Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Voka, BECI en UWE vragen interregionaal kader rond verkeersfiscaliteit: geen Brusselse stadstol, wel intelligente kilometerheffing

Voka, BECI en UWE vragen interregionaal kader rond verkeersfiscaliteit: geen Brusselse stadstol, wel intelligente kilometerheffing

  • 03/12/2020

De Brusselse regering kwam vandaag tot een akkoord in het project smart.move, beter bekend als de Brusselse stadstol. De drie regionale werkgeversorganisaties – Voka, BECI en UWE – kanten zich tegen een Brusselse stadstol. Ze zijn wel voorstander van de invoering van een slimme kilometerheffing voor een beter beheer van de mobiliteit op onze wegen. Zo’n kilometerheffing kan verschillen tussen de drie gewesten, maar vergt wel eenzelfde systeem en mag geen belastingverhoging zijn. De werkgeversorganisaties dringen aan op overleg tussen de drie gewesten om tot een passend systeem te komen.

“Men dient eerder het gebruik van de wagen te belasten dan het bezit ervan", preciseert Olivier de Wasseige (UWE). “Door het gebruik te belasten, wordt de bestuurder bewust van zijn verplaatsingsgewoonten met de wagen. Hierdoor wordt hij gestimuleerd om deze te rationaliseren. Met een slimme verkeersfiscaliteit kan het mobiliteitsgedrag beter gestuurd worden met minder verkeerscongestie, lagere milieugevolgen en bijgevolg ook lagere maatschappelijke kosten."

Voor de drie regionale werkgeversorganisaties neemt deze fiscaliteit de vorm aan van een slimme kilometerheffing voor iedereen. ‘Intelligent’ houdt in dat de grootte van de te betalen belasting afhankelijk is van de intensiteit van het gebruik van de wagen (per afgelegde kilometer), de tijd en de plaats van het gebruik van het voertuig en het type voertuig. Het principe van de gebruiker/vervuiler betaalt, is hier dus van toepassing.

“Zo’n heffing kan verschillen tussen de drie gewesten”, nuanceert Hans Maertens (Voka) “Maar moet, vanuit technisch oogpunt, wel volgens een zelfde systeem werken, zoals dit vandaag al voor vrachtwagens het geval is. De congestieproblematiek is immers een gewestoverschrijdende en dus een interfederale problematiek. Dit geldt zeker in de grootstedelijke omgeving rond Brussel. In die zin is het belangrijk om dit systeem in overleg tussen de drie gewesten uit te werken.”

Geen belastingverhoging

Het belasten van het gebruik in plaats van het bezit van de wagen houdt in dat er niet louter een bijkomende belasting gecreëerd wordt. De invoering van dit systeem houdt met andere woorden een tax shift in. Meer bepaald zal de intelligente kilometerheffing de jaarlijkse verkeersbelasting en de eenmalige belasting op inverkeerstelling vervangen in de drie gewesten.

Om het draagvlak voor een intelligente kilometerheffing te vergroten, moet bovendien een gedeelte van de inkomsten uit deze heffing gebruikt worden voor investeringen en onderhoud van de weginfrastructuur. De gebruiker van de weginfrastructuur draagt zo rechtsreeks bij tot het onderhoud ervan. Belangrijke randvoorwaarde is verder dat automobilisten voldoende alternatieven hebben voor hun verplaatsing, wanneer ze gebonden zijn aan plaats en uur.

"Zo’n heffing kan verschillen tussen de drie gewesten, maar moet vanuit technisch oogpunt wel volgens eenzelfde systeem werken, zoals dit vandaag al voor vrachtwagens het geval is. De congestieproblematiek is immers een gewestoverschrijdende en dus een interfederale problematiek. Dit geldt zeker in de grootstedelijke omgeving rond Brussel. In die zin is het belangrijk om dit systeem in overleg tussen de drie gewesten uit te werken.”

Hans Maertens

“De keuze voor een intelligente kilometerheffing in de drie gewesten impliceert dus”, concludeert Olivier Willocx (BECI) “de afkeuring van een stadstol in het Brusselse Gewest. Een stadstol is ook geen duurzame mobiliteitsmaatregel. Het dreigt namelijk de verkeersproblematiek alleen maar te verplaatsen naar de zone rond Brussel. Ook hier telt dat de mobiliteitsuitdagingen gewestoverschrijdend zijn.”

Het antwoord op de mobiliteitsproblemen vergt een globale aanpak. De oplossing omvat de combinatie van verschillende maatregelen, zoals het voorzien van een mobiliteitsaanbod (transitparkings, performant openbaar vervoer, fietsinfrastructuur, ...), telewerk, gedeelde mobiliteit, enz. Afstemming tussen de gewesten is daarbij broodnodig, vooral in de metropolitane omgeving rond Brussel. In dit pakket van maatregelen vormt de slimme kilometerheffing een cruciaal instrument om veranderingen in het mobiliteitsgedrag van alle gebruikers te bevorderen. De regionale werkgeversorganisaties zijn bereid om met de overheden na te denken over de praktische implementatie van deze slimme kilometerheffing, ten behoeve van de aantrekkelijkheid van onze drie gewesten, de kwaliteit van de verplaatsingen voor alle gebruikers en ons milieu.

Contactpersonen

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel
imu - vzw - recupel