Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Themasessie 'Meer-waarde' in welzijn en zorg

Themasessie 'Meer-waarde' in welzijn en zorg

  • 29/06/2021

Tijdens de themasessie “'Meer-waarde' in welzijn en zorg” op vrijdag 25 juni van Voka Health Community lag de focus op "value based healthcare". Enkele (zorg)organisaties en ondernemingen, die al volop inzetten op meerwaardegedreven zorg, kwamen aan bod.

Sarah Misplon - healthcare consultant bij Möbius - bracht een overzicht van de tools die werden uitgebouwd om Value Based HealthCare te gebruiken als basis voor continue verbetering van kwaliteit en kost. Zo voorzien ze instrumenten om processen, uitkomsten, inkomsten en kosten te meten en te vergelijken in benchmarks. Deze tools kunnen best practices en verbeteropportuniteiten identificeren. Möbius ontwikkelde een methodologie om datasilo's te doorbreken en te linken rond activiteiten (apotheek, facturatie, MZG etc), kosten en opbrengsten (nomenclatuur, boekhouding, BFM) en kwaliteit (outcomes en patiëntervaringen). Zo brengt deze organisatie meerwaarde op ziekenhuisniveau in kaart aan de hand van inzicht in kosten van zorgpaden, het verbeterpotentieel ten opzichte van de benchmark, simulaties en scenario's op toekomstige financiering (uitbreiding laagvariabele zorg ), kosteneffectiviteitsstudies of inzicht in impact van keuzes in kader van netwerken. Voor artsen en zorgverleners bieden de tools inzicht in de geleverde zorg en het standaard zorgpad, het continu verbeterproces, uitwisseling van best practices en verduidelijking van het financieel verbeterpotentieel. 
 
Daarna gingen we met een aantal projectpartners dieper in op het project Onco@home. Dr. Koen Van Eygen - diensthoofd hematologie/oncologie bij het AZ Groeninge is één van de trekkers van dit project waarbij oncologische behandelingen vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie worden overgeheveld. Onco@home startte in 2015 vanuit een operationeel probleem: het dagziekenhuis liep over en de wachttijd liep op. Van daaruit groeide de idee om thuis zorg te voorzien i.s.m. de farma-producenten. Het project wordt gefinancierd door Kom Op Tegen Kanker en onderzoekt naast de haalbaarheid ook de kosten en opbrengsten van het project. In het bijzonder wordt gekeken naar de tevredenheid van patiënten. 
Er werd een standaard zorgpad ontwikkeld waarbij door optimale planning een groot deel wachttijd gereduceerd werd. Ook door vragenlijsten thuis af te nemen en de resultaten meteen in het patiëntendossier te voorzien, werd belangrijke tijdswinst gemaakt. De wachttijd werd dankzij al deze ingrepen met 42% verminderd. Daarnaast werd de inzet en gebruik van middelen geoptimaliseerd en dat zowel in het ziekenhuis als in de thuissituatie. Nieuwe, minder invasie injectietechnieken, maakten dat toediening van geneesmiddelen in hoofdzaak thuis en veilig kon gebeuren. Dit verbeterde de patiëntenervaringen o.a. door het reduceren van het aantal verplaatsingen naar het ziekenhuis. In totaal werden meer dan 10.000 patiëntencontacten gerealiseerd en opgevolgd. 
Het project was een oefening in change management en stuitte ook op weerstand. Zorgverleners moesten vertrouwen op collega's buiten hun directe omgeving, die ze niet steeds persoonlijk kennen. Via opleiding, actieve feedback en intensieve communicatie werd hieraan verholpen. Ook over veiligheid was er bezorgdheid en werd met argumenten uit het wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat thuisbehandeling perfect veilig kon verlopen. Door deze weerstand actief op te nemen in het project kon ze overwonnen worden. Het ziekenhuis vreesde voor verlies van expertise en financiële implicaties. De cijfermatige onderbouw door Möbius hielp om hierin duidelijkheid te scheppen en te voorzien in monitoring. De samenwerking met meer dan 300 huisartsen vergde een constante dialoog én terugverwijzing.  
Vanuit het project werden lessen voor het beleid getrokken: het KB78 bleek niet aangepast aan deze nieuwe vorm van zorgverlening waardoor soms in een juridisch grijze zone werd geageerd. Verder is technologie een absolute must om complexe planningen te voorzien en de continuïteit van medische informatie te voorzien doorheen de verschillende settings. Hoewel internationale vergelijking leert dat we voorop lopen inzake gegevensdeling, botste gegevensdeling en het gebruik van mobiele toepassingen geregeld op uitdagingen in GDPR. Tot slot werken de financiële muren tussen verschillende actoren en sectoren erg remmend op samenwerkingen. Onco@Home leert dat de kost voor wat in het ziekenhuis gebeurt voorafgaand aan de thuiszorg, iets oploopt ten opzichte van de “intake” zonder thuiszorg. In het deel thuiszorg is er vandaag nog geen financiering terwijl de kosten er t.o.v. een traject zonder thuiszorg toenemen. Kortom: er is een verschuiving van kosten die moet gedekt worden door verschuiving van financiering.
 
Isabel Weemaes, valorisatieadviseur bij Kom op tegen Kanker, duidde waarom deze patiëntengroep principieel kiest voor projecten die diepgaande veranderingen kunnen testen en ingang laten vinden. Dit project zorgde voor het verzamelen van gegevens rond zorgorganisatie, financiering en ervaringen van patiënten. Thuishospitalisatie is een belangrijk thema geworden en overstijgt zo zelfs kanker als diagnose. Bij de toekenning van een project wordt een systematische aanpak gehanteerd waarbij de patiënten én experten samen beslissen. Het Onco@home project scoorde zeer hoog op patiëntgerichtheid en wetenschappelijke onderbouw. Het uitgebreide aantal betrokken partners, die een duurzame uitwerking voorzagen in een specifieke context speelde eveneens een rol. Voor patiënten betekende het project rond thuishospitalisatie dat ze de zorg beter konden afstemmen op eigen doelen. Zo werd de combinatie van de behandeling met een gezin of werk aanzienlijk verbeterd door de thuisbehandeling. Ook de sterke betrokkenheid van de patiënt bij de behandeling werd sterk geapprecieerd. Belangrijk is dat kon aangetoond worden dat de geboden zorg veilig en tijdig kon worden aangeboden. Door zorg thuis te voorzien kon bovendien extra capaciteit voor kankerbehandeling worden voorzien. Of thuisbehandeling van oncologische aandoeningen ook kostenefficiënt is, wordt nog verder onderzocht. Zo is het nog onduidelijk wat de terugverdien en schaaleffecten zijn bij een brede uitrol van deze nieuwe zorgvorm. 
 
Inge Alloo, directeur zorg en externe relaties ZorgConnect legde uit waarom ze als koepelorganisatie met grote partners als het Wit-Gele Kruis en i-mens instapte. Voor een thuisverpleegkundige is Onco@home een meerwaarde omdat het project doorheen de jaren kon opschalen van 1 naar 40 participerende praktijken. Zo werd persoonlijk kennis gemaakt met de vele betrokkenen, wat zorgde voor versneld uitwisselen van informatie en expertise. De samenwerking tussen zelfstandigen en diensten in de thuisverpleging is een uniek gegeven dat algemeen als erg positief werd ervaren. Patiënten in de thuissituatie verzorgen versterkte de  een zeer persoonlijke relatie tussen de thuisverpleegkundige en de patiënt. Ook de thuisverpleegkundigen wijzen op een onaangepaste financiering, de uitdaging om vlot te communiceren en medische info te delen binnen het zorgteam en de noodzaak om de switch te maken van project naar duurzame implementatie. 
 
Valerie Zacharski, Value-Based Healthcare Manager bij Johnson & Johnson ging dieper in op de cases over obesitaschirurgie & geïntegreerde zorg. Overgewicht en obesitas zijn een wereldwijd probleem dat zich erg snel verspreid. Naast aandacht voor preventie is er nood aan een goed georganiseerde behandeling. De ziekenhuisfinanciering is erg gefragmenteerd per zorgverlener of afdelingen. Daarnaast wordt wel de chirurgie vergoed, maar niet de essentiële nabehandeling. Om evidenced-based te kunnen werken aan betere outcomes is dataverzameling op lange termijn noodzakelijk. Meer integratie van verschillende betrokkenen in deze chronische behandeling is nodig om een kwalitatieve opvolging te voorzien. De industrie kan helpen bij het vertalen van standaarden naar maatwerk voor het ziekenhuis: zo kan Johnson & Johnson helpen bij het optimaliseren van zorgprocessen en het versterken van patiënten. Daarnaast is het meten en opvolgen van resultaten en KPI's een rol die vanuit de industrie kan worden opgenomen. Johnson & Johnson verschuift zo van een klassieke producent naar een partner voor zorginstellingen - van bij preventie tot en met de nabehandeling en revalidatie. De industrie is op zoek naar pilootprojecten rond dergelijke partnerschappen die de samenwerking kunnen uitbouwen rond digitalisatie, data-gedreven werken in gespecialiseerde zorg. Bij  de overheid wordt gepleit voor een brede all-in financiering die over de grenzen van zorgorganisatie heen vergoedingen voorziet.
 
Conclusie
Thuishospitalisatie is in scope van de aangekondigde hervormingen in gezondheidszorg en de financiering ervan. Het is de uitdaging om dergelijke projecten blijvend per pad of per project te bekijken en een meer bredere uitrol dringt zich op. Ook de primaire focus op besparing komt de uitrol niet steeds ten goede, er dient de nodige ruimte te zijn om de samenwerking ingang te laten vinden. Uitbreiden naar meer invasieve behandelingen werd slechts beperkt uitgeprobeerd, maar is zeker met de huidige financiering niet evident. In Nederland bestaan wel verschillende projecten waarin thuishopitalisatie meer vergaand werd ingevoerd.

 

Bekijk hier de presentaties van deze themasessie:

 

 

Contactpersoon

Ria Binst

Projectmanager Health Community

imu - vzw - headoffice
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel