Skip to main content
  • Nieuws
  • Tevreden dat Vlaamse regering kiest voor economisch verantwoorde klimaattransitie

Tevreden dat Vlaamse regering kiest voor economisch verantwoorde klimaattransitie

  • 21/07/2018

Op haar laatste ministerraad voor het zomerreces heeft de Vlaamse regering heel wat beslissingen genomen. Voka heeft voornamelijk het Vlaams Klimaatplan en het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) van nabij opgevolgd, aangezien die een grote impact hebben op de Vlaamse bedrijven. Voka is tevreden met het Vlaamse Klimaatplan: er is gekozen voor een realistische reductie van de uitstoot van broeikasgassen door de industrie. Daarnaast worden de inspanningen evenwichtig verdeeld tussen enerzijds industrie, transport en gebouwen en bedrijven en particulieren anderzijds. “We zijn blij dat de Vlaamse regering onze visie gevolgd heeft dat klimaat én economie samen kunnen vooruitgaan,” aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka. Inzake het BRV blijft Voka echter op zijn honger: er werd enkel een strategische visie goedgekeurd, op de beleidskaders met de concrete implicaties blijft het wachten.

Het Vlaams Klimaatplan geeft aan hoe we de broeikasgasemissies in Vlaanderen tegen 2030 met 35% willen reduceren. Voka heeft daarbij altijd gepleit voor een win-win tussen klimaat en economie: bedrijven werken graag mee aan de klimaatdoelstellingen als die technisch en economisch haalbaar zijn. Initieel werd echter een compleet onhaalbare reductiedoelstelling vooropgesteld.

Onder impuls van Voka en de Vlaamse sectorfederaties werd dit bijgestuurd naar een ambitieus maar realistisch streefcijfer voor de Vlaamse industrie van -21% tegen 2030. Ook focust het Vlaams Klimaatplan terecht op inspanningen bij gebouwen en transport, aangezien daar het grootste potentieel zit voor reductie van broeikasgassen. Het is goed dat particulieren ook een deel van de inspanningen moeten leveren: zo levert een snellere renovatie van onze verouderde gebouwen voor iedereen significante voordelen op.

Voka blijft wel op zijn honger inzake het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Door enkel de strategische visie van het BRV goed te keuren, zijn we eigenlijk nog geen stap verder. De beleidskaders van het BRV moeten immers de lange termijndoelstellingen concreet maken. Hans Maertens: “We weten dus nog niet waar we precies aan toe zijn inzake ruimtelijke ordening. Dat is jammer, want ook daar is snel duidelijkheid nodig om investeringsprojecten te kunnen realiseren en de fileknoop te ontwarren. We vragen dat de Vlaamse regering de beleidskaders van het BRV dit najaar zeker nog finaliseert.”

Voka heeft zich steeds geschaard achter de doelstelling van het BRV: het ruimtebeslag afbouwen door zones die goed scoren qua bereikbaarheid en voorzieningsniveau extra te ontwikkelen en zo open ruimte te vrijwaren. De concrete uitwerking van het BRV gebeurt echter in de beleidskaders - hierbij zijn voor Voka 3 prioritaire aandachtspunten die moeten worden meegenomen:

  1. Ook aandacht voor de groeikansen en ontwikkelingsmogelijkheden buiten de Vlaamse Ruit. Elke regio in Vlaanderen moet verder kunnen groeien en zich ontwikkelen;
  2. Nood aan een doortastend activeringsbeleid voor onbenutte bedrijventerreinen. Goed gelegen, maar onbenutte bedrijventerreinen moeten dringend worden geactiveerd en terreinen die slecht gelegen zijn, dienen te worden geschrapt en elders te worden gecompenseerd;
  3. Behoud van de “ijzeren voorraad”-filosofie voor industrie die zich niet leent om te verweven met andere functies zoals wonen omwille van omgevingshinder. Om te vermijden dat economische opportuniteiten verloren gaan, moet voor dit soort van bedrijvigheid altijd een minimumreserve aan ruimte worden voorzien.
Tom Demeyer - Woordvoerder Voka - tom.demeyer@voka.be - 0472 84 15 99

Contactpersoon

IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez