Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka Paper - Nood aan een uitgavennorm

Voka Paper - Nood aan een uitgavennorm

  • 21/02/2018

De gezondmaking van onze overheidsfinanciën heeft veel weg van een processie van Echternach. Al meer dan 20 jaar streven opeenvolgende regeringen stabiele openbare financiën na. Steeds wordt een structureel evenwicht of zelfs een begrotingsoverschot binnen de vier jaar in het vooruitzicht gesteld. Maar jaar in jaar uit stelt men dit beoogde objectief uit. Dit doet vermoeden dat er iets fundamenteels mis is met ons begrotingsbeleid. Deze Voka Paper legt de klemtoon op twee pijnpunten: de begrotingsnormering en de begrotingscoördinatie. Op beide vlakken komen we tekort om echt een goed begrotingsbeleid te kunnen voeren dat onze publieke financiën duurzaam saneert. 

Om tot een duurzame sanering van de overheidsfinanciënVoka Paper - nood aan een uitgavennorm te komen, is de toepassing van de netto-uitgavennorm een prima instrument. Het zal ook de begrotingsuitdagingen duidelijk aan de oppervlakte brengen. Hoe kunnen we dat bereiken en waar staan we vandaag?

Evolutie begrotingsnormering

Het eerste hoofdstuk van deze paper blikt terug op het begrotingsbeleid van de voorbije 30 jaar vanuit het oogpunt van de toegepaste begrotingsnormering. We hebben deze periode in drie deelperioden opgedeeld: 1992-1998, de periode waarin we ons toegangsticket voor de Monetaire Unie verdienden; 1998-2008, de periode van 'post-Maastricht-moeheid' tot aan de vooravond van de financiële crisis; en tot slot 2008-2018, een periode van moeizaam herstel. Telkens lichten we de eerste toegepaste begrotingsnormering toe, daarna vullen we aan met een korte beschrijving van de begrotingsprestaties. Op het einde volgt een conclusie. Lees het hoofdstuk hier

Uitgaven in de lift

De analyse in het tweede hoofdstuk leert dat de groei van de primaire uitgaven duidelijk sterker was dan de trendmatige groei van het bbp. In dit hoofdstuk bekijken we die groei ook in Europees perspectief. Wat blijkt? Een normering van de uitgavengroei lijkt wenselijk. Lees het hoofdstuk hier.

Het Europese kader

In hoofdstuk drie beschrijven we de ontstaansgeschiedenis, de filosofie en werking van het Europese kader. Zo is het Stabiliteits- en Groeipact het voorbije decennium verschillende keren bijgesteld. Steeds met betrachting de economische onderbouw aan te scherpen. Daarnaast lichten we de voordelen van het Europese kader toe. Lees het hoofdstuk hier.

Toepassing uitgavennormering

Voldeed het Belgisch begrotingsbeleid de voorbije jaren aan de netto-uitgavennorm? Die vraag krijgt een antwoord in het vierde hoofdstuk. We vergelijken in dit hoofdstuk de jaarlijkse begrotingsprestaties op basis van de netto-uitgavennorm. Dat leidt tot de conclusie dat de toepassing van de netto-uitgavennorm de begrotingsuitdagingen in ons land verduidelijkt en een beter instrument zou zijn om tot een duurzame sanering van de overheidsfinanciën te komen. Lees het hoofdstuk hier.

Begrotingscoördinatie: een pijnpunt

Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de zwakke begrotingscoördinatie tussen de verschillende overheden in België. We leggen de vinger op de wonde door hier woord en daad met elkaar te confronteren. En we stellen vast dat de wettelijke verankering van de netto-uitgavennorm in België de nood aan begrotingsafstemming zal verhogen. Tot slot verdiepen we ons in dit hoofdstuk in de begrotingscoördinatiemechanismen in Duitsland, een federaal land met een orthodoxe begrotingstraditie. Lees het hoofdstuk hier.

Karl Collaerts - Adviseur Fiscaliteit en Begroting - karl.collaerts@voka.be 

Lees hier de volledige Voka Paper

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez