Skip to main content
  • Nieuws
  • Vakbonden brengen koopkracht in gevaar

Vakbonden brengen koopkracht in gevaar

  • 30/01/2019

De vakbonden verlieten vorige week het loonoverleg en kondigden meteen een algemene staking aan voor 13 februari. Ze eisen meer koopkracht, onder andere door hogere minimumlonen en hogere loonstijgingen dan de loonnormwet toelaat. Het is echter vrij absurd en contradictorisch dat de vakbonden door hun eisen en houding precies de koopkracht ondermijnen in plaats van ze te versterken…

  • Loonstijgingen bovenop de 3,8 a 4,6% loonsverhoging zou de loonkosthandicap nog meer vergroten.
  • Dit leidt tot verlies van jobs en daarmee gepaard een verlies van koopkracht.
  • Wat wel werkt is een jobstimulans, waarbij brutolonen van minder dan 2.500 euro maandelijks 100 euro netto meer overhouden.

KoopkrachtLoonsverhoging van 4,6% is blijkbaar niet genoeg

De CRB publiceerde vorige week haar rapport over de beschikbare marge voor de loonstijging in de komende twee jaar. Het cijfer dat daarbij het meest opgepikt werd, was de 0,8% ruimte voor reële loonstijging in 2019-2020. Daarbij wordt echter voorbijgegaan aan de automatische indexering van de lonen, die geraamd wordt op 3,8%. De komende twee jaar zullen de werkgevers de brutolonen dus met liefst 3,8 à 4,6% moeten verhogen, wat een forse stijging is. Voor de vakbonden is dit echter nog niet voldoende, ze willen daarbovenop nog loonstijgingen. Dit zou echter onze loonkosthandicap weer doen stijgen, net op het moment dat de internationale economie afkoelt. Dan zouden we snel afstevenen op verlies van jobs en dus van koopkracht…

Minimumlonen verhogen is slecht idee

De vakbonden vragen een verhoging van de intersectorale minimale brutolonen. Dat zal er echter toe leiden dat die werknemers nog duurder worden en dit terwijl zij dikwijls jobs uitoefenen waar weinig marge is voor algemene loonsverhoging (bijvoorbeeld handel en distributie). Het gevolg zal zijn dat bedrijven die activiteiten nog meer zullen automatiseren of verplaatsen naar onze buurlanden. Die jobs zullen dus verdwijnen, waardoor laaggeschoolde werknemers nog minder kans op werk hebben en zo hun koopkracht verliezen. Om die werknemers hun job te laten behouden en meer koopkracht te geven, is een verhoging van de minimumlonen dus volledig contraproductief…

Wat wel werkt, is te zorgen dat ze meer netto overhouden voor dezelfde brutokost. Daarom hebben wij de Vlaamse jobstimulans als prioriteit naar voren geschoven, waarbij elke inactieve die aan de slag gaat voor een brutoloon van minder dan 2500 euro maandelijks 100 euro netto krijgt. Dat is een opslag van liefst 10%, wat de koopkracht van die mensen substantieel verhoogt, zonder de brutokost voor de werkgever te verhogen.

“Door weg te lopen van de onderhandelingstafel en contraproductieve eisen te stellen, snijden de vakbonden in het vel van hun eigen werknemers en uitkeringstrekkers.”

Vakbonden laten uitkeringstrekkers in de kou staan

In het interprofessioneel akkoord (IPA) geven de sociale partners ook aan welke sociale uitkeringen zij willen verhoogd zien. Daarbij wordt gefocust op de meest precaire categorieën, namelijk degenen met de laagste uitkeringen. De federale regering heeft hiervoor een budget van liefst 700 miljoen euro voorzien, de zogenaamde welvaartsenveloppe. Daarmee zou de koopkracht van de laagste uitkeringstrekkers substantieel kunnen worden verhoogd. Maar de vakbonden zijn daar dus blijkbaar niet in geïnteresseerd, want zonder IPA kan die welvaartsenveloppe niet direct besteed worden…

Beter praten dan staken

De vakbonden snijden dus in het vel van hun eigen werknemers en uitkeringstrekkers door weg te lopen van de onderhandelingstafel en door contraproductieve eisen te stellen. De werkgevers zijn bereid om een IPA af te sluiten dat een gezond evenwicht inhoudt tussen competitiviteit en koopkracht. We mogen de winst qua jobs en koopkracht van de afgelopen jaren nu niet verkwanselen door ondoordachte akkoorden af te sluiten. We roepen de vakbonden op om zich verantwoordelijk op te stellen en op te komen voor de échte belangen van de mensen.

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd