Skip to main content
  • Nieuws
  • Verpakkingen: it takes three to tango

Verpakkingen: it takes three to tango

  • 13/06/2018

De laatste weken is er commotie rond het verpakkingsplan van minister Joke Schauvliege. Dit plan moet de recyclage van verpakkingen verhogen en het zwerfvuil in Vlaanderen verminderen. Om dat te bereiken worden verschillende maatregelen voorgesteld, waaronder de invoering van een 100% producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingsverantwoordelijken en statiegeld voor bepaalde drankverpakkingen. Voka pleit voor een globale aanpak waarbij ieder zijn verantwoordelijkheid opneemt: industrie, overheid en consumenten.

  • De verpakkingsindustrie engageert zich voor duurzaVerpakkingsplanme verpakkingen en recyclage.
  • Dat verdient steunt van de overheid, eerder dan invoering statiegeld en een overtrokken producentenverantwoordelijkheid.
  • Ook de burger/consument moet via bijkomende acties gesensibiliseerd worden.

Voka ondersteunt de doelstellingen van dit plan, met name de verdere vermindering van de hoeveelheid zwerfvuil en de verhoging van de circulariteit van verpakkingen. De beste manier om dit te bereiken is volgens Voka een globale aanpak, waarbij iedereen - dus zowel de industrie, de overheid als de consument - zijn verantwoordelijkheid opneemt.

“De nieuw ontwikkelde kennis door bedrijven zal Vlaanderen in staat stellen een unieke positie te verwerven in het recyclagelandschap.”

De verpakkende industrie wil zich duidelijk inschrijven in de circulaire economie en heeft dan ook een aantal engagementen naar voren geschoven. Er worden onder andere hoge recyclagedoelstellingen voor verpakkingen voorgesteld, die duidelijk verder gaan dan wat Europa vraagt. Daarnaast biedt het aangeboden engagement ook opportuniteiten voor Vlaanderen om duurzaamheid en economie te combineren: de wil om het grootste deel van de recyclage lokaal te laten gebeuren, opent perspectieven voor de ontwikkeling van nieuwe, gespecialiseerde bedrijven in Vlaanderen. Er moeten immers nieuwe oplossingen geboden worden voor het sorteren en recycleren van tal van kunststoffen als gevolg van de uitbreiding van de selectieve inzameling via de blauwe zak. De Vlaamse speerpuntclusters zullen hierop inspelen. En deze kennis zal ten goede komen aan nieuwe bedrijven en activiteiten, om zo Vlaanderen in staat te stellen een unieke positie te verwerven in het recyclagelandschap.

Verder is er nood aan een mentaliteitswijziging bij de consument/burger om de openbare netheid efficiënt te verbeteren. Er werden reeds verschillende campagnes gevoerd maar bijkomende acties zijn nodig. Nog meer sensibilisering, de aanwezigheid van de nodige infrastructuur en efficiënte handhaving (bestraffen van de overtreder) zijn hiervoor cruciale hefbomen. Ook de overheid heeft hierin zijn rol te spelen.

Vanuit Voka hopen we dat de Vlaamse regering de betrokken sectorfederaties en bedrijven de kans geeft om hun engagement voor duurzame verpakkingen en recyclage te realiseren, eerder dan contraproductieve maatregelen in te voeren zoals statiegeld en een overtrokken producentenverantwoordelijkheid. Uiteindelijk zullen de beste oplossingen gevonden worden door samen de uitdagingen aan te gaan waarbij iedereen zijn gedeelde verantwoordelijkheid opneemt.

Ellen Vanassche - Adviseur Milieu en Klimaat - ellen.vanassche@voka.be - 0479 26 96 72

Contactpersoon

Ellen Vanassche

Adviseur Milieu & Klimaat

IMU Multiburo
Imu Salesforce

Artikel uit publicatie

ING
SD  Worx