Skip to main content
 • Nieuws
 • Tijdelijke werkloosheid ten gevolge van corona - UPDATE

Tijdelijke werkloosheid ten gevolge van corona - UPDATE

 • 31/07/2020

Situatie tot 31.08.2020 – tijdelijke werkloosheid wegens overmacht met vereenvoudigde procedure

Sinds het begin van de coronapandemie en tot 31.08.2020 aanvaardt de RVA dat tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de coronapandemie, wordt gekwalificeerd als overmacht, zelfs al zijn er onderliggende economische oorzaken.

Situatie vanaf 01.09.2020 tot en met 31.12.2020 – tijdelijke werkloosheid wegens overmacht enkel nog voor uitzonderlijk hard getroffen sectoren en ondernemingen

Principe

Vanaf 01.09.2020 wordt opnieuw een scherper onderscheid gemaakt tussen economische redenen en overmacht.

Overmacht als gevolg van de coronapandemie kan enkel nog worden ingeroepen door sectoren en ondernemingen die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de crisis. Enkel die sectoren en ondernemingen en hun werknemers kunnen nog verder gebruikmaken van de 'vereenvoudigde' procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona, bijvoorbeeld geen mededeling van overmacht doen, geen controlekaart gebruiken, …

Voor de sectoren of ondernemingen die niet uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis gelden vanaf 01.09.2020 terug de gewone procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid overmacht en wegens economische redenen. Wel zal het mogelijk zijn om tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor een langere periode in te roepen. Daar gaan we verder op in.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van corona: wanneer nog mogelijk?

Voor uitzonderlijk hard getroffen sectoren:

De sectoren zullen formeel worden vastgelegd door de minister van Werk. Momenteel bestaat er nog geen lijst van uitzonderlijk hard getroffen sectoren.

Voor uitzonderlijk hard getroffen ondernemingen:

Het gaat om werkgevers die tijdens het tweede kwartaal van 2020 een aantal dagen van tijdelijke werkloosheid hebben gekend omwille van overmacht als gevolg van de coronapandemie of economische redenen voor hun werknemers (totaal van arbeiders en bedienden) ten belope van minstens 20% van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen (met uitsluiting van een aantal situaties).

Opmerking: de regeling van overmacht kan ook worden ingevoerd voor uitzendkrachten die in een dergelijke onderneming zijn tewerkgesteld.

Wat te doen wanneer u zich hierop wenst te beroepen:

 • Vul een formulier C106A-CORONA-HGO (HARD GETROFFEN ONDERNEMING) in.
 • Verstuur het formulier C106A-CORONA-HGO per mail naar de dienst "Tijdelijke werkloosheid" van het werkloosheidsbureau bevoegd voor het ambtsgebied waar uw maatschappelijke zetel gevestigd is (bv. tijdelijkewerkloosheid.kortrijk@rvaonem.fgov.be)
 • Doe dit zo snel mogelijk!
 • Krijgt u een positief antwoord, dan kunt u verder overmacht toepassen vanaf 01.09.2020 tot en met 31.12.2020. Krijgt u een negatief antwoord, dan moet u nagaan of u economische redenen kunt inroepen.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van corona aanvaard – welke formaliteiten?

Indien uw dossier aanvaard wordt door het bevoegde werkloosheidskantoor, dan geldt nog steeds een vereenvoudigde procedure:

 • De reden van de overmacht moet niet gemeld worden aan de RVA;
 • U dient geen controlekaarten te overhandigen aan de werknemers;
 • U moet WEL, zoals nu ook het geval is, een aangifte ASR scenario 5 doen. Deze aangifte wordt in de meeste gevallen automatisch getriggerd door het doorgeven van de dagen tijdelijke werkloosheid onder de juiste looncode aan het sociaal secretariaat. In geval van twijfel, checkt u best bij uw sociaal secretariaat;
 • Uiteraard dient u ook voorafgaandelijk uw medewerkers te informeren over de dagen waarop zij tijdelijk werkloos zullen gesteld worden. In voorkomend geval dient u eveneens uw ondernemingsraad of syndicale afvaardiging te informeren.

