Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Regeringsvorming: Vlaamse bedrijven geloven niet in Sinterklaas

Regeringsvorming: Vlaamse bedrijven geloven niet in Sinterklaas

  • 11/12/2019

200 dagen na de verkiezingen zit de federale regeringsvorming nog altijd in een impasse. Er is geen acute nood om snel-snel een regering te vormen, maar we verliezen natuurlijk wel tijd om de broodnodige hervormingen door te voeren. Voor de Vlaamse ondernemingen zijn vier punten onmisbaar in de basistekst voor de vorming van de volgende federale regering.

  • Voor de Vlaamse ondernemingen staan de sociaaleconomische uitdagingen voorop, met vier cruciale toetsstenen.
  • Er is in de eerste plaats nood aan een groeiplan, want jobs kunnen we alleen creëren als onze bedrijven groeien.
  • De informateursnota van Paul Magnette doorstaat de toets aan onze vier criteria niet.

Om tot een federale regering te komen die de broodnodige hervormingen doorvoert, is een goede basistekst nodig die een correcte analyse maakt van de situatie van ons land en een gedragen visie geeft van waar we naartoe moeten. Vervolgens moet daarrond dan politiek draagvlak worden gemaakt met de partijen die deze gedeelde ambitie willen waarmaken. 

Jammer genoeg ontbreekt er nog altijd zo’n goede, breed gedragen basistekst: het werkstuk van de vorige informateur, Paul Magnette, voldoet daar alleszins niet aan. 

Laat ons verduidelijken wat de Vlaamse ondernemingen willen en nodig hebben, en dit in vier punten:

1.    Nood aan een groeiplan

We onderschrijven elke ambitie om de werkzaamheid te verhogen. Dit is de enige manier om te zorgen voor werk als zingeving aan vele mensen, om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, de overheidsfinanciën duurzaam te saneren en de kosten voor onze sociale zekerheid te verminderen. Maar daarvoor hebben we een groeiplan nodig

Want jobs kunnen we alleen creëren wanneer onze bedrijven groeien. Daarvoor hebben we een groei-ondersteunende fiscaliteit nodig, een beter werkende arbeidsmarkt waar werken aantrekkelijker is dan niet-werken, met meer flexibiliteit en een activerende werkloosheidsuitkering, een sterkere concurrentiepositie met loonkosten die onder controle zijn en een aanvaardbare energiekost. 

Geef ons groeikansen en investeringen en onze bedrijven zullen de jobs creëren, de financiering van de welvaartsstaat veilig stellen en de transitie naar een digitale en duurzame economie mogelijk maken.

Dit moet gebeuren binnen een verantwoord budgettair kader. We slepen een federaal tekort mee van 11 miljard euro, met daarbovenop stijgende pensioenuitgaven, en daarin zijn de hoognodige bijkomende investeringen nog niet opgenomen. De Vlaamse ondernemingen en ondernemers zijn bezorgd dat zij de rekening zullen moeten betalen door hogere belastingen voor ondernemingen en kapitaal, en dat zo het ondernemerschap in de kiem gesmoord wordt

We zijn al kampioen in belastingdruk, dus hogere belastingen zullen niet leiden tot extra inkomsten, maar tot minder dynamiek en ondernemerschap. De noodzakelijke sanering voor zich uitduwen tot 2024 is geen oplossing.

2.    Verworvenheden niet teniet doen

Zo’n groeiplan betekent dat we de verworvenheden van de vorige beleidsploeg niet ongedaan maken. Die hebben gewerkt, zo rekende de Nationale Bank van België ons vorige week nog voor: in de voorbije legislatuur kwamen er 316.000 jobs bij. Aan dat recept kan dus niet geraakt worden.

De pensioenleeftijd moet verder opgetrokken worden tot 67 jaar, de hervorming van de vennootschapsbelasting mag niet ongedaan gemaakt worden, de wet op de concurrentiekracht moet behouden blijven wegens de nog steeds aanwezige loonkostenhandicap en ook de verlaging van de werkgeversbijdragen moet behouden blijven.

3.   Behoed ons voor avonturen

Laten we ons ook behoeden voor avonturen. Ja, we moeten de sociale welvaartsstaat koesteren en versterken. Ja, we moeten de armoede verder bestrijden. Ja, we moeten onze economie verduurzamen. Maar dit moet wel doordacht gebeuren en zonder de competitiviteit van onze ondernemingen in het gedrang te brengen

Het verhogen van het minimumloon of het toekennen van uitkeringen aan wie zelf ontslag neemt uit zijn job, zijn contraproductieve maatregelen die arbeid zullen vernietigen in plaats van te creëren. Nog een aantal retrograde voorstellen uit de informatienota van Magnette zijn volledig ‘imbuvable’: ondernemers bashen met eenzijdige responsabilisering en bestraffing, meer rechten eenzijdig toekennen aan werknemers ten koste van werkgevers, niet-werken promoten, …. 

Ook qua energie moeten we ons behoeden voor avonturen. Voor onze bedrijven mag en kan onze energievoorziening niet in gevaar komen, en hebben we een energienorm nodig om de prijzen in de hand te houden.

4.   Vlaams beleid ondersteunen

Ten slotte moet het federale beleid de dynamiek van de gewestregeringen ondersteunen. De Vlaamse regering zet, net zoals de Waalse, terecht in op een hogere werkzaamheid en op ondernemerschap. Digitalisering en innovatie zijn de antwoorden op de uitdagingen van de toekomst. De kwaliteit van ons onderwijs moet omhoog, zoals nog eens aangetoond werd door de nieuwe PISA-cijfers. Dit alles moet ondersteund worden door het federale beleid. 

Meer nog, Vlaanderen dient op termijn de hefbomen te hebben om haar beleid volledig te kunnen uitoefenen. Als Vlaanderen meer niet-actieven naar de arbeidsmarkt wil leiden, als we een modal shift willen naar spoor, als we meer willen inzetten op preventieve zorg, … dan moet de federale regering de dynamiek vanuit Vlaanderen ondersteunen en versterken. 

“Het is door te groeien en jobs te creëren dat we zorgen voor duurzame welvaart en sociale cohesie.”

Niko Demeester, Secretaris-Generaal Voka

De informatienota van Magnette doorstaat de toets aan deze vier criteria totaal niet. Integendeel, we riskeren ermee achteruit te gaan in plaats van vooruit.

Voor Voka en de Vlaamse ondernemingen staan de sociaal-economische uitdagingen voorop. Het is door te groeien en jobs te creëren dat er gezorgd wordt voor duurzame welvaart en sociale cohesie. 

imu - vzw - DNCM
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel