Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka West-Vlaanderen en BOC dringen aan op nog ambitieuzer plan voor windmolenparken op zee

Voka West-Vlaanderen en BOC dringen aan op nog ambitieuzer plan voor windmolenparken op zee

  • 20/04/2018

De federale regering keurde vandaag het ontwerp Marien Ruimtelijk Plan (MRP) van staatssecretaris Philippe De Backer goed. Dat plan voorziet in 221km² ruimte voor offshore windmolens op de Noordzee. Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en de Belgian Offshore Cluster (BOC) zijn tevreden dat er extra ruimte wordt voorzien, maar het plan mag nog ambitieuzer zijn.

Het huidige MRP loopt af in 2020 en moet vervangen worden door een nieuw plan voor de periode 2020-2026. Daarin krijgen alle Noordzee-activiteiten (windmolenparken, visserij, aquacultuur, zandontginning, scheepvaartroutes, …) een duidelijke locatie toegewezen. Alle stakeholders konden tot mei 2017 ideeën aanreiken. Op basis hiervan stelde de staatssecretaris een ontwerp MRP op dat vandaag door de Federale Regering werd goedgekeurd. Voka West-Vlaanderen en BOC, de vereniging die de Belgische toeleveranciers van de offshore-industrie samenbrengt, vragen de federale overheid om een ambitieuzer plan te ontwikkelen, met nog meer ruimte voor nieuwe windmolenparken. Enkel op die manier kunnen de vooropgestelde doelstellingen van het Energiepact tegen de meest economische en maatschappelijk aanvaardbare kosten worden verwezenlijkt.windmolens

Windenergie heeft zijn belangrijkste potentieel op zee. Het is er rendabeler (meer en sterkere wind) en technologische ontwikkelingen hebben de kost aanzienlijk doen dalen. De verwachting is dat die trend zich doorzet en dat windenergie op zee een van de belangrijkste bronnen wordt om de klimaatverandering tegen te gaan. Het aandeel windenergie in de Belgische elektriciteitsmix is bovendien te klein: slechts 6%.

België kan hierbij een voorbeeld nemen aan Nederland. Onze noorderburen kiezen voluit voor windenergie op zee en willen tegen 2030 een totaal vermogen van 20 GW realiseren. Tegen 2050 wil Nederland zelfs een productiecapaciteit van 60 GW winnen. Met het voorliggende MRP zal België tegen 2030 amper 4 GW windenergie produceren op de Noordzee.

Energiepact

In het kader van het Energiepact is er dus de ambitie om in de periode van het nieuwe MRP (2020-2036) een totaal vermogen van 4 GW windenergie in het Belgisch deel van de Noordzee te produceren. Deze doelstelling wordt gedeeld door de verschillende regeringen en ook door de milieu- en natuurverenigingen. Dat betekent ongeveer een verdubbeling van de huidige capaciteit die vandaag in het MRP 2014-2020 voorzien is. Om die doelstelling te bereiken is voldoende ruimte nodig.

In het voorliggende plan wordt 221 km² bijkomende ruimte voor nieuwe windparken vastgelegd, opgesplitst in een drietal zones: een zone langs de grens met Frankrijk en twee zones middenin het Belgische deel van de Noordzee, dicht tegen het stopcontact van Elia. Voka West-Vlaanderen en BOC zijn tevreden dat er op windenergie op de Noordzee wordt ingezet, maar vinden dat het plan ambitieuzer mocht zijn. “Om die beoogde capaciteit van 4 GW te bereiken, zullen de windmolens dicht bij elkaar moeten worden geplaatst”, merkt Bert Mons, algemeen directeur Voka West-Vlaanderen, op. “Dit is zeer nadelig voor de ontwikkelings- en exploitatiekosten en laat het nu net die kosten zijn die de overheid wil terugdringen.”

“Een lagere parkdensiteit heeft het belangrijke voordeel van een hogere energieopbrengst en dus lagere kost per MWh,” verduidelijkt Christophe Dhaene, voorzitter van BOC. “Het levert ook een hogere windopbrengst per geïnstalleerde MW en is ook voordelig door minder snelle slijtage van de installaties, waardoor de windmolenparken langer en efficiënter kunnen produceren. Een derde voordeel van lage parkdensiteit is dat meervoudig ruimtegebruik overwogen kan worden in de nieuw te ontwikkelen windzones, inclusief natuurbehoud en natuurherstel.”

Voor Voka West-Vlaanderen en BOC is het duidelijk dat er nog meer ruimte moet komen voor nieuwe windmolenparken. “Het Belgisch deel van de Noordzee is uiteraard beperkt in oppervlakte en er zijn veel activiteiten op zee die met elkaar moeten worden verzoend, maar er zou volgens ons langs de grens met Frankrijk een ruimere zone kunnen worden voorbehouden. Deze zone is grotendeels natuurgebied, maar er wordt algemeen aanvaard dat windmolenparken geen schade berokkenen aan natuurgebieden en dat meervoudig gebruik - mits het naleven van een aantal voorwaarden - in deze zone zeker te overwegen is. Er kan in dit gebied nog 150 km² extra ruime voorzien worden, bovenop de reeds vastgelegde 221 km²”, zegt nog Bert Mons.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag