Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Verlofdagen op te nemen tegen het einde van het jaar - Implicaties voor het recht op uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid

Verlofdagen op te nemen tegen het einde van het jaar - Implicaties voor het recht op uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid

  • 02/11/2020

Het laatste kwartaal is inmiddels al even ingezet. Enkele van uw medewerkers hebben misschien nog wel wat vakantiedagen over. Mogen die laatste vakantiedagen worden overgedragen naar volgend jaar? En wat als ze niet worden opgenomen?

Wettelijke jaarlijkse vakantie

Werknemers hebben vaak meer dan enkel de 20 dagen wettelijke vakantie. Bovenop die jaarlijkse vakantiedagen hebben zij vaak nog recht op andere vormen van verlof: dagen arbeidsduurvermindering (ADV), dagen anciënniteitsverlof of dagen buitenwettelijk verlof op het niveau van de sector of de onderneming.

Wat de wettelijke jaarlijkse vakantie betreft, moet de werkgever het saldo van de nog te nemen dagen verplicht toekennen vóór 31 december 2020. De bepalingen van de wet op de jaarlijkse vakantie staan niet toe dat het saldo van de wettelijke vakantiedagen naar het volgende jaar wordt overgedragen.

Wanneer de werknemer aanwezig is op het werk, maar niet al zijn vakantie heeft kunnen opnemen, zijn de niet-genomen dagen definitief verloren. Als werkgever zal u moeten kunnen aantonen dat u de werknemer de mogelijkheid heeft geboden om zijn vakantiedagen op te nemen.

In enkele gevallen moet de werkgever aan de werknemer echter het normale loon betalen dat overeenstemt met het enkele vakantiegeld voor de vakantiedagen die niet werden opgenomen tegen 31 december. Dat is met name zo wanneer arbeidsongeschiktheid of moederschapsrust voortduurt tot eind december. 

ADV-dagen 

De dagen arbeidsduurvermindering, doorgaans ADV-dagen genoemd, zijn de verlofdagen die worden toegekend met het oog op het naleven van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur voorzien in het paritair comité of de onderneming.

Voorbeeld: in onderneming X bedraagt de gemiddelde arbeidsduur die door de sector is bepaald 38 uur per week. De werknemers werken effectief 40 uur per week en hebben recht op 12 ADV-dagen zodat de gemiddelde duur van 38 uur per week over een periode van 12 maanden wordt gerespecteerd.

Deze ADV-dagen moeten worden genomen in de loop van een referentieperiode die in principe maximum één jaar bedraagt. Deze periode moet niet noodzakelijk samenvallen met een kalenderjaar.

Deze referentieperiode wordt bepaald hetzij door een collectieve arbeidsovereenkomst in het paritair comité, hetzij door een overeenkomst in de onderneming of via het arbeidsreglement. Zelfs wanneer er een collectieve arbeidsovereenkomst (in de sector of de onderneming) bestaat, is de werkgever verplicht om de bepalingen betreffende de arbeidsduur in het arbeidsreglement op te nemen.

Andere verlofdagen, zoals anciënniteitsverlof of extralegale vakantiedagen

Wanneer het gaat om dagen die zijn toegekend op basis van sectorale bepalingen, moet in de collectieve arbeidsovereenkomsten die de toekenning regelen, worden gecheckt onder welke voorwaarden en binnen welke termijnen de werknemers ze moeten opnemen.

Wanneer deze dagen zijn toegekend op basis van een ondernemingsovereenkomst of het arbeidsreglement, bepaalt de werkgever de termijnen en voorwaarden voor de toekenning van deze dagen.

Als er geen enkele regel is opgesteld in een overeenkomst of in het arbeidsreglement, dan wordt de toekenning van deze dagen geregeld door het gebruik in de onderneming.

Implicaties voor het recht op uitkeringen in kader van tijdelijke werkloosheid

Volgens de instructies van de RVA moet een werknemer gedurende het jaar en uiterlijk in december alle wettelijke vakantiedagen opnemen waarop hij recht heeft. 

Doet hij dat niet, dan kunnen er voor het saldo van die verlofdagen geen uitkeringen als tijdelijk werkloze worden toegekend.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag