Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • SAMEN GROEIEN: Hoe kunnen we 5G in België succesvol uitrollen?

SAMEN GROEIEN: Hoe kunnen we 5G in België succesvol uitrollen?

  • 15/12/2020

België hinkt achterop met de uitrol van 5G. Zo werd er nog steeds geen spectrum geveild voor deze nieuwe technologie. Dit terwijl er in de EU al commerciële 5G-diensten worden aangeboden in 17 landen. 5G biedt dan ook heel wat voordelen ten opzichte van 4G: al was het maar omwille van de snelheid en betrouwbaarheid. Wat moeten we doen om 5G ook bij ons succesvol uit te rollen? Dat was de hamvraag waarover een aantal experten en spelers uit het veld zich bogen tijdens de 5G-sessie op de ‘5-daagse van de Groei’.

Bij de aftrap van de sessie werden de verschillende belemmeringen in kaart gebracht, en dat zijn er heel wat:

  • Het uitblijven van de federale spectrumveiling: verwacht wordt dat die er ook in 2021 niet zal komen.
  • Strikte stralingsnormen, die bovendien ook nog eens verschillen per regio en die veel strenger zijn dan de internationale normen.
  • Het regelgevend kader vertraagt het proces: de lange vergunningsprocedures  leveren heel wat vertragingen op.
  • Er zijn nog grote investeringen in infrastructuur nodig.
  • Onduidelijke business cases voor bedrijven: bedrijven zien nog niet altijd goed in welke voordelen 5G hen kan opleveren.
  • Waar er wel best practices zijn, zien we dat dit vaak samenwerking vraagt over actoren en sectoren heen. Dat is niet altijd even evident.
  • Er is veel misinformatie en fake news over 5G. Dat roept weerstand op bij de burger.

Tijdens de sessie werden heel wat pistes aangekaart om tot een betere uitrol van 5G in België te komen. Iedereen was het er alvast over eens dat de spectrumveiling er zo snel mogelijk moet komen met een duidelijke roadmap daarnaartoe en dat de stralingsnormen in lijn gebracht moeten worden met de internationale standaarden, en dat voor het ganse land.

Wat zijn andere topideeën die bovenkwamen tijdens de sessie?

     1. De overheid moet meer en beter communiceren over 5G en draagvlak creëren bij burgers.

De aanwezigen waren het grotendeels eens over deze stelling. Het is aan de overheid om hierover te communiceren omdat de perceptie over 5G door de publieke opinie, vaak door misinformatie of te weinig kennis, zo problematisch is. Zeker aan Franstalige kant is dat het geval waar er hard op de gezondheidsproblematiek wordt gefocust. De overheid kan die rol het best op zich nemen. Het zou goed zijn dat er een soort one-stop-shop komt waar je alle info kan terugvinden, in samenspraak met betrouwbare spelers zoals Sciensano en technologiereviewers.

De sector zelf kan de toegevoegde waarde van 5G aantonen: welke zijn concrete toepassingen en waarom is het zinvol om het uit te rollen in onze regio?

     2. Experimenten en O&O over 5G moeten gestimuleerd worden. Subsidies aanbieden en regelluwe experimenteerzones kunnen daarbij helpen.

De overheid moet uiteraard eerst en vooral duidelijkheid scheppen over het kader, daar was iedereen het over eens. Het is vooral aan de privésector om te experimenteren, maar ook de overheid moet zelf de beschikbare 5G-tools uitproberen. Vooral de lokale overheid heeft daarin een rol te spelen als klant om innovaties in smart cities, havens of luchthavens te implementeren. Hoe hoger de overheid, hoe groter de rol die ze kan spelen op vlak van financiering. Op Europees niveau zijn al heel wat mogelijkheden op dat vlak. 

Tot slot werd ook opgeworpen dat er in Wallonië quasi geen usecases (testlicenties) zijn. Het zou goed zijn mochten die daar ook komen, al was het maar om aan te tonen wat de mogelijkheden zijn. Jammer genoeg is er daar weinig politiek draagvlak voor.

     3. Investeer nu in infrastructuur

Nu is het moment: effen het pad voor de toekomst. Veel mensen gaan zonder werk vallen. Investeer in hun opleiding en digitalisering. Corona heeft anderzijds ook het nut van 5G aangetoond. Gezondheidszorg is gebaat bij betrouwbare en snelle netwerken.

     4. Kleine bedrijven moeten ook mee met 5G

Kleine bedrijven moeten gesensibiliseerd worden of zich laten informeren over wat mogelijke toepassingen zijn die 5G mogelijk maakt. Goede use cases moeten daarbij naar voren geschoven worden. Daarnaast moet er meer samengewerkt worden zodat heuse ecosystemen kunnen ontstaan waar verschillende partners elkaar versterken en van elkaar leren. 

Debatteer mee en ontdek meer op www.voka.be/digitaletransformatie


 

imu - vzw - headoffice
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel