Skip to main content
 • Nieuws
 • Volle onderwijsagenda: vaart maken aub!

Volle onderwijsagenda: vaart maken aub!

 • 24/01/2018

De commissie onEen volle onderwijsagendaderwijs van het Vlaams parlement heeft een bijzonder druk jaar voor de boeg. Een waslijst aan ontwerpdecreten ligt te wachten op bespreking en goedkeuring. Het jaar werd alvast goed gestart met de goedkeuring van het decreet over de nieuwe eindtermen. Voka is tevreden dat de parlementsleden het belang van de beroepskwalificaties bevestigden en ervoor zorgden dat ondernemingszin een sleutelcompetentie is waarover elke toekomstige leerling moet beschikken.

 • Duaal leren moet in de markt gezet worden als een volwaardige leerweg.
 • Beroepskwalificaties moeten deel uitmaken van de curriculumdossiers.
 • Het aanbod aan graduaatsopleidingen moet flexibel, arbeidsmarkgericht en actueel zijn om zij-instromers, werkenden en werkzoekenden te blijven bereiken.

Voka rekent erop dat het Vlaams parlement ook de overige onderwijsdecreten dit jaar nog goedkeurt, zodat de basis wordt gelegd voor de broodnodige vernieuwingen in ons onderwijssysteem. Hierbij alvast onze belangrijkste aandachtspunten bij enkele onderwijsdecreten met een sterke impact op de arbeidsmarkt.

1. Duaal leren

 • Duaal leren moet minder in de markt gezet worden als een mirakeloplossing voor de ongekwalificeerde uitstroom, maar meer als een sterke, volwaardige leerweg die het technisch en beroepsonderwijs kan opwaarderen.
 • Er hoeft geen minimumaantal uren voor arbeidsdeelname vastgelegd te worden in het decreet, het volstaat dit te bepalen door het standaardtraject dat gezamenlijk wordt opgesteld door de sector en de onderwijsverstrekkers. Een minimum van 14 uur remt de ontwikkeling van het duaal leren in een aantal opleidingen af, in het bijzonder in het TSO.
 • De gemaakte afspraken in het kader van het statuut moeten worden gerespecteerd, zeker wat de vergoeding van de leerling betreft.
 • De regionale overlegfora mogen geen extra overlegstructuur worden met een rigide samenstelling. Regionale afstemming is belangrijk, maar kan via integratie in bestaande structuren zoals de regionale technologische centra (RTC’s).

2. Modernisering secundair onderwijs

 • De beroepskwalificaties moeten, net als de eindtermen, letterlijk deel uitmaken van de curriculumdossiers. Wijzigingen kunnen enkel met een akkoord van de sector. De methodiek van de duale standaardtrajecten kan hiervoor gebruikt worden.
 • Verdere uitwerking van de financiële stimuli voor domein- en campusscholen is nodig om het technisch en beroepsonderwijs op te waarderen.
 • Het studieaanbod moet regelmatig en grondig geactualiseerd worden. De arbeidsmarktactoren moeten hierin een belangrijke rol krijgen. Bij nieuwe programmaties moet steeds de rationalisatie van het onderwijsaanbod centraal staan

“Grotere en sterkere centra voor volwassenenonderwijs zijn beter gewapend om levenslang leren te promoten.”

3. Volwassenenonderwijs

 • Grotere en sterkere centra voor volwassenenonderwijs zullen beter gewapend zijn om het levenslang leren verder te promoten. Het nieuwe financieringsmechanisme zorgt bovendien voor een adequatere besteding van de middelen.
 • Nu het hoger beroepsonderwijs en de lerarenopleiding naar de hogescholen is overgegaan, moet het volwassenenonderwijs zich meer profileren op levenslang leren.
 • Er zijn sterkere incentives nodig voor het aanbieden van studiegebieden met een structureel knelpuntkarakter.
 • Afstandsleren en innovatieve leervormen zoals duaal leren moeten opgenomen worden als bijkomende criteria in de financiering.

4. Graduaatsopleidingen en lerarenopleiding

 • Het aanbod moet flexibel, arbeidsmarkgericht en actueel zijn om zij-instromers, werkenden en werkzoekenden te blijven bereiken.
 • Sectoren en andere arbeidsmarktactoren moeten maximaal betrokken worden bij de opmaak van de domeinspecifieke leerresultaten om het arbeidsmarktgerichte karakter van de opleidingen te behouden en te versterken.
 • De educatieve graduaatsopleiding voor zij-instromers moet een prioritaire plaats krijgen in het opleidingsaanbod.
 • Daarnaast moeten ook de educatieve bachelor- en masteropleidingen voldoende aandacht hebben voor zij-instromers.

Op het jongste World Economic Forum in Davos werd de Global Talent Competitiveness Index 2017 voorgesteld. Die toont hoe goed  landen erin slagen om talent aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden. Een kwalitatief onderwijssysteem is hiervoor essentieel. België eindigt op een 16de plaats, maar moet heel wat buurlanden laten voorgaan. Om volgend jaar beter te scoren is het essentieel dat het Vlaams parlement deze belangrijke onderwijshervormingen tijdig goedkeurt. Voka werkt hier graag constructief aan mee.

Jonas De Raeve - Adviseur Onderwijs - jonas.deraeve@voka.be - 0473 76 65 07

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Senior Adviseur Onderwijs

IMU Multiburo
Imu Salesforce
ING
SD Worx