Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Wat heeft het federaal regeerakkoord voor jouw onderneming in petto?

Wat heeft het federaal regeerakkoord voor jouw onderneming in petto?

  • 01/10/2020

Wat betekent het nieuwe regeerakkoord concreet voor jouw onderneming? Een overzicht in 15 aandachtspunten.
 

Na bijna 500 dagen hebben we eindelijk een federale regering. In het regeerakkoord vinden we heel wat positieve punten terug, waar Voka sterk voor geijverd heeft.

Daarnaast zijn er maatregelen waar we vraagtekens bij plaatsen en missen we de verregaande hervormingen waarvoor we pleiten in ons Plan Samen Groeien. Hierover zullen we de druk op de politieke ketel hoog houden.  

Wat betekent het nieuwe regeerakkoord concreet voor jouw onderneming?

1.    Plan en perspectief voor aanpak coronapandemie

Voor onze maatschappij is het van cruciaal belang dat een nieuwe algemene lockdown maximaal vermeden wordt. Voka is dan ook blij dat de regering in haar teksten concrete plannen maakt om al het nodige te doen om het uitbreken van volgende golven van het virus of toekomstige pandemieën snel en lokaal in te dijken en om perspectief te bieden. 

“We moeten evolueren van het bestrijden van een acute crisis naar het beheren van langetermijnrisico’s”, zo luidt het. Het door de regering-Wilmès opgesteld interfederaal strategisch plan voor de aanpak van Covid-19 wordt daarbij bekrachtigd, met onder meer de aanstelling van een coronacommissaris die de communicatie moet stroomlijnen.

2.    Verlaging werkgeversbijdragen en vennootschapsbelasting blijft

De vrees bestond dat de noodzakelijke verlaging van de werkgeversbijdragen en de vennootschapsbelasting die ingevoerd werd door de regering-Michel teruggeschroefd zou worden.

Die vrees blijkt gelukkig ongegrond. En terecht, want globaal genomen behoort België tot de landen met de hoogste belastingdruk voor ondernemingen.

3.    BTW naar 6% voor renovatie gebouwen

“In het kader van sociaal woningbeleid zal het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en de heropbouw van gebouwen worden uitgebreid tot heel het Belgisch grondgebied”, staat in het regeerakkoord. 

De gebouwen in België presteren op energievlak barslecht. Alle cijfers tonen aan dat onze woningen sterk verouderd en bijzonder energieverslindend zijn. Voka pleit er dan ook al langer voor om hier stappen te zetten. 

4.    Wederopbouwreserve om solvabiliteit ondernemingen te herstellen

Om de solvabiliteit en liquiditeit voor ondernemingen te versterken, krijgen ze de mogelijkheid om voor de inkomstenjaren 2021, 2022 en 2023 op een deel van de winst geen vennootschapsbelasting te moeten betalen. Ze moeten met dat deel een ‘wederopbouwreserve’ aanleggen om zo het eigen vermogen te kunnen versterken. 

Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Een eerste heeft betrekking op de tewerkstelling. De beleidsvoerders gaan ervan uit dat de maatregel onrechtstreeks de tewerkstelling stimuleert en minstens op peil houdt. Dus, zo wordt gesteld: “Indien de loonmassa van het bedrijf te veel zou dalen, er proportioneel geknibbeld zal worden een het verleende fiscale voordeel.”

De maatregel geldt niet voor vennootschappen die rechtstreeks betrokken zijn bij belastingparadijzen.

5.    Activering ontslagvergoeding

De beleidsmakers hebben de bedoeling om ontslagen werknemers “te stimuleren met inzetbaarheidsmaatregelen” en ervoor te zorgen dat werkzoekenden “zo snel als mogelijk naar de arbeidsmarkt worden geleid”. 

Over hoe dat dan precies in zijn werk zou moeten gaan, blijft de tekst onduidelijk.

