Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • UPDATE - Federale beleidsverklaring: deze maatregelen hebben impact op jouw onderneming

UPDATE - Federale beleidsverklaring: deze maatregelen hebben impact op jouw onderneming

  • 15/10/2021

In de beleidsverklaring kondigde de federale regering deze week een hele reeks nieuwe maatregelen aan. Wij lijsten de belangrijkste punten voor jouw onderneming op met alle details die de regering tot nu toe al meegaf, want er zijn nog heel wat losse eindjes. 

ARBEIDSMARKT

Combineren van een knelpuntberoep met een deel van de werkloosheidsuitkering wordt mogelijk

Hierdoor kunnen langdurig werklozen gedurende de eerste 3 maanden van hun job 25% van hun uitkering behouden.

Deze maatregel vergemakkelijkt de intrede op de arbeidsmarkt en zal de activering naar een knelpuntberoep stimuleren.  
 

Eerste stappen naar een activerend ontslagrecht worden gezet

Er wordt een eerste stap gezet naar een activerend ontslagrecht, waarbij een deel van de opzegtermijn wordt omgezet in een krediet op een individuele opleidingsrekening.

Voka vindt het positief om zo de inzetbaarheid van werknemers op de arbeidsmarkt te verhogen.

Hogere fiscale aftrek voor kinderopvang om mensen meer aan het werk te houden

Om het voor mensen makkelijker te maken aan het werk te blijven eenmaal er kinderen zijn, verhoogt de regering de fiscale aftrek voor kinderopvang.

Die is al gestegen van 11,2 naar 13 euro per dag per kind en stijgt nu door naar 14 euro.

Meer mobiliteit van werknemers tussen regio's voor knelpuntberoepen

Voor de knelpuntberoepen gaat de federale regering beter samenwerken met Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Onder meer om de mobiliteit van werknemers te verbeteren.

In Vlaanderen zijn er 70.000 niet-ingevulde vacatures, terwijl de werkloosheid in Brussel en Wallonië en pak hoger ligt. Die mismatch wil de regering aanpakken. 

Waalse of Brusselse werklozen zullen worden gestimuleerd om in Vlaanderen aan de slag te gaan. De regio's krijgen ook meer autonomie rond arbeidsmarktbeleid.

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) kondigt in dat verband een interfederaal platform aan, met steun van de federale regering.

Regio's krijgen meer autonomie rond arbeidsmarktbeleid

De regio's krijgen meer autonomie rond arbeidsmarktbeleid.

Dat is nodig om op de specifieke noden in te spelen van onze Vlaamse arbeidsmarkt.

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) kondigt in dat verband een interfederaal platform aan, met steun van de federale regering.

Langdurig zieken worden meer geactiveerd

De regering zet eindelijk stappen om langdurig zieken beter te begeleiden om opnieuw aan het werk te gaan. Dit is beslist, maar de verdere modaliteiten worden nog in overleg met sociale partners en gewesten verder uitgewerkt. 

Voka is wel waakzaam voor te zware sancties en overdreven administratieve lasten voor ondernemingen.

Impact voor langdurig zieke

Concreet zal elke langdurig zieke na 10 weken uitgenodigd worden om een vragenlijst in te vullen, op basis waarvan bekeken zal worden of het nuttig is om die persoon al te gaan begeleiden.

Als er mensen zijn die dat niet doen, zullen zij herhaaldelijk opnieuw gecontacteerd worden. Weigeren zij nog steeds, dan zal er een sanctie opgelegd worden: zij zullen dan 2,5% van hun ziekte-uitkering verliezen.

Huisartsen krijgen ook de mogelijkheid om op vrijwillige basis door te geven welk werk een zieke patiënt wel nog zou kunnen uitvoeren of welke aanpassing van het werkregime een oplossing zou bieden.

Voka pleitte er al meermaals voor om het ziektebriefje om te vormen naar een fitnote, waarbij de arts aangeeft wat een zieke werknemer wel nog kan. Er wordt nu dus een stap in die richting gezet.

Impact voor werkgevers

Voor werkgevers met meer dan 50 werknemers is er ook een sanctie wanneer ze bovenmatig veel zieken hebben in vergelijking met gelijkaardige bedrijven uit de sector of de privé in het algemeen.

Via een soort knipperlichtsysteem zullen de bedrijven wel nog kunnen bijsturen

De sanctie bedraagt 2,5 procent van de loonmassa gedurende één kwartaal. Dat zal moeten worden gestort in een fonds dat besteed zal worden aan meer preventie.

De regering gaat hierbij wel alleen de werknemers onder 55 jaar in rekening nemen met minstens 3 jaar anciënniteit.

