Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Vlaams doelgroepenbeleid 2.0: hou het eenvoudig!

Vlaams doelgroepenbeleid 2.0: hou het eenvoudig!

  • 23/10/2019

Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord wil met het doelgroepenbeleid blijvend inzetten op jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Maar binnen de groep van jongeren en ouderen wordt er wel een bijsturing én besparing doorgevoerd. Voortaan komen middengeschoolde jongeren niet langer in aanmerking net als ouderen tot 58 jaar. De geplande besparing is hierdoor aanzienlijk (ongeveer een derde van het budget voor doelgroepenbeleid) en zal een grote impact hebben op vele ondernemingen. Het is jammer dat deze beslissing nu al is genomen zonder het lopend onderzoek hierover af te wachten. 

  • Goed dat er overgangsregeling is voor oudere werknemers in dienst.
  • Die zou ook moeten gelden voor oudere werknemers die elders nieuwe baan opnemen.
  • Aangekondigde tweede hervorming moet eenvoudig, transparant en uitlegbaar zijn.

Omwille van de grote impact, is het niettemin goed dat de Vlaamse regering voorziet in een overgangsregeling voor de werknemers die eind 2019 nog geen 58 zijn. De overgangsregeling voorziet een graduele uitdoof voor de oudere werknemers (van 55 tot 58 jaar) die zolang ze aan het werk zijn, nog steeds recht geven op een korting. Voka is blij dat hierdoor geen ‘contractbreuk’ wordt gepleegd ten opzichte van de werkgevers die al ouderen in dienst hebben (genomen) en plotsklaps de voorwaarden zouden zien wijzigen. 

Echter, de overgang is niet coherent of onvolledig. Een werkgever die een 56-jarige in dienst heeft, zou volgens deze overgang kunnen blijven genieten van een lastenverlaging. Maar een werkgever die een 56-jarige in dienst neemt, zou er dan weer niet van kunnen genieten. Jobmobiliteit wordt in de huidige overgangsbepaling gepenaliseerd terwijl we dit net nodig hebben op onze arbeidsmarkt. Voka vraagt dat de overgang ook zou gelden voor oudere werknemers die elders een nieuwe baan opnemen. Hou de modaliteiten voor de overgang gelijk en dus eenvoudig. 
 

“Jobmobiliteit wordt in de huidige overgangsbepaling gepenaliseerd terwijl we dit net nodig hebben op onze arbeidsmarkt.”

Sonja Teughels

Tweede hervorming: hou het simpel

Tegen 2021 wil het regeerakkoord een tweede hervorming die uit zou gaan van de zogenaamde ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. Als voorafname op het debat dat hierover nog moet starten, geeft Voka graag mee dat ook het toekomstig doelgroepenbeleid eenvoudig, transparant en uitlegbaar moet zijn. De werkgevers moeten in de toekomst weten waarvoor ze een korting kunnen krijgen en waarvoor niet. Als elk individu beschikt over zijn ‘virtuele’ korting in functie van zijn individuele afstand tot de arbeidsmarkt (die overigens kan evolueren doorheen de tijd en wellicht ook naargelang zijn jobaspiraties) is elke eenvoud verdwenen. De werkgever weet niet wie waar hij recht op heeft of moet er expliciet naar vragen wat ongewenste effecten kan teweegbrengen. Het kan stigmatiserend werken voor de betrokken sollicitanten, is mogelijks niet objectief en zal wellicht leiden tot discussie over die gemaakte inschatting. Een individueel bepaalde korting is noch overzichtelijk, noch transparant. Ten opzichte van de relatieve eenvoud van het systeem staat een mogelijks verlies aan gerichtheid en effectiviteit. Echter, een geïndividualiseerd beleid vraagt daarentegen dermate veel overhead en administratie dat de win in effectiviteit teloor gaat aan de meerkost om het te operationaliseren. Het zal er dus op neerkomen om ook in die hervorming de eenvoud te bewaren

Contactpersoon

Sonja Teughels

Senior Adviseur Arbeidsmarkt