Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka Regio Tienen - Burgemeesters gaan in debat

Voka Regio Tienen - Burgemeesters gaan in debat

  • 30/05/2018

Hoe ondernemersvriendelijk zijn de Stad Tienen en omliggende gemeenten? Dat is niet alleen voor de inwoners van een stad of gemeente belangrijk, maar ook voor de ondernemers die er misschien niet wonen, maar er wel ondernemen en zo voor welvaart en werkgelegenheid zorgen. Op initiatief van Voka Regio Tienen gingen eind maart daarom alle burgemeesters van de regio met elkaar én met de oppositie in debat aan de hand van vijf stellingen.

Burgemeestersdebat overzicht foto

Rond de tafel in het Atrium van VIA Tienen zaten Herwig Princen (Open VLD Hoegaarden), Hans Decoster (CD&V Hoegaarden), Katrien Partyka (burgemeester van stad Tienen), Johan Dewolfs (schepen van stad Tienen), Nele Daenen (sp.a Tienen), Marc Wijnants (burgemeester van Linter), Peter Reekmans (burgemeester van Glabbeek), Patrick Vandijck (burgemeester van Kortenaken), Stefaan Devos (CD&V Kortenaken) en Didier Reynaerts (schepen van stad Landen). Secretaris-generaal van Voka vzw Niko Demeester leidde het debat in, de moderatie was in handen van Medialaanjournalist Peter Denruyter.

RUIMTE & MOBILITEIT

Tienen is de enige regio in Vlaams-Brabant waar er nog een redelijk groot aanbod beschikbare ruimte is. Schaarse ruimte moet optimaal benut en ontsloten worden.

Stelling Voka: Het sluiten van de ring rond Tienen is nodig om ons te onderscheiden van andere stedelijke regio’s als plaats die bereikbaar is én waar nog ruimte is om te ondernemen.

Johan Dewolfs, schepen van economie in Tienen, wijst erop dat er elke maand een bedrijf dat zich wil vestigen geweigerd omdat er zogezegd geen bedrijfsruimte is. Hij stelt vast dat er 100 hectare reservegebied is in Tienen. Omdat deze bedrijfsruimtes echter niet ontsloten zijn, kunnen bedrijven zich er niet vestigen.

Nele Daenen, sp.a Tienen, is akkoord dat er dringend duidelijkheid moet geschept worden over deze kwestie. Zolang er geen zekerheid is, zullen ondernemers niet investeren in de regio. Ondernemers willen zekerheid omtrent de mobiliteit in hun regio.

Burgemeestersdebat overzicht fot

Er wordt geponeerd dat de ring volledig vervolledigen in de praktijk een herculestaak is. “De kans op een procedureslag door het actiecomité is zeer waarschijnlijk”, luidt het. Dewolfs vindt dat men beter pragmatischer te werk zou gaan, en zich zou kunnen beperken tot het doortrekken van de Oostelijke ring. Peter Reekmans, burgemeester van Glabbeek, is ambitieuzer en vindt dat, ondanks het feit dat het verzet van burgers onoplosbaar is, de ring volledig afgewerkt moet worden.

TALENT

Het aantal vacatures neemt toe, het aantal werklozen daalt. Bedrijven geven aan dat ze het zeer moeilijk hebben om de juiste mensen te vinden.

Stelling Voka: De gemeente moet initiatieven nemen om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen in Tienen en de regio.

Een goed onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt is het beste middel om te komen tot inclusieve groei waar iedereen die kan ook daadwerkelijk werkt en bijdraagt. Via de live stemming bleek dat het merendeel van de aanwezigen vond dat het inderdaad de taak is van de overheid om hiervoor te zorgen.

Tienen neemt al een heleboel initiatieven (jobbeurzen, talentenplatformen, seminaries over werkbaar leren, duaal leren) Men merkt op dat het onderwijs hier zelf een meer proactieve rol zou in kunnen spelen en meer zouden kunnen meedenken met het beleid. Iedereen is het eens dat het technisch- en het beroepsonderwijs geherwaardeerd moet worden. In de regio is er een grote nood aan arbeiders met technische kennis. Door te benadrukken aan leerlingen en hun ouders dat een technische studie een zeer hoge kans geeft op een job, kan de gemeente deze studierichtingen promoten.

Burgemeestersdebat

FISCALITEIT

Ondernemers betalen veel verschillende soorten heffingen en taksen. Het wordt dringend tijd dat we schoon schip maken met deze ‘koterij’ van belastingen. Eigen gemeentelijk belastingen zijn enkel toelaatbaar wanneer ze een gedrag-sturende finaliteit hebben, niet wanneer ze vooral bedoeld zijn om de gemeentelijke financiën te dienen.

Stelling Voka: In plaats van een half miljoen euro belastingen te innen bij een handvol bedrijven in de vorm van de drijfkrachtbelasting, kan er gekeken worden naar incentives waarbij bedrijven de kans krijgen om minder belastingen te betalen naar mate er meer geïnvesteerd wordt in duurzame investeringen en/of tewerkstelling.

Tienen en Landen behoren tot de kleine groep steden en gemeenten in Vlaanderen die nog een belasting op drijfkracht heft. In Tienen bracht deze belasting in 2017 nog EUR 330.000 op (tegenover EUR 475.000 in 2016). In Landen gaat dit over EUR 46.000 (2017).

Er is eensgezindheid tussen de panelleden dat deze pestbelasting afgeschaft moet worden. Het bestuur wijst er echter op dat dit geëvalueerd moet worden in functie van de financiële haalbaarheid. Het afschaffen van de drijfkrachtbelasting kan niet in één pennentrek. De gemeente moet immers de mogelijkheden onderzoeken hoe ze de inkomsten uit de drijfkrachtbelasting kan laten vervangen door een andere vorm van inkomsten.

Burgemeestersdebat

 

Uit het publiek werd nogmaals benadrukt dat de drijfkrachtbelasting zeer bedrijfsonvriendelijk is. Bijvoorbeeld de Tiense Suikerraffinaderij ondervindt daardoor zeer zware concurrentie van bedrijven in Limburg en Waals-Brabant. Pestbelastingen veroorzaken een competitief nadeel.

 

 

 

 

 

ONDERNEMEN

Een sterk en ondernemend bestuur, met een duidelijk aanspreekpunt voor ondernemers, is essentieel om ondernemerschap te stimuleren.

Stelling Voka: Regio Tienen heeft nood aan een begeleidingsloket voor ondernemers of een huis voor de ondernemer.

Bedrijven nemen de beslissing om zich niet te vestigen in Tienen simpelweg omdat er geen aanspreekpunt is waar ze informatie kunnen krijgen. Starters falen omdat ze niet begeleid worden. Het bestuur wijst erop dat er recent een initiatief genomen is om een volwaardig ambtenaar economie te installeren. De oppositie en het publiek is hier opgetogen over, en hopen dat dit zo snel mogelijk gebeurt.

BESTUURSKRACHT

Gemeentes moeten voldoende bestuurskracht bezitten. Gemeenten met een inwonersaantal van minder dan 10.000 ‘lossen duidelijk de rol’ op domeinen zoals de doelmatige afhandeling en inning van lokale belastingen, digitalisering en communicatiebeleid, en hebben dus minder bestuurskracht.

Stelling Voka: Een verplichte fusie van kleinere gemeentes is nodig om de slagkracht van de lokale overheden te versterken.

Niemand in het panel, behalve de deelnemers van de stad Tienen zelf, was voorstander van de voorgestelde fusies. Patrick Vandijck, burgemeester van Kortenaken, wees erop dat men niet bereid is te fuseren met de stad, waar er veel schulden zijn. Bovendien zou een fusie ervoor zorgen dat inwoners zich ver moeten verplaatsen naar gemeentelijke infrastructuur, wat zeker voor de oudere inwoners moeilijk is. Peter Reekmans “fusioneert met iedereen van wie zijn inwoner financieel beter worden”. Niet met Tienen dus. 

Burgemeestersdebat

Er wordt aangehaald dat men niet moet fuseren om financiële redenen, omdat de fusiegolf van 1977 veel schulden heeft opgeleverd en dat studies hebben aangetoond dat fusies meer zouden kosten dan ze opleveren. Het gevaar op ‘weesgemeenten’ is duidelijk aangetoond. De stad Tienen is minder aantrekkelijk als fusiepartner voor de kleinere omliggende gemeentes. Dit komt door het relatief groot aandeel mensen uit lage inkomensgroepen of het centrumkarakter. Men zou liever fuseren met gemeenten met een gelijkaardig profiel, een vergelijkbare schaal en dezelfde politieke meerderheid. Dit staat echter haaks op de socio-economische realiteit en het verplaatsingspatroon van de inwoners

Dit artikel verscheen in het maandelijks magazine Ondernemers, editie april 2018.

Proximus