Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Vlaamse regering moet investeringsplannen ondernemingen ondersteunen

Vlaamse regering moet investeringsplannen ondernemingen ondersteunen

  • 22/09/2020

De Septemberverklaring moet ook oog hebben voor de versterking van het investeringsklimaat van ondernemingen. In deze crisistijden vraagt Voka daarom de heractivering van het gewestelijk belastingkrediet in de onroerende voorheffing en van de afbouwregeling onroerende voorheffing materieel en outillage voor investeringen in nieuwe bedrijfsuitrusting.

Alle EU-lidstaten maken momenteel hun begrotingen op. Enkele van de ons omringende landen zetten daarbij terecht sterk in op het aanzwengelen van noodzakelijke investeringen. Daarbij wordt niet enkel gefocust op overheidsinvesteringen. Ook de versterking van de concurrentiekracht van ondernemingen krijgt daarbij de nodige aandacht. 

Zo trekt het Nederlandse kabinet de komende twee jaar 4 miljard uit om de private investeringen te ondersteunen. De Italiaanse overheid voerde begin dit jaar al heel wat belastingkredieten voor specifieke bedrijfsinvesteringen in. En de nieuwe Franse regering Castex ontvouwde begin deze maand voor de volgende twee jaar een grootschalig investeringsplan van 100 miljard (4 % bbp). Hiervan is 20 miljard bestemd voor een vermindering van de hoge belastingdruk op industriële productie.  

Zware klappen

Ook de Vlaamse regering zal volgende week de contouren van haar begroting voor volgend jaar bekend maken. Zoals in Nederland en Frankrijk zou de ondersteuning van de concurrentiepositie en het investeringsklimaat van ondernemingen daarbij een prominente plaats moeten innemen.

De bedrijfsinvesteringen delen immers zwaar in de klappen. Het Planbureau gaat in zijn jongste ramingen voor ons land uit van een verwachte investeringskrimp van liefst 12,9 % dit jaar. Het is bovendien zeer onzeker of de bedrijfsinvesteringen snel zullen terugkeren op het oude niveau.

Nochtans bepalen de uitgaven voor nieuwe automatiseringssystemen, machines, uitrustingsgoederen en vervoersmiddelen het toekomstige verdienvermogen van de Vlaamse economie. 
 

De uitgaven voor nieuwe automatiseringssystemen, machines, uitrustingsgoederen en vervoersmiddelen bepalen het toekomstige verdienvermogen van de Vlaamse economie.

Karl Collaerts

Gerichte fiscale lastenverlagingen vormen een aangewezen beleidsinstrument. Ze komen de competitiviteit van alle ondernemingen ten goede en zijn relatief administratief eenvoudig. Vlaanderen kent relatief weinig autonomie op het vlak van bedrijfsfiscaliteit. Maar het kan wel incentives geven via de onroerende voorheffing, een gewestelijke resultaatsonafhankelijke belasting die in crisistijden zoals vandaag extra weegt op de bedrijfsresultaten.

Onroerende voorheffing

Concreet vraagt Voka daarom de volledige herinvoering van het gewestelijk belastingkrediet voor rechtspersonen in de onroerende voorheffing.  Bij de begrotingsopmaak 2020 had de Vlaamse regering dit belastingkrediet– daterend van 2003 – sterk ingeperkt. De motivering die toen – oktober 2019 - gegeven werd was dat de crisis ten einde was gekomen, waardoor bepaalde fiscale gunstregimes konden afgebouwd worden.

Bij de opmaak van de begroting 2020 kon weliswaar niet bevroed worden dat we amper enkele maanden nadien in zo’n grote crisis terecht zouden komen. Het terugdraaien van deze zeer visibele lastenverhogende maatregel is in die context dan ook zeker aangewezen. 

Investerings-incentive

Ook om investerende ondernemingen in nieuwe machines en uitrustingsgoederen fiscaal een duw in de rug te geven vraagt Voka de Vlaamse regering een vroegere maatregel te heractiveren.

Tot vorig jaar konden investerende ondernemingen die hun machinepark vernieuwen het hieraan verbonden kadastraal inkomen in mindering brengen van hun belastbare grondslag. Eind vorig jaar is deze belangrijke investerings-incentive echter niet verlengd.

Door dit nu alsnog te doen zou de Vlaamse regering zowel de relance van ondernemingen als de noodzakelijke verduurzaming van het economisch weefsel ondersteunen
 

imu - vzw - obd
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel