Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Verplicht opleidingsplan: deadline in zicht!

Verplicht opleidingsplan: deadline in zicht!

  • 09/03/2023

Vóór 31 maart moeten ondernemingen vanaf 20 werknemers – en dit voortaan jaarlijks – een opleidingsplan opstellen voor hun werknemers. Dit is vastgelegd in de Arbeidsdeal van vorig jaar. Zo’n plan bevat minstens de aangeboden opleidingen en de doelgroep van werknemers voor wie ze bestemd zijn. Vooraf moet er binnen de onderneming sociaal overleg zijn.  

Waarover gaat het?

Een opleidingsplan is een document – op papier of elektronisch – waarin de opleidingen worden opgelijst alsook de doelgroep van werknemers waarvoor ze bestemd zijn. Opleidingen kunnen zowel formeel als informeel zijn.
 
Het plan moet uitleggen op welke wijze het bijdraagt aan de (eveneens nieuwe) wettelijk verplichte investering in opleiding. Dit geldt voor ondernemingen met minstens 20 werknemers. Vanaf 2024 heeft immers elke voltijds tewerkgestelde werknemer een individueel opleidingsrecht van 5 opleidingsdagen per jaar. In 2023 gaat het om 4 dagen. Evenwel zijn sectorale afwijkingen daarop mogelijk. De sectoren hebben nog tot eind september dit jaar de tijd om daarover een cao af te sluiten. Momenteel heerst er dus toch nog enige onzekerheid omtrent het precies aantal dagen. 

Er is geen model opleidingsplan vastgelegd. Het plan kan dus op maat van de eigen organisatie worden vormgegeven. Pas op, de sector waartoe de onderneming behoort kon (tot 30 november 2022) eventueel de minimale voorwaarden vaststellen waaraan een opleidingsplan moet beantwoorden. Raadpleeg voor alle zekerheid uw sectorfederatie om te zien of er minimale voorwaarden zijn, dan wel een eventueel vrijblijvend inspirerend model.

Wie stelt het op? 

Het opleidingsplan wordt door de werkgever opgesteld, na raadpleging van de ondernemingsraad of, bij ontstentenis ervan, de vakbondsafvaardiging. De ondernemingsraad, zo niet de vakbondsafvaardiging, geeft advies tegen uiterlijk 15 maart.

Als er geen ondernemingsraad noch vakbondsafvaardiging in de onderneming is, dan legt de werkgever het opleidingsplan voor aan de werknemers tegen ten laatste 15 maart.

Als er geen ondernemingsraad noch vakbondsafvaardiging in de onderneming is, dan legt de werkgever het opleidingsplan voor aan de werknemers tegen ten laatste 15 maart.

Gianni Duvillier, expert werk en sociale zekerheid

Risicogroepen en  aandachtspunten

Het opleidingsplan moet aandacht hebben voor risicogroepen, in het bijzonder de werknemers van minstens 50 jaar oud. De werkgever moet in het opleidingsaanbod ook rekening houden met werknemers van buitenlandse afkomst en werknemers met een handicap.

Speciale aandacht is ook vereist voor knelpuntberoepen en de wijze van evaluatie met de werknemers. Ook de genderdimensie moet aan bod komen. 

Raadpleging van het plan

Het opleidingsplan wordt bewaard in de schoot van de onderneming. De werknemers en hun vertegenwoordigers hebben op eenvoudige vraag toegang tot het opleidingsplan.

De Arbeidsdeal bepaalt dat de werkgever binnen de maand na de inwerkingtreding van het opleidingsplan op elektronische wijze een afschrift daarvan aan de door de Koning aangewezen ambtenaar zendt. Momenteel is de bevoegde ambtenaar nog niet aangeduid en zijn de nadere regels en voorwaarden nog niet vastgesteld.

Sanctie? 

De wetgeving bevat voorlopig geen sanctie voor een werkgever die nalaat een opleidingsplan te maken. De wetgever gaat ervan uit dat het intern sociaal overleg voldoende druk zal uitoefenen op de werkgever.

Meer info

Contactpersoon

Gianni Duvillier

Senior Adviseur Werk en Sociale zekerheid

imu - vzw - Altez