U voldoet niet aan de definitie van uitzonderlijk hard getroffen onderneming – wat nu?

Indien u niet voldoet aan de voorwaarde om erkend te worden als uitzonderlijk hard getroffen onderneming, maar u kampt wel nog steeds met een gebrek aan werk waardoor u beroep wenst te doen op tijdelijke werkloosheid, dan kan u beroepen op de reeds vóór corona bestaande regimes van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Welke regelingen van tijdelijke werkloosheid/werkgebrek economische redenen bestaan er?

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen arbeiders en bedienden.

Voor ARBEIDERS kunnen er drie verschillende regelingen worden aangevraagd:

 • U kunt een regeling van ‘volledige schorsing’ aanvragen. Dat betekent dat er in het geheel niet meer wordt gewerkt. Normaal kunt u deze regeling invoeren voor maximaal 4 weken. Vanaf 01.09.2020 kunt u deze regeling voor maximaal 8 weken invoeren. Na de periode van volledige schorsing moet er een verplichte werkweek worden ingevoerd.
 • U kunt een regeling van ‘grote schorsing’ aanvragen. Dat betekent dat er minder dan 3 dagen per week wordt gewerkt of minder dan 1 week per 2 weken. Normaal kunt u deze regeling invoeren voor maximaal 3 maanden. Vanaf 01.09.2020 kunt u deze regeling voor maximaal 18 weken invoeren. Na de periode van volledige schorsing moet er een verplichte werkweek worden ingevoerd.
 • U kunt een regeling van ‘kleine schorsing’ aanvragen. Dat betekent dat er minstens 3 dagen per week wordt gewerkt of minstens 1 week per 2 weken. U kunt deze regeling invoeren voor maximaal 12 maanden. Opgelet: van deze regelingen kan op sectoraal vlak worden afgeweken via KB. Dat heeft vaak tot gevolg dat men gedurende een langere periode kan schorsen. U kan daarvoor met ons contact opnemen via caroline.vandegehuchte@voka.be.

Voor BEDIENDEN gelden volgende regimes:

 • U kunt de arbeidsovereenkomst volledig schorsen. Dat betekent dat er in het geheel niet meer wordt gewerkt. U kunt deze regeling invoeren voor maximaal 16 kalenderweken per kalenderjaar. Onder bepaalde voorwaarden (de 'nieuwe preliminaire voorwaarden', zie verder) kunt u deze regeling vanaf 01.09.2020 invoeren voor maximaal 24 kalenderweken.
 • U kunt de arbeidsovereenkomst gedeeltelijk schorsen, wat betekent dat er minstens 2 dagen per week wordt gewerkt. U kunt deze regeling invoeren voor maximaal 26 kalenderweken per kalenderjaar. Onder bepaalde voorwaarden (de 'nieuwe preliminaire voorwaarden', zie verder) kunt u deze regeling vanaf 01.09.2020 invoeren voor maximaal 34 kalenderweken.

Voor bedienden geldt geen verplichte werkweek. Er kunnen geen afwijkingen op deze termijnen via KB worden voorzien.

Wat bedoelt men wanneer men zegt dat men moet voldoen aan de ‘preliminaire voorwaarden’ voor bedienden?

Er zijn vier preliminaire voorwaarden die al van vóór 01.09.2020 bestaan:

 • daling van minimum 10% van de omzet of de productie in één van de vier kwartalen voorafgaand aan de aanvraag tot invoering van de regeling, vergeleken met hetzelfde kwartaal van een van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaat;
 • tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor arbeiders van ten minste 10% van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen tijdens het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van aanvraag;
 • daling van minimum 10% van de bestellingen in één van de vier kwartalen voorafgaand aan de aanvraag tot invoering van de regeling, vergeleken met hetzelfde kwartaal van een van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaat;
 • erkenning door de minister van Werk. Zie website van de FOD WASO.

Hoe moet ik laten nagaan of ik aan één van deze voorwaarden voldoe?