6.    Invoering opleidingsrekening

“Om de werknemers zo goed mogelijk voor te bereiden op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zal er in overleg met de sociale partners en de deelstaten een ‘individuele opleidingsrekening’ ingevoerd worden, die gedurende de volledige loopbaan gebruikt kan worden”, stipuleert het regeerakkoord.

Voka ijvert al langer voor de invoering van een doordachte leerrekening. In de eerste plaats omdat het de betrokken werknemers stimuleert om hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het grootste struikelblok in de lage participatie aan levenslang leren blijkt immers een gebrek aan motivatie te zijn. 

Levenslang leren maakt mensen wendbaar, en dat zullen we nodig hebben. De technologische en digitale revolutie zal de arbeidsmarkt sterk doen veranderen. Bovendien staat de productiviteit onder druk en zullen we langer moeten werken en meer mensen aan het werk moeten zetten om onze welvaart te behouden. In een kenniseconomie zoals de Vlaamse is levenslang leren essentieel om deze uitdagingen aan te pakken. 

7.    Veralgemening aanvullende pensioenen

“Wat de tweede pensioenpijler betreft, blijft het een doelstelling om deze verder te veralgemenen”, stelt het regeerakkoord. 

Er wordt bekeken hoe elke werknemer zo snel mogelijk gedekt kan worden door een aanvullend pensioenplan dat een bijdrage van minstens 3% van het brutoloon omvat.

In Voka’s Plan Samen Groeien pleiten we ervoor om geleidelijk de algemene uitbouw van de tweede pijler (aanvullend pensioen) uit te breiden. We willen iedereen een bestaanzeker pensioen kunnen garanderen en tegelijkertijd het systeem betaalbaar houden.

8.    Administratieve vereenvoudiging

De huidige crisis heeft meer dan ooit aangetoond dat een performante overheid onontbeerlijk is. Daarom wordt volop ingezet op de afbouw van administratieve lasten voor burgers en ondernemingen. 

De regering wil dit doen door onder meer de digitale dienstverlening te verbeteren, e-government toepassingen verder te ontwikkelen en door snellere vergunningsprocedures te implementeren. Ook ‘slapende regelgeving’ en de eigen structuur van overheidsinstellingen wordt onder de loep genomen.

Er komt tegen midden 2021 een nieuw Kafka-plan met een ambitieuze vereenvoudiging voor burgers, bedrijven en het middenveld.

Voor bedrijven wil de regering minstens de volgende procedures aanpakken:

- De ganse procedure voor de opstart en het beheer van een onderneming wordt vereenvoudigd.
- De lastenverlagingen voor tewerkstelling van bepaalde werknemers zullen automatisch toegekend worden, met zo min mogelijk administratieve verplichtingen voor de werkgever. 
- In de bouwsector wordt werk gemaakt van een elektronische werfmap.

9.    Energieprijzen onder controle via energienorm 

Voka pleit al lang voor de invoering van een gebenchmarkte energienorm die de concurrentiepositie van onze ondernemingen ten opzichte van buurlanden moet vrijwaren. 

Die vraag heeft nu gehoor gekregen in het regeerakkoord waardoor de energieprijzen in de toekomst onder controle gehouden kunnen worden. Hetzelfde principe zal overigens ingevoerd worden voor gezinnen, wat de koopkracht ten goede komt.

Anderzijds blijft er onduidelijkheid over de kernuitstap tot eind volgend jaar. Dat verhoogt de onzekerheid over de energieprijzen en de bevoorradingszekerheid.

10.    Rechtszeker kader luchthaven Zaventem

“We realiseren een oplossing voor de geluidshinder en voor de rechtsonzekerheid waarmee de luchthaven Brussel-Nationaal wordt geconfronteerd. De regering werkt een ontwerp van evenwichtige vliegwet uit”, belooft het regeerakkoord.

Om een rechtszeker kader voor vluchten op Zaventem te kunnen bieden, is er nood aan een globaal akkoord tussen de federale overheid en de gewesten, samen met de goedkeuring van een vliegwet.

