Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Stikstofdossier: waak over gelijk speelveld voor Vlaamse bedrijven

Stikstofdossier: waak over gelijk speelveld voor Vlaamse bedrijven

  • 12/01/2022

We mogen niet vergeten dat onze industriële bedrijven actief zijn op een bijzonder concurrentiële internationale markt waardoor het cruciaal is dat ze met hun buitenlandse concurrenten kunnen wedijveren met gelijke wapens.

Hopelijk hebben de hoofdrolspelers in het stikstofdossier binnen de Vlaamse regering de voorbije twee weken goed gebruikt om de baterijen herop te laden zodat ze met volle moed de besprekingen kunnen hervatten. Want een oplossing dringt zich echt wel op

 

Als multinationals beslissen waar zij investeren zal de onzekerheid rond ons stikstofbeleid hen bewegen om hun dollars in sites te steken in andere Europese landen.

Steven Betz, Senior Adviseur Milieu & Ruimtelijke Ordening

Dit om te vermijden dat we in Nederlandse toestanden terecht komen waar de bouwsector volledig werd stilgelegd en de schade in de miljarden opliep. Als Vlaanderen niet oppast gaan we ook naar zo’n horrorscenario.

Investeringen uitgesteld

Nu al zien we dat investeringen worden uitgesteld en als we niet opletten zullen weldra ook bestaande bedrijven vertrekken. We mogen immers niet vergeten dat onze industriële bedrijven actief zijn op een bijzonder concurrentiële internationale markt waardoor het cruciaal is dat ze met hun buitenlandse concurrenten kunnen wedijveren met gelijke wapens.

Europa verzekert normaliter dat gelijke speelveld en pusht bedrijven tezelfdertijd om steeds performanter te worden op vlak van milieu. Net daarom worden er ook op Europees niveau studies uitgevoerd om na te gaan welke technieken het best worden toegepast waarbij de milieubaten en kosten tegenover elkaar worden afgewogen. Nadien worden die studies doorvertaald in nationale milieunormen.

Allerlei extra maatregelen

Als je nu als kleine regio als Vlaanderen daarbovenop allerlei maatregelen gaat opleggen en bedrijven gaat dwingen om bijkomende investeringen te doen met slechts zeer geringe milieuwinst wordt dat precaire evenwicht van een gelijk speelveld verstoord.

En de strijd van onze bedrijven wordt niet alleen gevoerd met bedrijven die actief zijn op dezelfde markt. De grootste strijd wordt dikwijls geleverd met andere dochtervennootschappen binnen dezelfde groep die mee wedijveren om investeringen binnen te halen. Als de hoofdkwartieren van multinationals moeten beslissen waar zij hun honderden miljoenen gaan investeren zal de onzekerheid rond ons stikstofbeleid hen bewegen om hun dollars in sites te steken in andere Europese landen. 

Competitiviteit en werkgelegenheid vrijwaren

We kunnen niet genoeg benadrukken dat de bijdrage van onze Vlaamse industrie in het stikstofprobleem relatief beperkt is en de afgelopen jaren de industrie al bijzonder grote inspanningen heeft geleverd om de stikstofuitstoot te verlagen: In 2018 bedroeg de NOx-emissie door de industrie nog 65% van de emissie in 2000.

In uitvoering van het Vlaams luchtbeleidsplan zullen ook de komende jaren verdere reducties worden gerealiseerd. We mogen daarom de competitiviteit en werkgelegenheid in onze ondernemingen niet in het gedrang brengen met symbolische maatregelen die weinig impact hebben op het leefmilieu maar die wel gepaard zouden gaan met een onverantwoord hoog kostenplaatje. 

Rechtszeker kader

Voor Voka moet er snel een definitief stikstofkader komen dat rechtszekerheid biedt. Dat kader moet een onderscheid maken tussen verschillende sectoren en daarbij rekening houden met de reeds geleverde inspanningen, de kostenefficiëntie van maatregelen in verhouding tot de mogelijke milieuwinsten en het socio-economisch belang van de sector. 
 
 

Contactpersoon

Steven Betz

Senior adviseur milieu & ruimtelijke ordening