Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Vlaamse bedrijven geloven niet in Sinterklaas

Vlaamse bedrijven geloven niet in Sinterklaas

  • 05/12/2019

Federale informateurs en preformateurs passeerden de voorbije maanden de revue. Formateurs nog niet. Nota’s werden gemaakt en gelekt, de status ervan was niet altijd helder en duidelijk. Evenmin het resultaat van de gesprekken of de onderhandelingen. Evenmin de wisselende positie van politieke partijen. Laat ons vandaag wel duidelijk zijn wat Voka en onze Vlaamse ondernemingen willen en nodig hebben, en dit in vier punten.

1. We onderschrijven elke ambitie om de werkzaamheid te verhogen. Dit is de enige manier om te zorgen voor werk als zingeving aan vele mensen, om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, de overheidsfinanciën duurzaam te saneren en de kosten voor onze sociale zekerheid te verminderen. Maar daarvoor hebben we een groeiplan nodig. Want jobs kunnen we alleen creëren wanneer onze bedrijven groeien. Daarvoor hebben we een groei-ondersteunende fiscaliteit nodig, een beter werkende arbeidsmarkt waar werken aantrekkelijker is dan niet-werken, met meer flexibiliteit en een activerende werkloosheidsuitkering, een sterkere concurrentiepositie met loonkosten die onder controle zijn en een aanvaardbare energiekost. Geef ons groeikansen en investeringen… en onze bedrijven zullen de jobs creëren, de financiering van de welvaartsstaat veilig stellen en de transitie naar een digitale en duurzame economie mogelijk maken.

Dit moet gebeuren binnen een verantwoord budgettair kader. We slepen een federaal tekort mee van 11 miljard, met daarbovenop stijgende pensioenuitgaven, en daarin zijn de hoognodige bijkomende investeringen nog niet opgenomen. De Vlaamse ondernemingen en ondernemers zijn bezorgd dat zij de rekening zullen moeten betalen door hogere belastingen voor ondernemingen en kapitaal, en dat zo het ondernemerschap in de kiem gesmoord wordt. We zijn al kampioen in belastingdruk dus hogere belastingen zullen niet leiden tot extra inkomsten, maar tot minder dynamiek en ondernemerschap. We willen de federale onderhandelaars daarvoor vandaag waarschuwen. De noodzakelijke sanering voor zich uitduwen tot 2024 is geen oplossing.

2. Een dergelijk groeiplan betekent dat we de verworvenheden van de vorige beleidsploeg niet ongedaan maken. Die hebben gewerkt, zo rekende de Nationale Bank van België ons vorige week nog voor: in de voorbije legislatuur kwamen er 316.000 jobs bij. Aan dat recept kan dus niet geraakt worden. De pensioenleeftijd moet verder opgetrokken worden tot 67 jaar, de hervorming van de vennootschapsbelasting mag niet ongedaan gemaakt worden, de wet op de concurrentiekracht moet behouden worden wegens de nog steeds aanwezige loonkostenhandicap en de verlaging van de werkgeversbijdragen moet behouden blijven.

3. Laten we ons ook behoeden voor avonturen. Ja, we moeten de sociale welvaartstaat koesteren en versterken. Ja, we moeten de armoede verder bestrijden. Ja, we moeten onze economie verduurzamen. Maar dit moet wel doordacht gebeuren en zonder de competitiviteit van onze ondernemingen in het gedrang te brengen. Het verhogen van het minimumloon of het toekennen van uitkeringen aan wie zelf ontslag neemt uit zijn job, zijn contraproductieve maatregelen die arbeid zullen vernietigen in plaats van te creëren. Nog een aantal retrograde voorstellen uit de informatienota van Magnette zijn volledig ‘imbuvable’: ondernemers bashen met eenzijdige responsabilisering en bestraffing, meer rechten eenzijdig toekennen aan werknemers ten koste van werkgevers, niet-werken promoten, …. Ook qua energie moeten we ons behoeden voor avonturen. Voor onze bedrijven mag en kan onze energievoorziening niet in gevaar komen, en hebben we een energienorm nodig om de prijzen in de hand te houden.

4. Tenslotte moet het federale beleid de dynamiek van de gewestregeringen ondersteunen. De Vlaamse regering zet, net zoals de Waalse, terecht in op een hogere werkzaamheid en op ondernemerschap. Digitalisering en innovatie zijn de antwoorden op de uitdagingen van de toekomst. De kwaliteit van ons onderwijs moet omhoog, zoals de voorbije dagen nog eens aangegeven werd door de nieuwe PISA-cijfers. Dit alles moet ondersteund worden door het federale beleid. Meer nog, Vlaanderen dient op termijn de hefbomen te hebben om haar beleid volledig te kunnen uitoefenen. Als Vlaanderen meer niet-actieven naar de arbeidsmarkt wil leiden, als we een modal shift willen naar spoor, als we meer willen inzetten op preventieve zorg,… dan moet de federale regering de dynamiek vanuit Vlaanderen ondersteunen en versterken.

Vele voorstellen en plannen die tot nu toe in de pers uitlekten, kunnen de eenvoudige toets aan deze vier criteria gewoon niet doorstaan. We zullen er mee achteruitgaan in plaats van vooruit. Voor Voka en de Vlaamse ondernemingen staan de sociaal-economische uitdagingen voorop. Het is door te groeien en jobs te creëren dat er gezorgd wordt voor duurzame welvaart en sociale cohesie. 

Hans Maertens - Gedelegeerd Bestuurder Voka

Contactpersonen

Hans Maertens

Gedelegeerd bestuurder

imu - vzw - obd
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - DNCM