Voka pleit al lang voor een globale oplossing waarbij ook de exploitatiebeperkende maatregelen van Brussel, zoals de geluidsnormen en -boetes, geen bedreiging meer vormen voor de operaties op Zaventem. 

Voka houdt dit dossier al lang hoog op de politieke agenda en tracht zo de tweede groeimotor (60.000 jobs en 3,2 miljard toegevoegde waarde) veilig te stellen

11.    Opstart 5G

Heel wat landen hebben de afgelopen jaren al geïnvesteerd in de uitrol van 5G-netwerken, maar ons land bleef op dat vlak achter. We slaagden er zelfs niet in om een veiling te organiseren om het nodige spectrum beschikbaar te stellen. Nochtans kan 5G gezien worden als cruciale onderliggende technologie voor digitale transformatie, al was het maar op het vlak van snelheid en betrouwbaarheid. 

Hier zal nu verandering in komen. De federale regering maakt zich sterk de 5G-veiling “zo snel als mogelijk” te organiseren.

Ook wil ze voor de invoering van 5G en de uitrol van glasvezel op korte termijn bij alle stakeholders een draagvlak creëren. Dat is onder meer nodig omdat er rond 5G nog heel wat broodje-aapverhalen de ronde doen. Nochtans tonen heel wat wetenschappelijke studies aan dat er geen gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan een langdurige blootstelling van 5G.

12.    Risico op belastingverhogingen voor bedrijven

De regering wil een voortrekkersrol spelen inzake het invoeren van een minimumbelasting: “België zal ervoor pleiten dat de winst van een multinational in ieder afzonderlijk land onderworpen moet zijn aan tenminste een minimumniveau van belastingheffing, en dat er geen uitzonderingen gemaakt worden voor bepaalde belastingregimes, er zal tegelijkertijd voor gezorgd worden dat het concurrentievermogen van bepaalde belangrijke sectoren van zijn economie behouden blijft.”

Daarnaast wordt er gesproken over een digitaks. “Er moet een vorm van digitale taxatie komen. Daarom zal België het voortouw nemen in de besprekingen voor dergelijke taxatie op internationaal niveau (OESO/EU). Een akkoord op internationaal niveau geniet de voorkeur. Indien er geen internationaal akkoord gevonden kan worden (in de schoot van de OESO en/of van de EU) zal België zelf een digital service taks invoeren in 2023.”

Tot slot wordt de deur op een kier gezet voor verdere lastenverhogingen. “Er worden geen nieuwe belastingen ingevoerd behalve in het kader van budgettaire discussies waarbij de afgesproken evenwichten gerespecteerd worden (inkomsten, uitgaven & diversen) en met respect voor mensen die werken, ondernemen en sparen”, luidt het.

13.    Activering discriminatietoetsen

De toepassing van de bestaande discriminatietoetsen wordt verbeterd, stelt het regeerakkoord. “De sociale inspectie moet discriminatietoetsen kunnen uitvoeren op basis van ofwel een onderbouwde klacht, ofwel datamining ofwel een objectieve aanwijzing. Het schriftelijk en voorafgaand akkoord van de arbeidsauditeur of procureur des konings blijft behouden. Er mag tegelijk nooit sprake zijn van uitlokking.”

14.    Extra geboorteverlof

“Het geboorteverlof, dat emancipeert en de gelijkheid man-vrouw bevordert, wordt opgewaardeerd”, luidt het in het regeerakkoord.

Het geboorteverlof voor vaders en meemoeders zou verdubbelen van 10 dagen naar 20 dagen. Dat terwijl België al in de top zit van de hoogste vaderschapsverloven

15.    Extra betaalde feestdag

De deelstaten krijgen de mogelijkheid om van hun feestdag een betaalde feestdag te maken. Voor Vlaanderen betekent dit dat 11 juli een extra betaalde feestdag kan worden. “Dit wordt georganiseerd zonder budgettaire meerkost”, aldus het regeerakkoord. 

 

imu - vzw - obd
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel