Skip to main content
  • Nieuws
  • Samen naar een efficiënt milieubeleid

Samen naar een efficiënt milieubeleid

  • 13/02/2019

Milieu laat vandaag niemand onberoerd. Voor het project ‘CurieuzeNeuzen’ maten in 2018 20.000 Vlamingen de luchtkwaliteit rond hun huis en de voorbije weken kwamen duizenden burgers en jongeren op straat om hun bezorgdheid te uiten. De transitie naar een beter klimaat, een betere lucht- en waterkwaliteit en een circulaire economie zal inspanningen van iedereen vragen. Ook bedrijven doen heel wat inspanningen.

  • Bedrijven boekten al mooie resultaten en zullen inspanningen blijven leveren door te innoveren.
  • De producten en diensten die ondernemingen ontwikkelen zijn deel van de oplossing.
  • Er is een competitieve milieuregelgeving nodig, zodat Vlaamse bedrijven geen concurrentieel nadeel ondervinden.

Samen naar milieubeleidDe bedrijven hebben de afgelopen jaren grote inspanningen geleverd op het vlak van milieu en kunnen mooie resultaten voorleggen. Op 16 jaar tijd werd het totale waterverbruik met 18% verminderd. Ook het aandeel vervuilende stoffen in het industrieel afvalwater vertoonde in diezelfde periode een dalende trend, met ongeveer 65% voor nutriënten (zoals stikstof en fosfor). Op het vlak van luchtkwaliteit daalde de uitstoot van stikstofdioxiden, zwaveldioxiden en fijn stof (PM2.5) van bedrijven met respectievelijk 25%, 63% en 30%. Ook in de toekomst zullen bedrijven inspanningen blijven leveren door de best beschikbare en steeds evoluerende technieken te gebruiken en in te zetten op innovatie. 

De milieukwaliteit in Vlaanderen is de laatste jaren sterk verbeterd. Dit neemt niet weg dat de uitdagingen groot blijven: zo is de transitie naar een circulaire economie al ingezet in Vlaanderen maar moeten we de komende jaren nog stappen vooruit zetten. Volgens de Europese kaderrichtlijn ‘Water’ moeten we tegen ten laatste 2027 in alle lidstaten de goede toestand van de waterlopen bereiken. Op het vlak van luchtkwaliteit moeten we tegen 2030 voldoen aan nieuwe Europese emissieplafonds. Om deze doelen binnen bereik te houden zal iedereen – zowel burgers, overheden, bedrijven, landbouwers en transport – zijn of haar beste beentje moeten voorzetten.

“De transitie naar een beter klimaat, een betere lucht- en waterkwaliteit en een circulaire economie zal inspanningen van iedereen vragen.”

Competitieve milieuregelgeving die ruimte laat voor innovatie is een must 

Om verder te innoveren en producten en diensten te ontwikkelen die de milieudoelen helpen te bereiken, hebben bedrijven nood aan een competitief industrieel beleid dat voldoende ruimte en flexibiliteit toelaat voor investeringen en innovaties. De producten en diensten die bedrijven ontwikkelen zijn immers een deel van de oplossing. Een competitieve milieuregelgeving met als uitgangspunten een Europees ‘gelijk speelveld’ en een ‘no gold plating’-policy bij de invulling en toepassing van Europese regelgeving is dan ook noodzakelijk. ‘Gold plating’ kan immers leiden tot extra administratieve kosten en lasten. In het slechtste geval wordt een normale bedrijfsvoering sterk verhinderd of onmogelijk gemaakt, waardoor Vlaamse bedrijven een concurrentieel nadeel ondervinden ten aanzien van hun concurrenten in andere gewesten of in het buitenland en zo investeringen mislopen. Onze Vlaamse bedrijven zijn sterk in innoveren. Laten we dan ook op dit positief elan verder gaan en ons als Vlaanderen tegelijkertijd inschrijven in het Europese milieukader. 

Minder administratieve lasten

Op het vlak van administratieve vereenvoudiging en digitalisering zijn er nog efficiëntiewinsten te boeken. Vandaag moeten bedrijven nog identieke of gelijkaardige milieu-informatie aanleveren die de overheid al in haar bezit heeft. Denk maar aan het ‘Integraal Milieujaarverslag’ (IMJV), diverse heffingen, bodemattesten en milieuvergunningsaanvragen. De ingeslagen weg naar digitalisering moet ook de volgende legislatuur voortgezet worden door bijvoorbeeld verschillende databanken aan elkaar te koppelen. Op deze manier kan de overheid de data eenvoudig achterhalen en efficiënt (her)gebruiken en wordt het ‘only once-principe’ - zoals vooropgesteld in het bestuursdecreet - werkelijk een feit. 

Integrale visie en duidelijke prioriteiten

Ten slotte stellen we vast dat overheidsadministraties elk hun prioriteiten bepalen voor het (milieu)aspect waarvoor ze bevoegd zijn. Hierdoor kunnen er soms maatregelen ingevoerd worden die elkaar tegenwerken omdat er te weinig rekening gehouden wordt met de impact van een maatregel over alle (milieu)compartimenten heen. Ter illustratie: een verdere verbetering in vluchtige organische stof-emissies ging gepaard met een gevoelige verhoging in waterverbruik, CO2 en NOX-uitstoot of willen we streven naar kleinere en lichtere producten die minder materiaal- en energie-intensief zijn en minder transport vereisen maar aan de andere kant minder recycleerbaar of herstelbaar zijn (bijvoorbeeld composieten). Dit toont aan dat er soms trade-offs optreden. Dit is niet altijd een evident verhaal maar duidt wel het belang aan van een integrale aanpak die hiermee rekening houdt, evenals duidelijke prioriteiten, die richting geven over de verschillende milieudoelstellingen heen en tegelijk ruimte bieden voor economie. 

Meer voorstellen voor een efficiënter milieubeleid vind je terug op www.durfkiezen.be/themas/efficient-milieubeleid.

Contactpersoon

Ellen Vanassche

Adviseur Milieu & Klimaat

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez