Skip to main content

Voka - verkiezingsdebatten

  • 25/01/2019

In mei krijgen we de moeder van alle verkiezingen: Vlaams, federaal en Europees. Daarbij staat veel op het spel. Onze toekomst, onze welvaart en ons welzijn, en dit niet alleen van onze ondernemingen maar ook van onze medewerkers en van alle burgers.

De uitdagingen die op ons afkomen zijn dan ook groot. De gevolgen van de vergrijzing zullen volop voelbaar worden, niet enkel in onze woonzorgcentra, maar ook op de arbeidsmarkt en in onze portemonnee. De overheidsfinanciën moeten dringend op orde gezet worden; de overheid moet saneren, hervormen én investeren. De klimaatverandering wordt nu echt tastbaar. De brexit zit eraan te komen. En tot slot zal de digitalisering meer dan ooit een impact krijgen op hoe we leven, wonen en werken. Die trein mogen we absoluut niet missen.

De komende maanden organiseert Voka tal van events om onze antwoorden op de uitdagingen te verduidelijken. We gaan in debat met kopstukken van de politieke partijen. Volgende thema’s zullen aan bod komen: ‘De toekomst van Europa’ (7 februari), ‘De arbeidsmarkt van de toekomst’ (21 februari), ‘Een duurzame toekomst’ (26 maart), ‘De overheid van de toekomst’ (25 april).

Durf kiezen voor:

De toekomst van Europa – 7/02

Op 26 mei 2019 zijn er Europese verkiezingen. Vlaanderen staat voor heel wat uitdagingen die enkel op Europees niveau ten gronde aangepakt kunnen worden. Een goed functionerende EU is dan ook van cruciaal belang voor een welvarend Vlaanderen in de toekomst.

Daarom lanceert Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen ook een Voka EU memorandum waarin we pleiten voor een efficiënte EU die internationaal gericht is en strategisch optreedt, met verantwoordelijke lidstaten als fundament voor een slagvaardige EU.

Het Voka memorandum wordt voorgesteld op 7 februari tijdens een ‘full EU Breakfast’. Naast een toelichting van de krachtlijnen van het EU memorandum, zullen drie ondernemers praktisch toelichten waarom een goed functionerende EU van belang is voor de Vlaamse bedrijfswereld. Vervolgens zullen de Vlaamse Europese kopstukken in debat treden met elkaar over het Voka Memorandum.

Meer info

 

Durf kiezen voor:

De arbeidsmarkt van de toekomst – 21/02

Onze arbeidsmarkt raakt oververhit. Onze ondernemingen hebben jobs gecreëerd, maar ze vinden niet de mensen om die in te vullen. In plaats van jobs, jobs, jobs, roepen we nu: volk, volk volk! Dat hoeft niet te verwonderen: op het vlak van effectieve gemiddelde pensioenleeftijd scoren we in Europese vergelijkingen bijzonder slecht, onze werkzaamheidsgraad staat beneden alle pijl en de digitalisering zet nog extra druk. We moeten meer mensen aan het werk krijgen, en we zullen ook langer en anders moeten werken. Hoe pakken we dat aan?

En ons onderwijs: is dat klaar voor de digitale toekomst en in staat om die arbeidsmarkt voldoende te voeden? Wil het voluit gaan voor nieuwe leervormen zoals duaal leren? We gaan er vaak prat op dat we op het vlak van onderwijs excellent bezig zijn, maar ook hier tonen internationale vergelijkingen aan dat we fel achteruit bollen. We zetten ook nog te weinig in op levenslang leren. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid. Actie is nodig. En snel.

Meer info

 

Durf ondernemen voor:

Een duurzame toekomst – 26/03

Op het vlak van een duurzame toekomst staan we voor grote uitdagingen. De gevolgen van de klimaatverandering zijn de voorbije jaren duidelijk geworden met onder meer extremere weeromstandigheden. In dat kader moet ons land volgens Europa de CO2-uitstoot tegen 2030 met 35 procent verminderen. Met het huidig beleid zijn we op weg naar een reductie van 10 procent; te weinig! De energietransitie en de milieu-inspanningen die daarmee gepaard gaan zullen creativiteit en doorzettingsvermogen vragen, van iedereen. Ook het fileprobleem neemt alsmaar toe. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, maar zorgt er ook voor dat we onze logistieke troeven dreigen uit handen te geven. Hoe gaan we deze problemen aanpakken? Innovatieve oplossingen van onze ondernemingen kunnen alvast een stevige stap vooruit betekenen.

Meer info

 

Durf kiezen voor:

De overheid van de toekomst – 25/04

We kampen met een overheidsschuld van meer dan 100 procent van het bbp; dat betekent dat we een heel jaar lang allemaal moeten werken om onze schuld af te betalen. En ondanks alle goede voornemens, werken we jaar na jaar met overheidstekorten. De meeruitgaven door de vergrijzing zal dit enkel maar verergeren. De vraag dringt zich op: hoe en waar kunnen we efficiëntiewinsten boeken op de huidige uitgaven?

Tegen deze budgettaire achtergrond is het niet onlogisch dat onze overheden steeds minder en minder investeren. We besteedden de voorbije 20 jaar slechts 2,24 procent van het bbp aan overheidsinvesteringen; het gemiddelde in de eurozone is 3,07 procent van het BBP. En dat voelen we, op verschillende vlakken: in de zorg, op onze wegen, in de klaslokalen, ... Er zal een grote mentaliteitsverandering nodig zijn om het tij te keren.

Tot slot: als we dan al investeren in grote projecten, in gebouwen, wegen, onze havens, … dan verloopt dat moeizaam en veel te traag. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alles wat soepeler kan in dit land?

Meer info

 

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant