Skip to main content
  • Nieuws
  • Visie Voka over ruimte voor bedrijvigheid

Visie Voka over ruimte voor bedrijvigheid

  • 19/02/2019

Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant is bezorgd over het tekort aan bedrijfsruimte. Ruimte is schaars. Hoe kunnen we de nodige bedrijfsruimte voorzien zonder verdere versnippering? Met beperkte inname van open ruimte en op een wijze die goed is voor de economie, milieu en de mens.

Nieuwe termen zoals ‘verweefbaarheid’ en ‘multifunctionele zones’ zorgen voor onzekerheid in het klimaat van de ruimtelijk ordening. Het is voor een lokaal bestuur niet altijd duidelijk aan welke voorwaarden een professionele locatie in een woonkern moet voldoen om bedrijven daar te vestigen of te houden. Zo kiezen steeds meer ondernemingen ervoor, al dan niet gedwongen, om uit woongebieden weg te trekken en zich te vestigen op bedrijventerreinen. Burgers en lokale besturen, maar ook ondernemers gaan er onterecht te snel van uit dat ondernemingen enkel op bedrijventerreinen terechtkunnen.

Niet-hinderlijke economische activiteiten nemen daardoor op bedrijventerreinen ruimte in die bestemd is voor hinderlijke activiteiten. Bijkomend veroorzaakt dat leegstand in de bedrijfsruimten gesitueerd in een woonkern, fileleed rondom bedrijventerreinen en een artificiële bezettingsgraad op de bedrijventerreinen zelf. Een derde van de bedrijven op een bedrijventerrein voert niet-hinderlijke economische activiteiten uit die even goed te integreren zijn in woonkernen.

"Een derde van de bedrijven op een bedrijventerrein voert niet-hinderlijke economische activiteiten uit die even goed te integreren zijn in woonkernen."

Multifunctionele zones waar economische activiteiten verweven zijn met wonen, handel of andere functies bieden een oplossing. Bij het verweven kunnen er vormen van synergie en complementariteit ontstaan voor de verschillende functies en de omgevingskwaliteit. Die sites hoeven niet altijd groot te zijn, het kan ook gaan over kleine, oude fabrieksterreinen waar men opnieuw kiest voor een economische activiteit tussen de bewoning en niet enkel en alleen een residentieel programma wenst toe te passen. Bijvoorbeeld grote economische sites aan de Vaartkom van Leuven die na afbraak exclusief voorzien worden voor residentiële programma’s.

De beleidsdoelstelling van Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant is om ruimtelijke economische uitbouw te verweven binnen het stedelijk gebied en de ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande bedrijvigheid op het bedrijventerrein te bewaken.

Waarom is die ruimte zo belangrijk?

Bedrijvigheid is inmiddels sterk veranderd. Lag vroeger het accent eerder op productie, dan is de dienstverlening vandaag de dominante activiteit. Waar nog geproduceerd wordt, verloopt dat proces schoner en minder hinderlijk. En toch heerst er een tendens om economische activiteiten te verdrijven naar bedrijventerreinen die zich meer en meer bovenlokaal situeren. De voornaamste oorzaken zijn het verschil in grondprijs tussen woongebied en bedrijventerreinen en de afwijzende NIMBY- houding (not in my back yard) van omwonenden. Bestaande economische activiteiten in woongebieden krijgen bovendien weinig uitbreidingsmogelijkheden.

Uit de ruimtebehoefteraming, uitgevoerd door studiebureau IDEA in opdracht van de Vlaamse Overheid kwam als resultaat dat de Provincie Vlaams-Brabant geken- merkt wordt door één grote regionale poort langs Brussel, dat die voornamelijk bestaat uit stedelijke en randstedelijke economie en lokale economie en dat die beperkt voorzien is van diensteconomie.

Dat resultaat geeft mee dat er een enorm potentieel ligt in verweefbaarheid in de Provincie Vlaams-Brabant binnen de stedelijke en randstedelijke economie. Met andere woorden, het ideale klimaat. Het algemene principe dat nagestreefd wordt, is dat de ruimtelijke segregatie van allerlei functies en activiteiten moet worden tegengegaan. Aanvaardbare bedrijvigheid levert namelijk een positieve bijdrage aan de leefbaarheid van de woonomgeving en versterkt de kern als geheel.

Wat verwacht Voka?

Wij vragen om proactief te zorgen voor een coherente en duidelijke visie op bedrijfshuisvestiging. Welk soort bedrijf wilt men op welke locatie? Een coherent bedrijfshuisvestigingsbeleid geeft duidelijkheid aan het bestuur, de gemeentediensten en de ondernemers. Dat zorgt er niet alleen voor dat een bedrijf met een ruimtevraag snel verder kan, maar vermijdt ook ad-hocbeslissingen. Bovendien kan een duidelijke visie op bedrijfshuisvesting inspirerend werken en kansen creëren.
 
Een overkoepelend ruimtelijk-economisch beleid kan de verweefbaarheid van economische activiteiten in belangrijke mate faciliteren of bemoeilijken. De ruimtebehoefte naar bedrijventerreinen zal toe- en afnemen naar gelang de sturende beleidsbeslissingen.

Dit artikel verscheen in het magazine Ondernemers, editie februari 2019.

Proximus