 • Vul een formulier C106A in.
 • Verstuur het formulier C106A aangetekend naar de dienst "Tijdelijke werkloosheid" van het werkloosheidsbureau bevoegd voor het ambtsgebied waar uw onderneming gevestigd is. U kunt het gelijktijdig ook per mail versturen (e-mail: tijdelijkewerkloosheid.kortrijk@rvaonem.fgov.be).
 • Doe dit zo snel mogelijk!

Opgelet: bent u gebonden door een ondernemingsplan en niet door een cao (zie hierna), dan moet u de C106A niet indienen bij de RVA. U moet het ondernemingsplan en het formulier C106A immers indienen bij de Commissie Ondernemingsplannen van de FOD Werk, die een beslissing zal nemen over de ingeroepen voorwaarden.

Wat zijn dan de 'nieuwe' preliminaire voorwaarden (de 'overgangsregeling')?

Vanaf 01.09.2020 tot en met 31.12.2020 is er een nieuwe preliminaire voorwaarde van toepassing:

 • daling van minimum 10% van de omzet of de productie in het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van de aanvraag, vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2019,
 • er moet aan de bedienden die in tijdelijke werkloosheid worden gesteld tevens twee vormingsdagen per maand worden aangeboden.

Indien deze nieuwe voorwaarden vervuld zijn, kunt u tijdelijke werkloosheid invoeren gedurende 24 weken per jaar (volledige schorsing) of 34 weken per jaar (gedeeltelijke schorsing).

Hoe moet u laten nagaan of u aan één van de nieuwe preliminaire voorwaarden voldoet?

Bijkomende voorwaarde: de cao of het ondernemingsplan.

U moet als werkgever gebonden zijn door een cao of ondernemingsplan. Dat geldt zowel in het geval dat u aan de 'bestaande' als aan de 'nieuwe' preliminaire voorwaarden voldoet.

Indien u behoort tot een sector waarvoor reeds een sectorale cao is afgesloten, dan moet u geen ondernemings-cao meer afsluiten. U kan hiervoor met ons contact opnemen via caroline.vandegehuchte@voka.be.

De sociale partners hebben op 18 maart 2020 in de Nationale Arbeidsraad een aanvullende collectieve arbeidsovereenkomst nr. 147 afgesloten tot vaststelling van een regime van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor bedienden bij gebrek aan werk als gevolg van de coronacrisis. Deze cao biedt een juridisch kader dat ervoor zorgt dat de ondernemingen in moeilijkheden door de coronacrisis zelfs zonder sectorale regeling toch beroep kunnen doen op economische werkloosheid voor hun bedienden, en dit eenvoudiger en sneller, te weten zonder de noodzaak een ondernemings-cao te sluiten of ondernemingsplan op te stellen. Deze CAO is echter afgelopen op 30 juni 2020. Een verlenging ervan zou zeer wenselijk zijn, maar is momenteel nog punt van discussie bij de sociale partners. Vermoedelijk zal dit niet gebeuren vóór midden augustus.

Rekening houdend met de indieningstermijn van de formulieren C106A, biedt zij voorlopig geen oplossing aan werkgevers die vanaf 1 september een beroep wensen te doen op TW volgens de algemene regeling of volgens de overgangsregeling.

Bijgevolg zal ook in het kader van de overgangsregeling het sluiten en neerleggen van een CAO of ondernemingsplan snel moeten gebeuren.

 • Welke preliminaire voorwaarde kan ik inroepen: de 'bestaande' of de 'nieuwe'? U mag kiezen. U bent vanaf 01.09.2020 dus niet verplicht om enkel de 'nieuwe' voorwaarde in te roepen.
 • Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen: welke formaliteiten?

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, geldt helaas geen vereenvoudigde procedure. U dient dus als werkgever rekening te houden met heel wat formaliteiten. In onderstaand overzicht hopen we dit voor u op een heldere manier te brengen.

Klik op de onderstaande afbeelding om het overzicht te bekijken:

TW

 

Contactpersoon

Davy Maes

Kennis & advies / Menselijk kapitaal

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag