Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Voka – KvK Limburg vraagt duidelijkheid naar effecten Vlaams parkendecreet

Voka – KvK Limburg vraagt duidelijkheid naar effecten Vlaams parkendecreet

  • 14/04/2023

persbericht

Op 31 maart keurde de Vlaamse regering het ontwerpdecreet over Vlaamse Parken en algemene landschapszorg goed. Met dit ontwerpdecreet wil de Vlaamse regering een decretale basis voorzien voor de Vlaamse Parken. Concreet moet de wetgeving verduidelijking verschaffen over de voorwaarden om erkend te worden als Vlaams Park, welke beheersstructuren gebruikt zullen worden en de subsidiering van deze structuren. Met een reeds erkend nationaal park, een kandidaat-nationaal park en vier kandidaat-landschapsparken is onze groene provincie goed vertegenwoordigd. Maar is er in de toekomst dan nog ruimte voor industrie, wonen en landbouw op deze plaatsen? “We zijn niet tegen natuur noch tegen toerisme als economische deelmotor in Limburg, maar het is voor ons belangrijk om in een vroeg stadium duidelijkheid te verschaffen over het toekomstperspectief voor onze Limburgse ondernemingen. Die duidelijkheid ontbreekt vandaag de dag”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Lees hier het artikel in HBVL.

In het Vlaamse regeerakkoord werd de oprichting van Vlaamse Parken al als doelstelling opgenomen. Met Vlaamse Parken worden enerzijds Nationale Parken bedoelt en anderzijds Landschapsparken. Nationale Parken worden in het ontwerpdecreet gedefinieerd als geografisch afgebakende gebieden van voldoende grote omvang met een uitzonderlijke natuurwaarde en internationale uitstraling. Een Nationaal Park moet minstens één natuurkern bevatten en op het moment van erkenning minimaal 5.000 hectare zijn. 24 jaar na erkenning moeten die natuurkernen uitgebreid zijn tot minimaal 10.000 hectare. Landschapsparken hebben een gelijkaardige definitie, maar er is meer sprake van een wisselwerking tussen mens en natuur en bijgevolg is er ook meer ruimte voor andere activiteiten en sectoren zoals erfgoed, recreatie, landbouw, wonen, economie en toerisme. Ook hier gaat het over een minimale oppervlakte van 10.000 hectare.

Ook in de toekomst nog ruimte om te ondernemen

Met twee nationale parken en vier landschapsparken in Limburg zouden we in grote mate kunnen bijdragen aan de Europese doelstellingen zoals die zijn opgenomen in de Biodiversiteitsstrategie 2030. Daarnaast kan Vlaanderen zich internationaal profileren en zich zelfs inschrijven in internationale kaders zoals Unesco. Ook voor ons Limburgs toerisme kan de beleving van natuur, landschap en erfgoed een belangrijke troef zijn, zoals dat vandaag al het geval is. Dit zijn allemaal positieve elementen die we als Voka – Kamer van Koophandel Limburg graag mee ondersteunen. “Tegelijkertijd moeten we erkennen dat we op een klein stukje grond leven. Willen we in de toekomst nog aangenaam wonen, werken en leven in onze provincie dan moeten we goed nadenken over hoe we de beschikbare ruimte zo goed mogelijk indelen. Zeker als je weet dat bijna de helft van alle kandidaat-Vlaamse Parken zich in onze provincie bevinden. Het is daarom belangrijk dat de lokale besturen een weloverwogen keuze maken wanneer ze Vlaamse Parken erkennen op hun grondgebied. Om ruimte voor bedrijven te garanderen, dringen we bij hen aan dat bedrijfssites voorbehouden blijven aan ondernemingen”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

We zijn niet tegen natuur en toerisme als deelmotoren van onze economie, maar vragen gewoon duidelijkheid en een toekomstperspectief voor onze Limburgse bedrijven.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Limburg

Nog veel onduidelijkheid

Ondanks de publicatie van het ontwerpdecreet blijven er nog veel onduidelijkheden. Een aantal cruciale elementen moeten dus nog verder worden ingevuld via een uitvoeringsbesluit. De concrete impact van het ontwerpdecreet is vandaag moeilijk te berekenen. In het ontwerpdecreet lezen we ook dat de Vlaamse regering nog nadere regels kan vastleggen betreffende de doelstellingen van de Vlaamse Parken, maar ook hier is het bijgevolg moeilijk om de exacte impact op andere sectoren te bekijken. Zoals de Raad van State aangaf, is het niet bevorderlijk voor de rechtszekerheid dat er sprake is van afwijkingen van de minimale oppervlakte van 10.000 hectare, maar dan niet verder verklaart wat die uitzonderingen dan zijn. Ditzelfde geldt ook voor grensoverschrijdende parken. “We zijn vanuit Voka – KvK Limburg niet tegen natuur noch tegen toerisme als economische deelmotor in Limburg”, benadrukt Johann Leten. "Net daarom is het volgens ons belangrijk om nu duidelijkheid te verschaffen over het toekomstperspectief van onze Limburgse ondernemingen. We roepen de Vlaamse regering dan ook op om zo snel mogelijk met een uitvoeringsbesluit te komen zodat we de impact voor onze Limburgse economie beter in kaart kunnen brengen.” 

Contactpersonen

Menno Van Gemeren

Senior adviseur belangenbehartiging

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging