Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Rudy Provoost zet eerste lijnen uit als nieuwe Voka-voorzitter

Rudy Provoost zet eerste lijnen uit als nieuwe Voka-voorzitter

  • 24/11/2022

Op de voorzitterswissel gaf Rudy Provoost in zijn allereerste speech de richting aan die hij uit wil als nieuwe Voka-voorzitter.

Toespraak Rudy Provoost 
Voka Voorzitterswissel 2022

Geachte premier, minister-president en ministers, 
Beste ondernemers en Voka-leden,
Dames en heren,

Het is een grote eer en privilege om hier vandaag de fakkel te mogen overnemen van Wouter De Geest als voorzitter van Voka. Ik wil daarvoor iedereen van harte bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen.

In de afgelopen weken heb ik intensieve gesprekken gevoerd met mijn voorgangers, de Voka-erevoorzitters, de Voka-bestuurders, de voorzitters en vertegenwoordigers van de Voka-Kamers van Koophandel, de leden van het management, en daarbovenop elke kans aangegrepen om informeel met ondernemers en bedrijfsleiders, maar ook met politici en academici van gedachten te wisselen over de uitdagingen van vandaag en van morgen.

Daaruit blijkt dat er grote bezorgdheid heerst over de stand van zaken maar terzelfdertijd ben ik zeer onder de indruk van de daadkracht en de veerkracht, die zowel werkgevers als werknemers in de Vlaamse bedrijfswereld aan de dag leggen. Het besef dat zowel onze economische welvaart als ons maatschappelijk welzijn op het spel staan, is alomtegenwoordig en dat geldt ook voor de bereidheid om de handen in mekaar te slaan en niet bij de pakken te blijven zitten. 

Gangmaker en voortrekker

Ondanks de opeenvolgende crisissen en de aankomende recessie blijken de weerbaarheid en wendbaarheid van ondernemend Vlaanderen nog in hoge mate intact. Daarbij wordt wel uitdrukkelijk van de politieke instanties en de sociale partners een beleid verwacht dat zich niet beperkt tot acute symptoombestrijding of eenzijdige belangenpolitiek maar zich richt op structurele probleemoplossing en wederzijdse samenwerking in het algemeen belang.
 
In die context is het mijn stelligste bedoeling als nieuwe voorzitter om Voka volop haar rol als gangmaker en voortrekker te laten vervullen en zodoende bij te dragen tot cruciale hervormingen om toekomstige vooruitgang en voorspoed te waarborgen. 

Dit engagement is ook de kern van Voka’s bestaansreden, de essentie van 'Samen Ondernemen, Samen Groeien', en de ambitie van een unieke ledenorganisatie, een alliantie, die ten dienste staat van 18.000 leden die op hun beurt tewerkstelling bieden aan 1.000.000 medewerkers. 

Structurele veranderingen

Het is Voka’s missie om van Vlaanderen een Europese topregio te maken en daarmee ook België, en Europa, op een hoger niveau te tillen. Voor ons zijn economische en maatschappelijke waardecreatie onlosmakelijk met elkaar verbonden en daarom is het van vitaal belang dat de politieke en sociale randvoorwaarden worden gecreëerd om te slagen. 

Ik sluit mij volledig aan bij Wouter (De Geest, red.), wanneer hij terecht zijn waardering uitdrukt voor het werk dat verzet wordt in de federale en Vlaamse regering, waar in recente jaren in moeilijke omstandigheden knopen moesten worden doorgehakt en noodmaatregelen getroffen om de veelvuldige crisissen het hoofd te bieden. In de volgende drie jaren zal er echter meer nodig zijn om de toekomst te vrijwaren. Grondige structurele veranderingen en ingrepen zijn immers onvermijdelijk en levensnoodzakelijk. 

Daarbij zijn Voka en de ondernemingen niet enkel vragende partij, maar willen we vooral als volwaardige partner onze verantwoordelijkheid nemen en actief bijdragen. Met de verkiezingen van 2024 in het verschiet, gaan we in 2023 stevige standpunten innemen en krachtige voorstellen formuleren, die eerst in de verkiezingsprogramma’s en daarna in de regeerakkoorden hun plaats moeten vinden. 

Impact

Waar ik als Voka-voorzitter naar wil streven, is blijvende economische en maatschappelijke impact
Mijn definitie van impact gaat verder dan goede voornemens of nobele intenties in de vorm van vage bewoordingen en mooie beleidsverklaringen. 

Impact gaat over consistent de lat hoger leggen en telkens weer het verschil maken. Dit is wat de beste ondernemers met brio doen, dit is waar de betere bedrijven voortdurend in slagen. 

Mijn versie van impact refereert niet alleen naar het beoogde effect en het meetbare resultaat, maar ook naar datgene, waar succesvolle bedrijven en ondernemers in uitblinken en in investeren. 

Elke letter in impact is een verwijzing naar datgene wat sterke ondernemingen ten volle beheersen en telkens weer realiseren. 

Als letterwoord staat impact voor innovatie, meerwaardecreatie, productiviteit, arbeidsmarktontwikkeling, competitiviteit en transformatie, waarbij duurzaamheid, digitalisering en diversiteit de assen vormen, en talent het eerste en het laatste woord moet krijgen. 

Impact vat in die bewoordingen meteen ook de prioriteiten samen, waar ik met Voka wil op inzetten, en niet alleen naar de overheid, sociale partners, en andere werkgevers- en middenveldorganisaties toe, maar ook in de schoot van de Voka-alliantie, met en tussen de Voka-Kamers van Koophandel, naar de leden toe, verspreid over heel Vlaanderen en in alle sectoren.

3 taken primordiaal

Om dat te bewerkstelligen, zijn in mijn voorzittersrol drie taken primordiaal: het behartigen van belangen, het bouwen van bruggen, en het bundelen van beschikbare krachten

In de eerste plaats ben ik van plan om de belangen van de Vlaamse bedrijfswereld met hart en ziel en in al zijn facetten te behartigen. Belangenverdediging is trouwens sinds jaar en dag imperatief voor Voka. 
In de tweede plaats ga ik focussen op het bouwen van bruggen, zowel binnen als buiten de Voka-alliantie, om mensen en standpunten dichter bij mekaar te brengen, wat naadloos aansluit bij het verbindend vermogen waar Voka voor staat. 

In de derde plaats wil ik me inzetten om de beschikbare krachten te bundelen. Extern, binnen het kader van het werkgeverslandschap, in de vorm van politieke en sociale dialoog, en door middel van overleg met alle regio's, in een bredere Belgische context. Intern door uitwisseling en kruisbestuiving met en tussen de Voka-Kamers van Koophandel, en door middel van meer synergie en samenwerking om zo de dienst- en adviesverlening voor de leden op een nog hoger niveau te brengen en daarmee Voka verder te versterken.

Nieuw hoofdstuk

Na mijn verkenningsronde van de afgelopen weken ben ik meer dan ooit overtuigd dat we met Voka het draagvlak en de slagkracht hebben om het volgende hoofdstuk te schrijven in ons succesverhaal. Vandaag wordt een bladzijde omgeslagen, en daarbij wil ik Wouter nogmaals oprecht bedanken voor zijn bijzondere bijdrage. 
Ikzelf ben er klaar voor om er vanaf morgen met veel energie en enthousiasme tegenaan te gaan. 

'Samen ondernemen, Samen groeien', met de hoogste mogelijke Impact, daar draait het om, en daar wil ik de volgende drie jaar 'Samen hard aan werken'. 

Ik geef jullie alvast rendez-vous op maandag 9 januari op de Voka Nieuwjaarsreceptie in de Brusselse Bozar, waar ik onze kernthema’s en speerpunten voor volgend jaar in meer detail zal toelichten.  

Hartelijk dank!

Rudy Provoost, voorzitter Voka

_____________________________________________________________________________________________

De speech downloaden? Dat kan hier.

Herbeleef hier de Voka Voorzitterswissel van maandag 21 november in woord en beeld.
 

imu - vzw - dieteren