Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Vier jaar omgevingsvergunning: zo kan het ondernemingsvriendelijker

Vier jaar omgevingsvergunning: zo kan het ondernemingsvriendelijker

  • 31/05/2021

In bijna elke stap van het vergunningsproces zijn belangrijke verbeteringen mogelijk die de procedure een stuk ondernemingsvriendelijker zouden maken. Dat blijkt uit de analyse die we in onze jongste Voka Paper maken van vier jaar omgevingsvergunning. We lijsten knelpunten én oplossingen op.

Vlaanderen werkt sinds begin 2017 met een omgevingsvergunning. Ondanks alle ellende die we kenden bij de opstart van het digitale omgevingsloket, staat Voka vandaag nog altijd 100% achter deze hervorming van ons vergunningensysteem.

Er werd gekozen voor één procedure, één advies en één beslissing waardoor tegenstrijdigheden binnen een dossier maximaal vermeden worden. Niet onbelangrijk uiteraard is dat de omgevingsvergunning ook gepaard ging met het schrappen van de vervaltermijn in de milieuvergunning: omgevingsvergunningen zijn in principe vergunningen van onbepaalde duur.

Onvolkomenheden

Toch mogen we niet blind zijn voor de onvolkomenheden in deze nieuwe vergunningsprocedure want nieuwe regels zorgden immers voor nieuwe problemen. In de laatste Voka Paper evalueren we vier jaar omgevingsvergunning en formuleren we onze belangrijkste verbeteringsvoorstellen. Uit onze analyse blijkt immers dat in bijna elke stap van het vergunningsproces belangrijke verbeteringen mogelijk zijn die de procedure een stuk ondernemingsvriendelijker zouden maken. 

Voor complexere dossiers is het een huzarenstukje om een aanvraag correct in te dienen zodat het dossier volledig wordt verklaard

Steven Betz, Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening

Neem nu de aanvraagformulieren: de initiatiefnemer wordt verplicht om in een zeer vroeg stadium allerlei technische informatie aan te leveren waarover dikwijls pas duidelijkheid komt in de latere uitvoeringsfase. Als het dan nog eens een project betreft waarvoor een bouw- en milieuvergunning nodig zijn, zal hij/zij meteen ook de totaliteit moeten aanvragen terwijl het in dat stadium dikwijls weinig opportuun is om architecten alles al in detail te laten uittekenen.

Een mogelijkheid voorzien om dossiers gefaseerd aan te vragen en bepaalde technische informatie op een later tijdstip aan te reiken, zou soelaas bieden en een echte administratieve vereenvoudiging betekenen.

Niet-essentiële stukken toevoegen

Ook in de wijze waarop dossiers behandeld worden, is er veel ruimte voor verbetering. Sinds de omgevingsvergunning is het voor complexere dossiers een huzarenstukje geworden om een aanvraag correct in te dienen zodat het dossier volledig wordt verklaard.

Om te vermijden dat dossiers onvolledig worden verklaard voor kleinigheden, pleiten we er in de Voka Paper voor dat aanvragers steeds de mogelijkheid krijgen om niet-essentiële ontbrekende stukken toe te voegen zonder terug naar af te worden gestuurd. Een tijdelijke schorsing van de vergunningstermijn kan dan een oplossing bieden.

Beroepsprocedures aanpassen

En als je in Vlaanderen over vergunningsprocedures spreekt, spreek je automatisch ook over beroepsprocedures. In de Voka Paper wordt in vraag gesteld of alle beroepen wel steeds schorsend moeten werken. En moet iedereen wel het recht krijgen om in gelijk welke fase van het proces beroep aan te tekenen?

Daarvoor is een rechtsvergelijkende oefening met Nederland interessant. Onze noorderburen zijn er immers wel in geslaagd om burgers het recht te ontnemen om beroep aan te tekenen als hen verweten kan worden dat zij zich niet lieten horen tijdens het openbaar onderzoek. Vlaanderen heeft zo’n regeling proberen in te voeren, maar werd teruggefloten door het Grondwettelijk Hof.

Afgezwakte regeling

Recent werd in het Vlaams Parlement wel een afgezwakte regeling goedgekeurd waardoor beroepsindieners niet gelijk argument meer kunnen opwerpen als ze dat middel duidelijk eerder hadden kunnen opwerpen. Het recht om te procederen wordt hen echter niet ontnomen.

Maar waarom kan men in Nederland dan wel een stapje verder gaan? Dat komt omdat onze procedures anders in elkaar zitten. In de Voka Paper leggen we die verschillen bloot en dat levert enkele interessante onderzoeksvragen op, zoals bijvoorbeeld de voor- en nadelen om een ontwerp van vergunningsbeslissing mee in openbaar onderzoek te leggen.
 

Contactpersoon

Steven Betz

Senior adviseur milieu & ruimtelijke ordening

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce