Skip to main content
  • Nieuws
  • Regelgeving omtrent stedelijke logistiek moet beter afgestemd worden

Regelgeving omtrent stedelijke logistiek moet beter afgestemd worden

  • 01/02/2018

Op het evenement ‘Slimme stedelijke logistiek’, dat donderdag 1 februari georganiseerd werd door Voka, Agoria, Comeos Vlaanderen, Fevia Vlaanderen, Vlaamse Confederatie Bouw en de Werkgeversfederatie voor de internationale handel, het vervoer en de logistiek, stelde Voka zes handvaten voor die steden en gemeenten kunnen helpen bij het opstellen van regelgeving voor stedelijke logistiek. Daarbij waarschuwde Voka dat het beleid beter op elkaar moet afgestemd worden. “Het kan niet zijn dat elke stad of gemeente eigen regels begint te hanteren, dit is verwarrend en belemmert de groei van onze ondernemingen. Stedelijke distributie is de toekomst: laat ons daarom werk maken van een helder en transparant regulerend kader.” Aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

E-commerce wint elke dag aan populariteit in ons land. In 2016 bestelden we mStedelijke logistieket z’n allen 9,1 miljard euro aan producten. Dat betekent dat bijna 1 op 10 aangekochte producten online werd besteld. Steeds meer ondernemingen en klanten vinden de weg naar het online winkelen.

Al deze bestellingen moeten natuurlijk ook geleverd worden. Dit zorgt voor toenemende e-commercestromen in onze steden en gemeenten. Veel lokale overheden nemen dan ook maatregelen om deze stadsdistributiestromen te stroomlijnen. Lokale overheden proberen deze uitdagingen meestal te beantwoorden met operationele en regelgevende ingrepen: heraanleg van wegen, verkeersvrije straten, venstertijden, tonnagebeperkingen, …. Deze ingrepen bevorderen de leefbaarheid, maar hebben vaak serieuze implicaties op de economische efficiëntie van de logistieke activiteiten van, naar en in de stad.

Intelligente transportsystemen en marktgedreven bundelingsconcepten kunnen eveneens bijdragen tot het verhogen van de leefbaarheid zonder de logistieke efficiëntie te schaden. “Steden worden straks allemaal een ‘smart city’. Laat ons deze digitalisering en technologische innovaties aangrijpen om leefbaarheid en economische efficiëntie met elkaar te verzoenen”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “De uitdaging bestaat erin het juiste evenwicht te vinden tussen leefbaarheid, mobiliteit, economie en bereikbaarheid in een allesomvattend lokaal (goederen)mobiliteitsplan dat tot stand komt door logistieke dialoog; alsook het juiste evenwicht te vinden tussen de autonomie van de steden en gemeenten enerzijds en een coherente geharmoniseerde aanpak anderzijds." 

Tijdens het evenement over slimme stedelijke logistiek presenteerde Voka vandaag zes handvaten voor de steden en gemeenten om beter om te gaan met stedelijke logistiek.

1. Ken je stad: Onze steden en gemeenten moeten meer data verzamelen en beschikbaar stellen over de stedelijke logistieke stromen. Het is essentieel dat lokale beleidsmakers hun beleid voeren vanuit een specifieke invloed die ze van de regels verwachten. Afstemming met de lokale handelszaken, bedrijven en logistieke spelers die de stad beleveren is daarbij van groot belang.

2. Zorg voor juridische zekerheid: Een leefbare stadskern moet voor veel beleidsmakers voorzien zijn van winkelkernen, autovrije winkelwandelstraten, …. Dit is natuurlijk enkel mogelijk indien de handelslocaties in deze steden aan een realistische kostprijs kunnen bevoorraad worden. Indien niet, loopt de stad het risico dat handelszaken zich verplaatsen naar locaties buiten de zone of zelfs buiten de stad. Te strenge regels en venstertijden zorgen er bovendien voor dat logistieke bedrijven geen efficiënte routes meer kunnen plannen.

3. Consulteer alle betrokkenen, dialoog is essentieel: Het spreekt voor zich dat een stad enkel voldoende draagvlak kan creëren voor de maatregelen wanneer alle betrokken partijen geconsulteerd worden. Hierbij moet niet enkel gedacht worden aan de horeca en de detailhandel, maar eveneens aan onder meer kantoren die beleverd moeten worden of bouwwerven. Dergelijke ad hoc of tijdelijke transporten vormen een apart aandachtspunt.

4. Wees zuinig met subsidies, hanteer een marktgerichte aanpak: Subsidiëring is in sommige specifieke gevallen te verantwoorden om de markt in een bepaalde richting te sturen. Toch is subsidiëring niet dé oplossing. Want als deze té hoog is en té lang aanhoudt, kan een negatief marktverstorend effect optreden. Daarom pleit Voka ervoor om opstartsubsidies (dus uitdovend van aard) enkel mogelijk te maken op voorwaarde dat er transparante regels gelden met eisen en maxima.

5. Omarm technologische innovaties: Tal van innovatieve initiatieven worden dagelijks gelanceerd, mede dankzij de digitale technologische ontwikkelingen. Steden vormen ideale proeftuinen om innovatieve alternatieven te testen. Het (stads)beleid moet dus voldoende ruimte en vrijheid laten aan marktpartijen om zelf innovatieve en alternatieve oplossingen voor de uitdagingen in de stedelijke distributie te kunnen aanreiken.

6. Harmoniseer zoveel als mogelijk: Over het algemeen is er weinig afstemming tussen de acties en tussen de steden. Ook binnen steden is logistiek beleid veelal versnipperd. Voor logistieke bedrijven is het zeer moeilijk werken als elke stad afwijkende reglementering invoert. Het verhoogt de kost exponentieel, verlaagt de duurzaamheid en jaagt eventueel activiteiten weg uit de stadscentra.

Met deze zes handvaten wil Voka het debat omtrent slimme stadsdistributie op gang trekken. “In de loop van de komende maanden zullen we in actieve dialoog gaan met de steden en gemeenten om tot een beter afgestemd reglementerend kader te komen”, aldus Hans Maertens. “Slimme stadsdistributie is dé toekomst. Laat ons werk maken van een eenvoudig, transparant en toekomstgericht beleid zodat onze bedrijven verder kunnen groeien en kunnen investeren. De leefbaarheid en de  mobiliteit van onze steden moet hand in hand gaan met deze evolutie.”

Tom Demeyer - Woordvoerder Voka - tom.demeyer@voka.be - +32 472 84 15 99

Contactpersoon

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - OBD