Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Sociale verkiezingen: mis de start niet!

Sociale verkiezingen: mis de start niet!

  • 26/11/2019

Binnenkort is het weer zover: afhankelijk van de geprikte verkiezingsdatum (tussen 11 mei en 24 mei 2020), trekt de verkiezingsprocedure zich vanaf midden december 2019 op gang.

De procedure sociale verkiezingen bestaat uit 3 fasen en wordt opgebouwd rond de dagen X en Y.
Y is de dag van de sociale verkiezingen zelf. X is de dag waarop de sociale verkiezingen worden aangekondigd en ligt 90 dagen vóór Y. De eerste acties in de procedure moeten reeds gezet worden 60 dagen vóór X. In dit artikel staan we stil bij de eerste stappen die u moet nemen. 

Van X-60 tot X-28

Het is de werkgever die de aftrap moet geven voor de verkiezingsprocedure met een eerste schriftelijke mededeling op X-60.

  • De werkgever deelt mee welke de technische bedrijfseenheid is; d.w.z. op welk niveau de sociale verkiezingen zullen georganiseerd worden. (In verband met de technische bedrijfseenheid: lees ook: https://www.voka.be/nieuws/sociale-verkiezingen-wat-telt-er-voor-u)
  • Het aantal werknemers per categorie moet worden meegedeeld (arbeiders, bedienden, jeugdige werknemers)
  • De functies van het leidinggevend personeel en de kaderleden (deze laatsten, enkel in geval van een ondernemingsraad) met hun benaming en hun inhoud, en, ter informatie, de lijst van personen die deze functies uitoefenen
  • De verkiezingsdatum (dag Y)  en de dag waarop deze bekendgemaakt wordt (dag X)

Tussen X-60 en X-35 is er een overlegfase voorzien met de zetelende ondernemingsraad of het comité of, bij ontstentenis, met de vakbondsafvaardiging. Komen hierin aan bod: de omschrijving van de technische bedrijfseenheden, het aantal overlegorganen dat opgericht of hernieuwd zal worden, de functies van de leidinggevenden en (voor de ondernemingsraad) de lijst met kaderfuncties. 

Op X-35 communiceert de werkgever opnieuw de beslissing via een schriftelijke mededeling.

Wanneer een individuele werknemer of een vakorganisatie het niet eens is met de beslissing van de werkgever, dan hebben zij de mogelijkheid om beroep in te dienen tot uiterlijk X-28.

Let op voor occulte beschermingsperiode !!

Vanaf X-30 (vroegste datum 12 januari 2020) genieten de kandidaten voor de sociale verkiezingen van een bescherming tegen ontslag.  

Deze bescherming is absoluut en geldt enkel niet in geval van een ontslag om dringende redenen (vooraf erkend door de arbeidsrechtbank) of economische of technische redenen (vooraf erkend door het paritair comité).  

Gezien men als werkgever pas op X+35 weet wie er kandidaat zal zijn voor de sociale verkiezingen, is er een onzekere periode van 65 dagen. Men noemt dit de “occulte of verdoken beschermingsperiode”. In die periode ontslaat u dus best niemand! Wanneer achteraf immers zou blijken dat het om een kandidaat gaat in het kader van de sociale verkiezingen, kan de vergoeding oplopen tot 8 jaar loon.  

Tot X+76 blijft er nog een risico omdat vakbonden in beperkte gevallen nog vervangers mogen aanduiden en op de lijst zetten.

Hoe communiceren tijdens de verkiezingsprocedure ? 

Deze communicatie moet gebeuren volgens vastgestelde modelformulieren.(//www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=48293).  

De schriftelijke mededeling wordt overhandigd aan: 

  • De ondernemingsraad en het comité voor ondernemingen die reeds overlegorganen hebben.  Deze kennisgeving mag ook worden opgenomen in het PV van de vergadering van de raad of het comité.
  • De vakbondsafvaardiging indien men voor de eerste maal sociale verkiezingen moet organiseren

En aangeplakt ter informatie voor alle werknemers. De aanplakking kan vervangen worden door een elektronische mededeling (bv. via Intranet), op voorwaarde dat alle werknemers hier toegang toe hebben tijdens de normale werkuren. 

De mededeling moet ook opgeladen worden op de elektronische webapplicatie van de FOD WASO. (https://www.sociale-verkiezingen.belgie.be/).  Op deze manier gebeurt de communicatie aan de zetels van de representatieve vakbonden.

Voka West-Vlaanderen ondersteunt u 

Tijdens deze strikte en tijdrovende procedure willen we jullie maximaal ondersteunen. 

Er werd reeds een eerste Voka Actua gewijd aan de voorprocedure (van X-60 tot X).

Mis de volgende actua sessies niet: 
https://www.voka.be/activiteiten/voka-actua-sociale-verkiezingen-procedure-van-dag-x-tot-dag-y
https://www.voka.be/activiteiten/voka-actua-sociale-verkiezingen-de-verkiezingsdag

Indien u hier nog vragen over zou hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met Caroline Van de Gehuchte.