Impact voor ziekenfondsen

Ook voor de ziekenfondsen is er een sanctie als ze te weinig mensen aan de slag helpen.

Er wordt dan gesneden in de administratieve vergoeding die de overheid hen uitbetaalt.

Impact voor de gewesten

De gewesten krijgen dan weer extra geld van de federale overheid als ze meer zieken naar werk begeleiden.
 

Ziektebriefje voor één dag wordt afgeschaft

Het ziektebriefje voor één dag wordt afgeschaft voor grote ondernemingen en dat voor drie dagen op een jaar. Bij een vierde keer, of als men langer dan één dag ziek is, zal de werknemer dus wel langs de huisarts moeten gaan. 

KMO’s zouden worden vrijgesteld, maar het is nog niet duidelijk vanaf welke personeeldrempel dit zou gelden.

Voka heeft grote bezorgdheden over de praktische uitvoerbaarheid. Bovendien neemt deze maatregel een sleutel weg om misbruik aan te pakken.
 

E-commerce: stappen naar een flexibelere arbeidsduur

De regering heeft beslist een ronde tafel met de sociale partners rond e-commerce te organiseren. Dit om de procedure rond avondwerk en zondagswerk te vereenvoudigen, alsook om de definitie van nachtarbeid te wijzigen. 

Daarnaast wordt er een proefproject opgestart waarbij werknemers langer dan 20u kunnen werken. 

Voka betreurt het dat de regering nog geen overeenstemming heeft kunnen vinden over deze maatregel voor een meer flexibele arbeidsduur.

FISCALITEIT & BEGROTING

De bijzondere bijdrage sociale zekerheid dooft uit: een lastenverlaging op arbeid

Dit is een algemene lastenverlaging op arbeid voor werknemers die leidt tot meer nettoloon. Het is een eerste stap om de loonlasten voor werknemers te verminderen

De bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ), die in 1994 is ingevoerd als 'crisismaatregel' om ons de euro in te kunnen loodsen, zal op 6 jaar tijd geleidelijk aan worden afgeschaft.

Voor volgend jaar gaat het om een lastenverlaging van 300 miljoen euro. Voor werkende alleenstaanden gaat het om een jaarlijkse belastingverlaging tot 50 euro, tweeverdieners besparen tot 150 euro per jaar.

Proportioneel genieten werknemers met laag en middelhoog inkomen hier meer van. Deze maatregel moet de promotieval verminderen bij werknemers die vooruit gaan en doorgroeien in hun bedrijf.

Hogere werkbonus voor werknemers met een laag inkomen maakt werken aantrekkelijker

In april 2021 was de werkbonus al een eerste keer verhoogd. Begin 2022 zou hij opnieuw verhogen, met hoeveel is nog onbekend.

Dit gebeurt door de sociale bijdragen op de laagste brutolonen te verminderen, waardoor de betrokkenen meer nettoloon overhouden en het aantrekkelijker wordt om te werken.

Dit is een positieve activeringsmaatregel

De gedeeltelijke teruggave van accijnzen op diesel voor transportbedrijven vermindert

Sinds 2009 genieten onder meer transportbedrijven van een gedeeltelijke teruggave van de accijnzen op diesel. Dit ter vrijwaring van de concurrentiekracht van de sector. 
 
Het totaalbedrag van de ondersteuning bedroeg in 2019 ongeveer 900 miljoen euro. De regering zou mikken op 50 miljoen euro in de begroting 2022, oplopend tot 100 miljoen vanaf 2023. 

-    Snelle omzetting nieuwe regels Mobiliteitspakket (een Europese richtlijn) vanaf 2022
-    Daarna minder terugbetaling accijnzen op diesel. 
o    Vanaf 2022: 226,9 euro per 1.000 liter
o    Vanaf 2023: 205 euro per 1.000 liter
-    Investeringsaftrek voor e-trucks: toegepast voor 2022 ipv vanaf 2023

Voka blijft hier waakzaam over: we vrezen dat de concurrentiekracht van de Vlaamse transportbedrijven hierdoor verslechtert. 

Elektrificatie is vandaag bovendien enkel mogelijk voor personenwagens en lichte vracht (denk aan stadsdistributie met beperkt aantal kilometers per dag). Er bestaat vandaag geen technologische oplossing voor de zwaardere trucks en lange afstand.

Naar de toekomst toe kijkt men vooral naar waterstof, maar dit is niet voor de eerste jaren. 
 

Investeringsplan van 1 miljard euro euro voor strategische investeringen

Met focus op de twee belangrijkste transities van onze tijd: digitalisering en duurzaamheid. Bijna een verdubbeling van het Europees herstelplan.

Een kwart van dat miljard euro wordt extra geïnvesteerd in het spoor. Die 250 miljoen euro moet o.a. zorgen voor meer treinen en een verdubbeling van het goederenvervoer

Daarnaast zouden er grote investeringsprojecten komen in digitale vaardigheden, artificiële intelligentie, cyberveiligheid en 5G. De regering gaat ook investeren in onderzoek naar 6G, zodat ons land mee de standaarden zet voor de snelle verbindingen van de toekomst.

De regering wil daarbij niet alleen focussen op overheidsinvesteringen, maar wil ook private investeringen stimuleren. Bijvoorbeeld door een verhoogde investeringsaftrek voor bedrijven en een tax shelter voor startende ondernemingen.

De detailmaatregelen zijn nog niet bekend. Dit plan wordt uitgevoerd over de periode 2022-2025. 

Private investeringen worden gestimuleerd

De regering wil ook private investeringen stimuleren, bijvoorbeeld door een verhoogde investeringsaftrek voor bedrijven en een tax shelter voor startende ondernemingen.

Het toepassingsgebied van de modaliteiten van de tax shelter zullen worden uitgebreid (de investeringsplafonds zullen worden verdubbeld). Dit moet de toegang van ondernemingen tot kapitaal en leningen faciliteren. 

Niet doorstorting bedrijfsvoorheffing

Ter financiering van de extra koopkrachtverhoging (via de uitfasering in een periode van 6 jaar van de Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid), zoekt de regering budgettaire compensaties.

Daartoe zal onder meer de stijgende kostprijs (bij ongewijzigd beleid) van de niet doorstoring bedrijfsvoorheffing (bvb op nacht- en ploegenarbeid, O&O,….) worden afgeremd.

Bedoeling is om bestaande misbruiken, onvolmaaktheden en de bestaande rechtsonzekerheid (bij controles bijvoorbeeld) weg te werken. Het zou niet de bedoeling zijn om de regelgeving zelf aan te passen.

Wat de concrete plannen zijn is wel nog niet bekend. Er zal overleg gevoerd worden met de betrokken sectoren.

De regering voorziet hiervoor vanaf 2022 een begrotingsopbrengst van 75 miljoen euro.

Wettelijk kader fiscale behandeling buitenlandse kaderleden

Erkende buitenlandse kaderleden (gedetacheerd of aangetrokken door een Belgische vennootschap) die tijdelijk in ons land werken worden belast als niet-inwoner. Zij zijn enkel belastbaar op hun in België verdiende bezoldigingen en andere inkomsten van Belgische oorsprong. Dus niet op hun wereldwijd inkomen.

Dit stelsel dat dateert van 1983 wil er aan bijdragen België aantrekkelijk te maken voor buitenlandse investeerders. Een aantal vergoedingen zijn tevens niet belastbaar bij de expat, maar zijn kosten eigen aan de werkgever. Ze worden immers beschouwd als meeruitgaven als gevolg van het verblijf in ons land. Het gaat enerzijds om eenmalige kosten zoals verhuiskosten en anderzijds om jaarlijks weerkerende kosten zoals kosten voor een jaarlijkse reis naar het thuisland.

Vermits het stelsel gebaseerd is op een circulaire in plaats van een wet wil de regering het nu een wettelijke basis geven. Er zou daarbij ook een maximumbedrag worden gesteld aan de kosten eigen aan de werkgever. Concrete teksten zijn nog niet beschikbaar. 

De regering rekent voor volgend jaar op een meeropbrengst van 24,5 miljoen euro.

ENERGIE

De federale energienorm wordt ingevoerd

Deze houdt in dat de energietarieven in de ons omringende landen elk jaar gemonitord en geëvalueerd worden. Wanneer de tarieven bij ons fors afwijken, kan de regering ingrijpen. 

Deze maatregel gaat in vanaf 1 januari 2022.

Voka drong hier al lang op aan. Net zoals de loonnorm onze loonkosten onder controle moeten houden, moet de energienorm hetzelfde doen met de energiekosten. 
 

De steun voor gascentrales wordt niet lineair in de factuur van bedrijven doorgerekend

De kosten voor het capaciteitsremuneratiemechanisme worden in de begroting opgenomen.

Op deze manier wordt de steun voor gascentrales niet opgenomen in de energiefactuur maar in de algemene begroting. Dit zorgt ervoor dat deze kosten niet lineair worden doorgerekend in de factuur van bedrijven.

De federale bijdragen en heffingen in de energiefactuur worden omgevormd naar een accijns

De regering heeft beslist om de federale meerkosten te bevriezen op het niveau van 2021.

Door de omvorming naar een accijns wordt een toekomstige stijging van de federale kosten in de energiefactuur vermeden.

Deze maatregel gaat in vanaf 1 januari 2022.
 

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - obd
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce