Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka vraagt minister Van Peteghem om klare wijn te schenken over O&O-steunregeling

Voka vraagt minister Van Peteghem om klare wijn te schenken over O&O-steunregeling

  • 13/10/2021

Minister Van Peteghem heeft aangekondigd de gunstige regeling die de loonlasten van onderzoekers verlaagt, te willen herzien. Die regeling terugschroeven zou een grove vergissing zijn, en wel hierom.

Het belang van innovatie voor onze economie kan niet overschat worden. Gelukkig zijn we op dat vlak de laatste jaren op de goede weg.

Zo overschreden we in 2019 eindelijk de 3 procent van het bbp voor Onderzoek & Ontwikkeling (O&O). Met 3,35 procent, waarvan de bedrijven meer dan 2,5 procent voor hun rekening nemen, staat Vlaanderen op de tweede plaats in Europa. Net na topland Zweden.

Een innovatievriendelijk ondernemingsklimaat van groot belang om onze productiviteit op niveau te houden en bedrijven hier te verankeren. Helaas doemen er federaal enkele donkere wolken op. 

Oneigenlijk gebruik? 

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft immers aangekondigd om de gunstige regeling die de loonlasten van onderzoekers verlaagt, te willen herzien. Hij wenst daarmee het 'oneigenlijke gebruik' tegen te gaan.

De huidige regeling bestaat uit het vrijstellen tot 80 procent van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing op het loon van onderzoekers. Wat dat 'oneigenlijk gebruik' feitelijk inhoudt of wat de omvang daarvan is, wordt bij doorvragen steeds in het midden gelaten.

Grove vergissing

Voka vraagt de regeling overeind te houden. Maar de regeling terugschroeven zou een grove vergissing zijn en de oorspronkelijke doelstelling ervan onderuithalen.

De fiscale maatregel draagt immers in belangrijke mate bij tot het aantrekken van buitenlandse investeringen en expertise, het aanzetten van binnenlandse bedrijven tot innovatie en het verankeren van kennis in Vlaanderen.

Zonder Onderzoek & Ontwikkeling is onze Vlaamse economie bijzonder kwetsbaar in een steeds concurrentiëlere wereld. 

3 voorstellen

Uiteraard moet het systeem correct toegepast worden. Voka is ervan overtuigd dat dat bij de overgrote meerderheid van de bedrijven ook het geval is. Als er misbruiken zouden zijn, moeten die zonder meer aangepakt worden, maar op correcte wijze. Voka is vragende partij om hierover met minister Van Peteghem aan tafel te zitten.

Ook langs de kant van de overheid zijn er nog tal van verbeteringen mogelijk. Voka vraagt daarom het volgende:

1. Geen wijzigingen aan de bestaande regeling en vrijstellingspercentages

Het systeem bewijst immers zijn nut en leidt tot behoud en versterking van O&O in ons land. 

2. Redelijke en proportionele controles

Formele en detaillistische haarkloverij gaat voorbij aan de inhoud en geest van de maatregel. Het kan niet de bedoeling zijn om die onderuit te halen. 

3. Het stopzetten van de interne strijd

Dit tussen de Federale Overheidsdiensten Financiën (de fiscus) en de Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (Belspo), waarbij de fiscus het inhoudelijk oordeel van Belspo en zijn bindende adviezen, aanvaardt.

Net om de mate van innovatie te beoordelen, werd in het verleden het bindend advies aan Belspo toevertrouwd. Daar moet dus niet op teruggekomen worden. 

 

IMU - vzw - Mediafin TTL
imu - vzw - Recupel