Skip to main content
Map
 • Nieuws
 • UPDATE - Interprofessioneel Akkoord (IPA) 2021: waarover zijn er al afspraken gemaakt?

UPDATE - Interprofessioneel Akkoord (IPA) 2021: waarover zijn er al afspraken gemaakt?

 • 17/06/2021

De Groep van 10 (de federale interprofessionele werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties) bereikte een afsprakenkader omtrent vier aan het loonoverleg gekoppelde dossiers: eindeloopbaan, het gebruik van overuren, minimumlonen en de harmonisering van de tweede pensioenpijler tussen arbeiders en bedienden. Welke afspraken zijn er al gemaakt en wat vindt Voka daarvan?

Coronapremie

De federale regering keurde op 16 juli 2021 de regelgeving definitief goed omtrent de maximale loonmarge (0,4% + de indexering), de coronapremie van maximum 500 euro per werknemer en de welvaartsenveloppe.
Deze eenmalige en uitzonderlijke premie bedraagt maximaal 500 euro en neemt de vorm aan van een consumptiecheque. De coronapremie kan worden toegekend van 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021 en is geldig tot en met 31 december 2022.

Procedure binnen de onderneming:

De toekenning van de éénmalige coronapremie in ondernemingen waar tijdens de crisis goede resultaten zijn behaald moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectorieel vlak of op ondernemingsvlak. Kan dergelijke overeenkomst niet worden gesloten bij gebrek aan een syndicale delegatie of gaat het om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat zulke overeenkomst wordt beoogd, dan mag de toekenning geregeld worden door een individuele overeenkomst.

Het totaalbedrag van de door de werkgever toegekende coronapremies mag niet meer dan 500 euro per werknemer bedragen. De coronapremie wordt onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5%. Er is geen werknemersbijdrage verschuldigd. Om het nettovoordeel voor de werknemer te verhogen en tegelijkertijd de loonkosten voor de werkgever te beperken, is de premie vrijgesteld in de personenbelasting en volledig aftrekbaar voor de werkgever. 

Waar kan je werknemer de coronapremie uitgeven:

Naast de sectoren horeca, sport en cultuur, wordt het toepassingsgebied van de coronapremie uitgebreid naar:
•    alle kleinhandelszaken,
•    de wellnesscentra, met inbegrip van de sauna’s, zonnebanken, jacuzzi’s, stoomcabines en hammams,
•    de activiteiten die genoemd worden onder het paritair comité van de toeristische attracties (PC 333),
•    de bioscopen,
•    de bowlingzalen, zwembaden en fitnesscentra,
•    de schoonheidssalons, de niet-medische pedicurezaken, de nagelsalons, de massagesalons, de kapperszaken en barbiers, de tatoeage- en piercingsalons, 
•    de rijscholen
De datum van inwerkingtreding is 1 augustus 2021.

 

Stand van zaken andere dossiers:

Het sociaal akkoord werd ondertussen geconcretiseerd in diverse CAO’s van 15 juli 2021, alsook via een aantal wetsontwerpen en ontwerpen van koninklijke besluiten die werden goedgekeurd door de Federale Regering.

Wat zijn de afspraken over de eindeloopbaan?
 • De leeftijdsgrenzen voor SWT (het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) worden niet verlaagd tot 58 jaar.

Wat vindt Voka? Voor Voka was het cruciaal dat de leeftijd voor SWT niet werd verlaagd, maar wel behouden blijft op 60 jaar. We moeten de krapte op de arbeidsmarkt met alle middelen aanpakken, dan past het niet om mensen vroeger met pensioen te sturen. Loopbanen verkorten zou het verkeerde recept zijn.

 • Oudere werknemers kunnen vanaf 55 jaar minder gaan werken in landingsbanen, een vorm van tijdskrediet, om langer aan de slag te kunnen blijven. Ze kunnen dit halftijds of voor een vijfde opnemen.

Wat vindt Voka? Voka zal kritisch toezien op het systeem van landingsbanen waarbij mensen vanaf 55 jaar minder zullen kunnen gaan werken. Die leeftijdsgrens voor een halftijds regime ligt vandaag op 57 jaar en daalt opnieuw naar 55 jaar. Werknemers van 55 jaar en ouder die minder willen gaan werken, moeten ter compensatie dan wel langer aan de slag blijven. Anders levert deze maatregel geen positief effect op en wordt er niet langer gewerkt.

