Skip to main content
  • Nieuws
  • “Voka West-Vlaanderen tevreden met economisch verantwoorde klimaattransitie – nieuw BRV nu snel concreet maken”

“Voka West-Vlaanderen tevreden met economisch verantwoorde klimaattransitie – nieuw BRV nu snel concreet maken”

  • 21/07/2018

Op haar laatste ministerraad voor het zomerreces heeft de Vlaamse regering heel wat beslissingen genomen. Voka heeft voornamelijk het Vlaams Klimaatplan en het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) van nabij opgevolgd, aangezien die een grote impact hebben op de Vlaamse bedrijven. Voka is tevreden met het Vlaamse Klimaatplan: er is gekozen voor een realistische reductie van de uitstoot van broeikasgassen door de industrie. Daarnaast worden de inspanningen evenwichtig verdeeld tussen enerzijds industrie, transport en gebouwen en bedrijven en particulieren anderzijds. “We zijn blij dat de Vlaamse regering onze visie gevolgd heeft dat klimaat én economie samen kunnen vooruitgaan,” aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Inzake het BRV blijft Voka echter op zijn honger: er werd enkel een strategische visie goedgekeurd, op de beleidskaders met de concrete implicaties blijft het wachten. “Net die concrete uitwerking is voor West-Vlaanderen en Limburg van groot belang. Het ruimtelijk denkkader van de ‘Vlaamse ruit’ is al jarenlang een kaakslag voor de groeiambities van ondernemend West-Vlaanderen en Limburg. Het nieuwe ruggengraatmodel moet nu snel concreet worden ingevuld om de groeiambities in beide provincies alle kansen te geven”, voegt Bert Mons, algemeen directeur Voka West-Vlaanderen toe.

Het Vlaams Klimaatplan geeft aan hoe we de broeikasgasemissies in Vlaanderen tegen 2030 met 35% willen reduceren. Voka heeft daarbij altijd gepleit voor een win-win tussen klimaat en economie: bedrijven werken graag mee aan de klimaatdoelstellingen als die technisch en economisch haalbaar zijn. Initieel werd echter een compleet onhaalbare reductiedoelstelling vooropgesteld.

Onder impuls van Voka en de Vlaamse sectorfederaties werd dit bijgestuurd naar een ambitieus maar realistisch streefcijfer voor de Vlaamse industrie van -21% tegen 2030. Ook focust het Vlaams Klimaatplan terecht op inspanningen bij gebouwen en transport, aangezien daar het grootste potentieel zit voor reductie van broeikasgassen. Het is goed dat particulieren ook een deel van de inspanningen moeten leveren: zo levert een snellere renovatie van onze verouderde gebouwen voor iedereen significante voordelen op.

Concretiseren van BRV

Voka blijft wel op zijn honger inzake het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Door enkel de strategische visie van het BRV goed te keuren, zijn we eigenlijk nog geen stap verder. De beleidskaders van het BRV moeten immers de lange termijndoelstellingen concreet maken. Bert Mons: “We weten dus nog niet waar we precies aan toe zijn inzake ruimtelijke ordening. Dat is jammer, want ook daar is snel duidelijkheid nodig om investeringsprojecten te kunnen realiseren en de fileknoop te ontwarren. We vragen dat de Vlaamse regering de beleidskaders van het BRV dit najaar zeker nog finaliseert.”

Voka heeft zich steeds geschaard achter de doelstelling van het BRV: het ruimtebeslag afbouwen door zones die goed scoren qua bereikbaarheid en voorzieningsniveau extra te ontwikkelen en zo open ruimte te vrijwaren. De concrete uitwerking van het BRV gebeurt echter in de beleidskaders - hierbij zijn voor Voka 3 prioritaire aandachtspunten die moeten worden meegenomen:

  • Ook aandacht voor de groeikansen en ontwikkelingsmogelijkheden buiten de Vlaamse Ruit, zoals West-Vlaanderen en Limburg. Elke regio in Vlaanderen moet immers verder kunnen groeien en zich ontwikkelen;
  • Nood aan een doortastend activeringsbeleid voor onbenutte bedrijventerreinen. Goed gelegen, maar onbenutte bedrijventerreinen moeten dringend worden geactiveerd en terreinen die slecht gelegen zijn, dienen te worden geschrapt en elders te worden gecompenseerd;
  • Behoud van de “ijzeren voorraad”-filosofie voor industrie die zich niet leent om te verweven met andere functies zoals wonen omwille van omgevingshinder. Om te vermijden dat economische opportuniteiten verloren gaan, moet voor dit soort van bedrijvigheid altijd een minimumreserve aan ruimte worden voorzien.

“Met het nieuwe BRV wordt het ruimtelijk denkkader van de ‘Vlaamse ruit’ eindelijk doorbroken. De ontwikkelingskansen van Vlaanderen toespitsen op het grootstedelijk gebied in de vierhoek ‘Brussel, Gent, Antwerpen en Leuven’ is al jarenlang een kaakslag voor de groeiambities van ondernemend West-Vlaanderen en Limburg”, voegt Bert Mons toe. “Met het nieuwe ruimtelijke ruggengraatmodel krijgt elke regio in Vlaanderen de kans te groeien en zich te ontwikkelen. Onze bedrijven willen de komende jaren verder investeren en jobs creëren. De krapte op de arbeidsmarkt was nog nooit zo groot. Het BRV mag geen rem zijn op de positieve economische ontwikkeling. Efficiënt ruimtegebruik moet hand in hand gaan met investeringen. Het is dan ook belangrijk om ook de concrete uitwerking van het BRV snel rond te krijgen.”

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vraagt hierbij dat steden als Kortrijk, Brugge en Oostende als ‘metropolitane knooppunten’ aangeduid worden en zo eenzelfde knooppuntwaarde als Antwerpen en Gent verkrijgen. Ook de zeehavens van Zeebrugge en Oostende en de regionale luchthavens van Oostende en Kortrijk-Wevelgem, moeten in het nieuwe BRV als ‘internationale logistieke knooppunten’ erkend worden die mee bepalend zijn voor de verdere ontwikkeling van Vlaanderen. Net als de grensoverschrijdende metropolen, zoals Lille en Duinkerke.

Flexibiliteit in functie van verdere groei

We verwachten ook ‘flexibiliteit’ van het vernieuwde kader, zodat opportuniteiten voor verdere groei mogelijk blijven. Door een breed gedragen regionale visie zou West-Vlaanderen het rendement van het ruimtelijke ruggengraatmodel immers nog kunnen versterken. Dit kan perspectieven bieden voor het Vlaamse gebied van de Eurometropool, dat o.a. de steden Kortrijk, Ieper, Roeselare en Waregem omvat. Maar ook voor de Westhoek, waar de vraag naar meer ruimte om te ondernemen de afgelopen jaren een sterke stijging kende. Om versnipperd ruimtegebruik tegen te gaan, streeft Voka daar juist naar een verdere economische ontwikkeling via haar ruimtelijk economische assen.

Bekijk onze reactie bij Focus&WTV:

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag