Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Wat met studentenarbeid in tweede kwartaal 2020?

Wat met studentenarbeid in tweede kwartaal 2020?

  • 22/04/2020

Naar aanleiding van de extra maatregelen waartoe de top van de regering tijdens het paasweekend heeft beslist, heeft de RSZ administratieve instructies uitgevaardigd met betrekking tot de neutralisatie van de uren gepresteerd in het kader van studentenarbeid in de periode van 1 april 2020 tot 30 juni 2020.

Het doel van de beslissing van de regering was om studenten de mogelijkheid te geven om bij te springen in sectoren waar de werkdruk ten gevolge van de coronacrisis heel groot is, zoals bv. de voedingsbedrijven. Daarom heeft men beslist om de uren gepresteerd door studenten in het tweede kwartaal van 2020 niet te laten meetellen voor het contingent van 475 uren per jaar waarvoor enkel een solidariteitsbijdrage verschuldigd is (= 8,13% in totaal). 

Deze maatregel geldt voor alle studenten ongeacht de sector waarin ze tewerkgesteld worden.

Men moet als werkgever wel nog een dimona-aangifte doen met aanduiding van de uren, maar het is dus niet nodig om de student te gaan “reserveren” om ervoor te zorgen dat er nog voldoende uren beschikbaar zijn. Ook een dmfa-aangifte achteraf met het aantal gepresteerde uren blijft nodig.

De online applicatie (student @ work) waarbij het resterende aantal uren kan worden geconsulteerd, zal worden aangepast tegen het einde van de maand april.

De regionale instellingen bevoegd voor het toekennen van kinderbijslagen zijn aan het onderzoeken hoe hun reglementering kan worden aangepast om te voorkomen dat studenten die op deze manier in het tweede kwartaal worden tewerkgesteld, hun kinderbijslag zouden verliezen. Zodra hierover meer informatie beschikbaar is zal dit gepubliceerd worden via de website www.studentatwork.be.

Dat geldt ook voor het begrip “persoon ten laste” in de fiscale reglementering, waardoor er daar ook mogelijk een aanpassing aan de reglementering zal voorzien worden.

De vraag die sommige werkgevers zich dan ook stellen is of het nu ook mogelijk is om studenten tijdens het tweede kwartaal tewerk te stellen tijdens de periodes waarop ze normaal in de onderwijsinstellingen zouden moeten aanwezig zijn?

Hieronder het standpunt van de FOD WASO 

Hoewel de overheid de opschorting van de lessen heeft opgelegd in de onderwijsinstellingen van het (kleuter, lager, en) middelbaar onderwijs, worden de periodes waarop normaliter onderwijs is voorzien nog steeds geacht te worden gebruikt voor de vorming van studenten.

Bovendien lijkt de tewerkstelling van studenten gedurende deze uren in te gaan tegen de wil van de overheid om de verplaatsingen en sociale contacten van eenieder zoveel mogelijk te beperken, teneinde de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Gelet hierop zal het naar het oordeel van de FOD Waso in elk geval niet mogelijk zijn om studenten die nog onderworpen zijn aan de deeltijdse leerplicht tewerk te stellen op grond van een studentenovereenkomst tijdens de uren waarop zij normaal gezien de lessen hadden moeten volgen.

Buiten deze uren is het strikt juridisch gezien mogelijk om studenten die nog onderworpen zijn aan de deeltijdse leerplicht tewerk te stellen op grond van een studentenovereenkomst, ten minste voor zover dit in overeenstemming is met de hierboven vermelde maatregelen van de overheid om de verspreiding van het virus tegen te gaan en dus volgens de voorschriften die in dit kader gelden. Er kan evenwel sterk worden betwijfeld of een tewerkstelling van dergelijke studenten buiten de cruciale sectoren en/of in niet-essentiële diensten of op plaatsen waar ze bv. in contact kunnen komen met ouderen wel verenigbaar is met de geest van de getroffen maatregelen.

Hoger of universitair onderwijs

Voor studenten in het hoger of universitair onderwijs, wordt in principe vanop afstand les gegeven. Indien zij niet deelnemen aan deze lesactiviteiten en gaan werken, kunnen zij in beginsel een studentenovereenkomst afsluiten, doch enkel voor zover uit de feiten blijkt dat zij daarbij nog steeds hun hoofdstatuut van student behouden (zij dienen zich m.a.w. ook nog steeds aan hun studie te wijden).Verder geldt ook voor hen dat een tewerkstelling slechts mogelijk is voor zover dit in overeenstemming is met de hierboven vermelde maatregelen van de overheid om de verspreiding van het virus tegen te gaan en dus volgens de voorschriften die in dit kader gelden.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag