge voor het loonoverleg én een hoger minimumloon."

Wouter Beke (CD&V)

"Werken moet lonen voor CD&V, daar bestaat geen twijfel over. De jongste decennia werden veel belastingverminderingen gegeven aan mensen met een laag loon. Een verdere daling van de lasten op arbeid mag niet uitsluitend gericht zijn op de lage lonen. Want wie van een laag loon doorgroeit naar een middenloon houdt te weinig over van die stijging. In bepaalde situaties leidt een loonopslag van 100 euro slechts tot een netto stijging van 20 euro. Om dit aan te pakken wil CD&V de forfaitaire beroepskosten verhogen. Om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken moet de Vlaamse regering verder werk maken van vorming en opleiding."

Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

"De werkzaamheidsgraad in Vlaanderen is goed, de werkloosheid is laag. Er zijn tal van oningevulde vacatures. Daarom moeten we het aanbod van arbeid kwantitatief verhogen en kwalitatief verbeteren. Om dat te doen wil Vlaams Belang een fundamentele verlaging in de inkomstenbelasting zodat mensen gestimuleerd worden om zich op de arbeidsmarkt aan te bieden. Wij trekken de belastbare som op tot het niveau van het leefloon (10.829 euro) en verlagen de belastingen op de tweede schijf (tot 22.290 euro) van 40% naar 30%. 150 euro netto per maand meer in het loonzakje. De Vlaming werkt, en dat moeten we belonen."

Imu Salesforce
IMU Multiburo
ING
SD  Worx