Wat zijn de afspraken over het (tijdelijk meer) gebruik van overuren?
 • De coronaregeling voor overuren die voor enkele sectoren werd uitgewerkt, wordt veralgemeend naar alle sectoren.  Voor de jaren 2021 en 2022 zullen 120 bijkomende vrijwillige overuren mogelijk zijn. Voor deze overuren is er geen recuperatie nodig, geen overloontoeslag, vrijstelling van sociale bijdragen en geen onderwerping aan de personenbelasting.
 • Tot 30 juni 2023 worden de fiscaal gunstige overuren opgetrokken van 130 overuren naar 180 overuren voor alle sectoren.
 • Anderzijds wordt de aanvraagprocedure voor economische werkloosheid voor bedienden tot 30 juni 2023 vereenvoudigd. 

Wat zegt Voka? Voka is tevreden dat alle sectoren flexibeler kunnen omspringen met overuren. De coronaregeling die voor enkele sectoren werd uitgewerkt, wordt veralgemeend. Dit moet de economische relance ondersteunen.

Wat zijn de afspraken over minimumlonen?

Er komt een trapsgewijze verhoging van het minimumloon:

 • Vanaf 1 april wordt het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) op een uniek bedrag gebracht en verhoogd met 76,28 euro tot 1.734 euro voor 18-jarigen (na een tussentijdse indexering van 2%). Hierbij zal een nieuwe verlaging van de werkgeversbijdragen op de zeer lagen lonen de mogelijks stijgende loonkost compenseren. Aan de federale regering zal nog gevraagd worden om de verhoging te compenseren via de fiscale en sociale werkbonus.
 • Vanaf 1 april 2024 en 1 april 2026 wordt het GGMMI telkens verhoogd met 35 euro bruto. Via de fiscale hervorming wordt het nettoresultaat voor de werknemer opgetrokken tot 50 euro/ maand.
 • Vanaf 1 april 2028 is een verhoging mogelijk, rekening houdend met een benchmark met de buurlanden, geen eventuele overloopeffecten op de sectorale minimumlonen en een eventuele compensatie voor de werkgevers.

Wat zegt Voka? Voka wijst erop dat de verhoging van minimumlonen voor de bedrijven een meerkost oplevert. Om de verhoging zowel voor werkgevers als werknemers interessant te houden, rekenen we op een voordelige behandeling van deze verhoging op fiscaal- en sociale zekerheidsgebied. Deze verhoging zal evenwel niet leiden tot meer jobs en een hogere activiteitsgraad wat toch de ambitie is van deze regering. 

Wat zijn de afspraken over de harmonisering van de tweede pensioenpijler tussen arbeiders en bedienden?
 • De gelijktrekking van de aanvullende pensioenen tussen arbeiders en bedienden wordt met 5 jaar uitgesteld tot 2030: sectoren krijgen tot 1 januari 2027 om sectorale CAO’s neer te leggen en de harmonisatie van de aanvullende pensioenen moet pas inwerking treden tegen 2030.
 • Er werd ook een standstill voor de fiscale en parafiscale behandeling van de tweede pensioenspijler afgesproken.

Wat zegt Voka? Voor ondernemingen is het uitstel met 5 jaar van de gelijktrekking van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden een belangrijke maatregel. Dit zal onze bedrijven de nodige financiële zuurstof geven om uit deze grote crisis te klimmen.

Wat betekent dit nu voor de sociale vrede binnen ondernemingen?

In het akkoord wordt ook afgesproken om de sereniteit en sociale rust in de ondernemingen te bewaren. Dat moet ondernemingen de nodige zuurstof geven om te werken aan hun competitiviteit. 

Wat zegt Voka? Van nu af aan kan alle energie naar de relance van onze economie gaan. Ingrijpende arbeidsmarkthervormingen blijven evenwel noodzakelijk om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Zonder voldoende personeel zal een echte relance uitblijven.

imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - Recupel