Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Waarom Vlaamse centrale toetsen wél nodig zijn

Waarom Vlaamse centrale toetsen wél nodig zijn

  • 25/10/2022

Voka is en blijft voorstander van de Vlaamse toetsen die zicht geven en een houvast bieden in de monitoring van de kwaliteit van ons onderwijs. 

Daarom zijn wij het oneens met de té kritische houding die in het recente advies van de VLOR wordt ingenomen. Al sinds 2019 pleit Voka voor de invoering van een centraal examen. De kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen gaat jaar na jaar achteruit, terwijl we één van de duurste onderwijssystemen in Europa hebben. Het is dan ook niet overdreven om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en een zicht te krijgen op hoe de 15 miljard euro in ons onderwijs wordt besteed.

Onze belangrijkste bezorgdheid daarbij is dat we  signalen krijgen vanuit ondernemingen dat steeds meer jongeren niet over de juiste competenties beschikken om succesvol door te stromen naar de arbeidsmarkt. Ook in het hoger onderwijs stelt men dit vast. 

Kwaliteitsmonitoring

De bedoeling is dat deze centrale toetsen de leerwinst van jongeren in kaart  brengen en bekijken hoe deze evolueert op schoolniveau. Voka vindt in het decreet ‘Vlaamse toetsen’ heel wat zaken terug die  essentieel zijn om de onderwijskwaliteit in eerste instantie te monitoren, maar ook terug te verbeteren. Wij kunnen ons dan ook niet vinden in het advies van de Vlaamse Onderwijsraad. Wij zijn er namelijk wél van overtuigd dat deze Vlaamse toetsen een goede zaak zijn voor het onderwijs, en transparantie zullen bieden naar de kwaliteit ervan.

Ieder net en iedere school blijft verantwoordelijk voor haar eigen kwaliteit. De toetsen zullen echter vooral tot doel hebben om het bestaande kwaliteitsbeleid te versterken. Niet enkel leerlingen zullen geïnformeerd worden over hun prestaties. Ook scholen en inspectie zullen via deze toetsen meer informatie krijgen over hoe zij presteren in functie van leerwinst bij leerlingen. Op basis van deze informatie zullen scholen accurater pedagogisch-didactisch handelen van leraren en leerproces van leerlingen kunnen ondersteunen. Er is toch niets verkeerd aan het meten van de kwaliteit om zo leerlingen, leraren en scholen te verbeteren?

Focus op wiskunde en Nederlands

In de eerste fase zal de focus gelegd worden op wiskunde en Nederlands. Het gaat dus maar om een beperkt aantal vakken, maar dit zijn wel fundamentele domeinen in het onderwijscurriculum. Deze vakken hebben bovendien een belangrijke voorspellende waarde naar later succes op de arbeidsmarkt en verdere studies. 

De centrale toetsen zijn het middel, niet het doel op zich. De toetsen op zich zullen de kwaliteit niet verhogen maar zijn wel een belangrijk meetinstrument. En meten is weten! En wanneer we meten en weten, kunnen we de noodzakelijke maatregelen nemen.  

Voka heeft in het verleden al verschillende voorstellen gelanceerd, zoals een betere studie-oriëntering, sterkere leraren en lerarenopleidingen, wetenschappelijk onderbouwde didactiek, ambitieuze eindtermen, professionelere schoolbesturen met meer autonomie, groter beleidsvoerend vermogen van directeurs enzovoort. Deze Vlaamse toetsen zijn slechts één stukje van de puzzel. Maar laat ons toch beginnen met de puzzel te leggen. 
 

Contactpersoon

Julie Beysens

Senior Adviseur Onderwijs

imu - vzw - Baloise
imu - vzw - tijd
IMU - vzw - INNI
imu - vzw - bebat