Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Verkiezingen 2024: een slagkrachtig beleid in Limburg

Verkiezingen 2024: een slagkrachtig beleid in Limburg

  • 01/12/2023

De afgelopen maanden hebben we als Voka – KvK Limburg heel wat gesprekken gevoerd met ondernemend Limburg over hoe ons land beter kan. Nu we in de laatste rechte lijn zitten naar verkiezingsjaar 2024, wordt het tijd om enkele van onze voorstellen te lanceren voor het grote publiek. Die voorstellen zijn nodig want onze ondernemingen hebben het moeilijk. In dit artikel formuleren we alvast enkele wensen, onder meer op het vlak van innovatie, talent, mobiliteit en werkbaar ondernemerschap. Volgende maand krijg je als bijlage van Bedrijvig Limburg ook ons volledige verkiezingsmemorandum. Daarmee gaan we actief het gesprek aan met beleidsmakers.

Toekomstgerichte transtie

Een duurzame en digitale versnelling is een absolute must voor de groei van onze provincie. De overheid moet daarom zoveel mogelijk onze ondernemingen ondersteunen. Het is noodzakelijk dat de regelgeving eenvoudig en efficiënt is en dat er voldoende talent voorhanden is om deze toekomstgerichte transitie waar te maken. Een enorme katalysator kan het project rondom de Einsteintelescoop zijn. De komst van de telescoop zou zo’n twee miljard aan investeringen en 1.500 jobs opleveren. Indien dit project naar onze provincie komt, krijgt Limburg een stevige innovatieboost. Niet alleen omdat het van Limburg een innovatieve kennisregio maakt, maar ook omdat dit soort innovaties nu al veel bredere toepassingen kent. Voka – KvK Limburg vraagt daarom om 100% voor dit project te gaan. De 13 miljoen euro die de Vlaamse regering voorlopig heeft vrijgemaakt voor het project, staat in schril contrast met de 900 miljoen euro die Nederland al investeerde. We verwachten meer ambitie als we dit project binnen willen halen. 
 

Moderne arbeidsmarkt

De grootste bedreiging voor onze groei? Dat bedrijven nauwelijks nog geschikt personeel vinden. Daarom moet de werkzaamheidsgraad in Limburg omhoog. Dat is haalbaar, tonen topregio’s in onder meer Duitsland en Zwitserland. We moeten daarvoor kijken naar eigen talent, maar ook naar arbeidsmigratie. Een goed uitgebouwd economisch migratiebeleid is cruciaal voor een kleine, open economie als Limburg. Los van Europese verplichtingen moet Vlaanderen zelf een beleid ontwikkelen in het proactief aantrekken en houden van internationaal talent. We zien vandaag al dat landen zoals Canada en Australië wel durven te kiezen voor het aantrekken van specifieke competenties. Huisvesting wordt als een van de belangrijkste randvoorwaarden genoemd voor succesvolle arbeidsmigratie. Daarbij is het belangrijk dat er een goed werkende private woningmarkt is met minder vergunningsproblematieken, maar tegelijkertijd moeten we verder het systeem van flexwonen onderzoeken zoals dat vandaag bijvoorbeeld al in Nederland bestaat. Cruciaal is ook om de Single Permit-procedures kort, eenvoudig en voorspelbaar te houden en capaciteitstekorten aan te pakken waar nodig. Voor knelpuntberoepen zou een snelwegprocedure moeten bestaan. 


 Aanbevelingen in het kort:

▶ Ga voluit voor de Einsteintelescoop in Limburg
▶ Versnel de bestaande ENA-dossiers om voldoende bedrijfsruimte te voorzien
▶ Maak werk van de Leidingstraat Antwerpen-Ruhr met Limburgse aan­takkingen
▶ Maak arbeidsmigratie eenvoudiger om de krapte op de arbeidsmarkt te verminderen
▶ Investeer in goed en arbeidsmarkt­gericht onderwijs via Talentcenters en de uitbreiding van het aantal studierichtingen aan UHasselt
▶ Stimuleer interregionale mobiliteit tussen de provincies Luik en Limburg
▶ Houd de timing van de Noord-Zuidverbinding aan
▶ Zorg voor een doorbraak in het dossier van de IJzeren Rijn om van de modal shift echt werk te maken
▶ Geef de luchthaven van Luik alle ruimte om verder te groeien
▶ Zorg voor voldoende ijzeren voorraad aan bedrijventerreinen om onze Limburgse bedrijven verder te laten groeien
▶ Maak werk van een duidelijke, uniforme en vlotte vergunnings­verlening die rechtszekerheid in de hand werkt
▶ Versterk het Limburgse ecosysteem van start- en scale-ups met een gericht beleid


Vlotte verbindingen

België is kampioen filerijden. Maar willen we onze regio leefbaar en bereikbaar maken, en onze rol als logistieke hub in Europa blijven waarmaken, dan moeten we nu maatregelen nemen. Het voorkeurtracé van de Noord-Zuidverbinding werd beslist, nu dient er werk gemaakt te worden van de effectieve realisatie tegen 2030 en van de verdere aansluitingen zoals vanaf de E314 richting Hasselt, waarbij de 2x2-verbinding behouden blijft om een nieuwe flessenhals te voorkomen. Het tracé moet ook een goede aansluiting krijgen met Spartacus en de campussen van PXL, UHasselt en de Jessa Campus die ontwikkeld wordt. Als Limburg zijn rol als logistieke hoofdrolspeler verder wil vervullen, moet er vanuit de Vlaamse regering nu werk gemaakt worden van de volledige verbreding van de E313 en de E314 naar twee keer drie rijstroken inclusief de aanleg van een carpoolparking in Hoeselt en vrachtwagenparkings in Hoeselt en Maasmechelen. Tot slot moeten de projecten uit SALK 1 die nog niet werden gerealiseerd, terug op de agenda.
 

Ondernemend Limburg

Ondernemen begint met ruimte hebben om te ondernemen. Voldoende goed gelegen grond voor industriële ontwikkelingen is dus cruciaal. Een ondernemingsvriendelijk ruimte- en omgevingsbeleid moet groei en ontwikkeling mogelijk maken. Daarnaast moet het beleid ook voldoende ‘ruimte’ laten om ondernemingszin aan te wakkeren en snelle groeiers te stimuleren. In de eerste betekenis van het woord volgen we het Limburgs Ruimtepact met veel interesse verder op. Het is opgebouwd met goede ambities, maar onze bezorgdheid blijft dat er te weinig ruimte is om te ondernemen. Het huidige aanbod van bedrijventerreinen bedraagt 325 ha.Dit is opnieuw bijna 100 ha minder dan een half jaar voordien, terwijl ons onderzoek tegen 2038 een behoefte aan 350 tot 1.300 ha bijkomend ruimtebeslag becijfert. En ook nadien zal bijkomende ruimte nodig zijn. Bovendien is een aanzienlijk deel van het huidige aanbod om verschillende redenen niet gunstig gelegen en dus onbruikbaar. Conclusie: de doelstellingen moeten haalbaar en betaalbaar zijn met voldoende ijzeren voorraad aan bedrijventerreinen. We moeten daarbij het potentieel aan ruimte ten volle benutten. Hierbij is het Economisch Netwerk Albertkanaal zeer belangrijk als economisch systeem. ◀
 

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

Artikel uit publicatie