Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka dringt aan op een snellere uitrol van vaccinatiestrategie

Voka dringt aan op een snellere uitrol van vaccinatiestrategie

  • 04/01/2021

Voka dringt aan op een snellere uitrol van de vaccinatiestrategie. Alleen zo zullen we in 2021 het coronavirus en de crisis in de gezondheid, economie en maatschappij kunnen bezweren. “We stellen vast dat in andere landen zoals Duitsland, Denemarken, Israël, het Verenigd Koninkrijk,… de vaccinatie veel sneller verloopt en dat deze landen een competitief voordeel aan het opbouwen zijn. Wie het snelst en best vaccineert, zal het meest baat hebben van de heropleving. Daarom moet ons land veel sneller vaccineren. Als we pas tegen eind januari de bewoners van woonzorgcentra gevaccineerd hebben, komen we veel te laat. Intussen blijft er ook nood aan een duidelijke en performante beheersingsstrategie met testen, tracen, brononderzoek en sneltesten”, zei Wouter De Geest, voorzitter van Voka, vandaag naar aanleiding van haar digitale nieuwjaarsreceptie. 

Voor Voka is het duidelijk dat in 2021 enerzijds moet ingezet worden op het definitief bestrijden van de coronacrisis door een adequate vaccinatie- en beheersingsstrategie, en anderzijds op relance, investeringen en hervormingen. “2021 moet het jaar worden van de kering, van de omslag. Het jaar waarin we het coronavirus bezweren maar tevens het stevige fundament leggen voor onze samenleving en economie om in de komende jaren terug aan te sluiten bij de Europese top”, is de ambitie van Voka-voorzitter Wouter De Geest. 

“Om het virus werkelijk klein te krijgen, hebben we ten eerste nood aan een performante vaccinatiestrategie. Na de zorgsector en risicogroepen staan in een snelle en performante aanpak echter ook de bedrijven en hun medewerkers bovenaan de prioriteitenlijst, om de continuïteit in onze bedrijven en dus van onze economie te garanderen. We dringen echt aan op een snelle uitrol van de vaccinaties. Andere landen doen het ons voor en krijgen daardoor een competitief voordeel. Wij mogen de boot niet missen. We begrijpen dat massaal vaccineren een delicaat en complex proces is maar dit moeten we toch sneller en beter kunnen”, aldus voorzitter De Geest in zijn nieuwjaarstoespraak. 

In afwachting van volledige vaccinatie, is er bovendien nood aan een duidelijke en performante beheersingsstrategie. Daarin is een goed test- en tracingbeleid mét brononderzoek en het gebruik van sneltesten onontbeerlijk. Voka wijst de politiek er op dat dit in 2021 echt beter moet. “Het kan toch niet dat de systemen die we opgezet hebben, nog steeds onvoldoende performant en effectief zijn. We moeten evolueren van een lockdownsamenleving naar een testsamenleving met per saldo minder maatschappelijke en economische kosten. Alleen zo kunnen we op korte termijn in alle veiligheid een terugkeer organiseren voor de medewerkers in onze bedrijven, en zo evolueren naar een hybride werkvorm in 2021”, aldus nog voorzitter De Geest 

Voka vraagt dat de economische steunmaatregelen van de verschillende regeringen voor onze bedrijven gericht en selectief voortgezet worden voor de bedrijven die gezond waren voor de crisis. Voor die ondernemingen en sectoren die zwaar en langdurig getroffen zijn, moeten we perspectief en reconversie bieden. En het is essentieel dat er op korte termijn maatregelen komen om de solvabiliteit van onze bedrijven te versterken, noodzakelijk voor de toekomstige investeringen van onze bedrijven. 

Investeren en hervormen 

In zijn nieuwjaarstoespraak beklemtoonde voorzitter De Geest dat alleen gezonde en gedeelde groei onze economie weer kan doen opveren. Voka lanceerde daarom in september vorig jaar haar “Plan Samen Groeien”. Daarin schuift het slimme duurzaamheid, digitalisering en gezondheid en welzijn naar voor als de drie drijvers voor economische groei in de komende decennia.  

Voka roept de regeringen op om de middelen van het Europees herstelplan Next Generation EU maximaal in te zetten als hefbomen om te investeren. “Er ligt meer dan 5 miljard euro aan Europese middelen op ons te wachten. Het is de gedeelde verantwoordelijkheid van àlle regeringen in dit land om samen een ijzersterk dossier in te dienen bij de Europese Commissie tegen eind april. We moeten deze middelen voor productieve investeringen vooral inzetten op grote en baanbrekende projecten in duurzaamheid en digitalisering en aanwenden als een hefboom voor nog meer investeringen met onze bedrijven en sectoren”, aldus voorzitter De Geest die ook waarschuwde om deze middelen niet in te zetten voor recurrente uitgaven of Sinterklaasacties zoals helikoptergeld voor jongeren of gratis treintickets.  

Investeringen vergen echter fundamentele hervormingen. Voor de federale regering dringen hervormingen zich op in de arbeidsmarkt, pensioenen, fiscaliteit, staatshervorming en energietransitie. Voor Vlaanderen is dat in het onderwijs, innovatiesteun, milieu- en klimaatbeleid, vergunningskader en tewerkstellingsbeleid.  “Daarbij hebben we absoluut behoefte aan meer rechtszekerheid. Maar ook aan langetermijndenken met één concreet doel voor ogen. Ga voor ondernemend beleid waarbij u die concrete doelen definieert en de route daarnaartoe uitstippelt zodat u onderweg grondige en gegronde keuzes kan maken. Deze keuzes moeten leiden tot een gezonde en gedeelde groei die gedragen wordt door competitieve ondernemingen, met meer welvaart en welzijn voor iedereen”, zo luidde de boodschap aan eerste minister Alexander De Croo en minister-president Jan Jambon.  

Voka roept dan ook alle regeringen op een versnelling hoger te schakelen en deze belangrijke hervormingen voor te bereiden zodat ze zo snel mogelijk in voege kunnen gaan. “De inwoners van ons land, onze bedrijven, onze medewerkers verwachten meer dan ooit dat jullie de leiding nemen en ons land niet alleen coronaproof maar ook echt futureproof maken voor de komende decennia. Laat deze unieke kans niet schieten!“, aldus voorzitter De Geest.  

Tot slot riep hij riep de vakbonden ook op tot matiging en realisme bij de onderhandelingen over een nieuw interprofessioneel akkoord. “In de voorbije maanden hebben we in de strijd tegen het virus intens en verantwoordelijk kunnen samenwerken. We rekenen er op dat dit gebeurt op eenzelfde verantwoordelijke manier. Het is nu niet het moment om economisch ondraagbare looneisen te stellen of recepten uit het verleden weer op tafel te leggen. We moeten opnieuw kunnen aanknopen met productiviteitsgroei die in de voorbije decennia veel te laag lag.” 

Download hier de speech van Wouter De Geest.

Contactpersoon

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant