Skip to main content
  • Nieuws
  • Reactie Voka op jaarverslag NBB “Krapte op arbeidsmarkt nu belangrijkste uitdaging”

Reactie Voka op jaarverslag NBB “Krapte op arbeidsmarkt nu belangrijkste uitdaging”

  • 23/02/2018

Vandaag stelt de Nationale Bank van België haar jaarverslag voor. Uit het document blijkt de economie stevig is aangetrokken in 2017. Zo steeg het aantal jobs met 66.000 en daalde de werkloosheidsgraad naar 7,3%. “Het beleid werpt duidelijke vruchten af,” aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “De ondernemers houden woord: we hebben massaal geïnvesteerd en jobs gecreëerd. Nu wordt het een belangrijke uitdaging om alle jobs ook ingevuld te krijgen.” Op het vlak van de begroting waarschuwt Voka echter: hoewel het begrotingstekort zakt naar 1% van het BBP blijven onze uitgaven te hoog. “Het zijn vooral de conjunctuur en financiële meevallers zoals de rente en éénmalige opbrengsten die hier aan de basis van liggen. Er werd nog te weinig structureel hervormd.”

Het jaarverslag van de Nationale Bank is een goede evaluatie van het gevoerde regeringsbeleid in 2017. Het rapport bevestigt dat de jobcreatie in ons land op volle toeren draait. Deze jobs werden vooral gecreëerd in de private sector, hier kwamen er 50.000 jobs bij. “Het is ooit anders geweest,” aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “Het betekent vooral dat ook de ondernemers woord houden en hebben geïnvesteerd. Jobs, jobs, jobs is niet alleen een slogan, vandaag is het realiteit.”

Nood aan drastische hervormingen op de arbeidsmarkt

Maar er is ook een keerzijde aan de medaille: de lage Krapte op de arbeidsmarktwerkloosheidsgraad in combinatie met het hoge aantal jobs zorgt voor een ongeziene krapte op de arbeidsmarkt. Voor Voka wordt dit nu de belangrijkste uitdaging: “Alle lichten staan op rood,” aldus Hans Maertens “We moeten nu inzetten op drastische hervormingen op de arbeidsmarkt want bedrijven hebben het steeds moeilijker om hun vacatures ingevuld te krijgen. Laat ons werk maken van ambitieuze hervormingen om de krapte op te vangen.” Voka vraagt onze regeringen om meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt toe te staan. “In ons land zijn er nog geen goede regelingen voor flexibele en atypische arbeidsvormen. De scheiding tussen werknemer en zelfstandige wordt steeds dunner, we moeten ons hieraan durven aanpassen.”

Maar ook activering en sanctionering van werklozen moet een prioriteit zijn: “Bij de activering moeten doelgroepen centraal staan: laaggeschoolden, allochtonen, 55-plussers, mensen met een arbeidshandicap maar ook vluchtelingen. Instrumenten die inzetten op deze activering moeten versterkt worden. De individuele beroepsopleiding (IBO) is in Vlaanderen een succes, laat ons dit systeem versterken.” Werklozen die te weinig naar werk zoeken moeten sneller gesanctioneerd worden volgens Voka: “In tijden van krapte mogen we een strengere aanpak verwachten van de VDAB. Deze sancties zijn geen doel op zich maar moeten mensen aanzetten om zelf sneller werk te vinden.”

Begroting: meevallers mogen échte hervormingen niet in de weg staan

Wat de begroting betreft stelt het rapport van de Nationale Bank vast dat het begrotingstekort wordt teruggedrongen naar 1%. Voka wijst er echter op dat dit vooral een gevolg is van de dalende rentelasten en gestegen inkomsten. De uitgaven blijven te hoog. In een Voka studie die deze week nog verscheen wees Voka al op het feit dat in de afgelopen 10 jaar dat er op de totale begrotingsuitgaven amper werd bespaard.

Daarnaast wijst het rapport ook op het tekort van de overheidsinvesteringen. “We hebben de afgelopen jaren te weinig geïnvesteerd als overheid: onze infrastructuur en mobiliteit is hier een pijnlijk voorbeeld van. We zijn tevreden dat de federale overheid met het investeringspact het tij wil keren. Van alles wat België uitgeeft, vloeit er slechts 5 procent naar investeringen. Andere Europese landen slagen erin om minder uit te geven maar wel méér te investeren. Dit betekent dat we meer dan ooit nood hebben aan structurele hervormingen. Willen we onze begroting op orde krijgen hebben we nood aan een duidelijke uitgavennorm, enkel zo zullen we onze overheidsfinanciën opnieuw gezond krijgen.” 

Tom Demeyer - Woordvoerder Voka - tom.demeyer@voka.be - +32 472 84 15 99

Contactpersoon

IMU - vzw - OBD
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant