Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Rapport-Brinckman voor beter onderwijs mocht nog ambitieuzer

Rapport-Brinckman voor beter onderwijs mocht nog ambitieuzer

  • 03/11/2021

7 academici en 7 leraren bogen zich meer dan een jaar lang over de oorzaken van de niveaudaling in ons onderwijs. De commissie Beter Onderwijs, onder voorzitterschap van Philip Brinckman, stelde onlangs haar eindrapport voor. Voka maakt een eerste evaluatie.

Meer dan een jaar intensief overleg tussen wetenschappers en leraren leidde tot 58 concrete adviezen, gestoeld op wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring. Nadat het afgelopen jaren bij iedereen doordrong dat het Vlaams onderwijs in crisis verkeert, ligt er nu een duidelijk plan op tafel om mee aan de slag te gaan. 

Back to basics

Het rapport focust voornamelijk op het pedagogische aspect van onderwijs. Dat behoort grotendeels tot de autonomie van de onderwijsverstrekkers. De meeste adviezen zijn dus niet gericht naar de overheid, maar wel naar het brede onderwijsveld. 

Basiskennis en -vaardigheden staan hierin centraal: rekenen, schrijven en lezen. De focus moet liggen op kennisverwerving en cognitieve prestaties. De lat mag hoog liggen. Dat vraagt doorzettingsvermogen, wetenschappelijk onderbouwde didactiek en duidelijke evaluatiepraktijken.

Doordacht omgaan met digitalisering kan dan leiden tot een toename van leerwinst. Aan ouders wordt gevraagd vertrouwen te geven aan leraren. Hopelijk gaan scholen, koepels en vakorganisaties actief aan de slag met deze aanbevelingen.

Voer voor toekomstige regeringen 

Ook beleidsmakers kunnen heel wat opsteken van dit rapport. Veel van de aanbevelingen liggen in lijn met de beleidsvoorstellen die Voka doorheen de jaren deed zoals het verlagen van de leerplichtleeftijd, het invoeren van centrale examens, betere verloning voor zij-instromers, flexibele arbeidsovereenkomsten, meer autonomie voor scholen en leraren, …

Er is terecht heel wat aandacht voor de technische en beroepsgerichte opleidingen waarvan de afgestudeerden een belangrijke bijdrage leveren voor de economie en samenleving maar daarvoor onvoldoende waardering ervaren.

Verder lezen we interessante voorstellen zoals een instaptoets voor de lerarenopleiding, een reorganisatie van de schoolvakanties en beter performantiemanagement voor leraren. 

Nog ambitieuzer

Op een aantal vlakken mocht de commissie nog ambitieuzer zijn. Zo ziet men de vaste benoeming als een verworvenheid die onverkort gehandhaafd moet blijven. Er zijn weinig aanbevelingen om het onderwijslandschap rationeler en efficiënter in te richten, met minder versnippering en verzuiling. Het risico bestaat zo dat het voorgestelde nieuwe kenniscentrum vooral een bijkomende structuur betekent.

Verder is er te weinig aandacht voor bijvoorbeeld vreemdetalenonderwijs of werkplekleren.

Niettemin bevat het rapport van de Commissie Brinckman ontegensprekelijk voldoende voer voor toekomstige partijprogramma’s, verkiezingsmemoranda en regeerakkoorden. 

Voka doet mee

Tot slot kunnen we als organisatie zelf aan de slag gaan met de aanbevelingen. In de eerste plaats als inspiratiebron voor onze eigen beleidsvoorstellen.

Maar ook als onderbouwing om onze inspanningen om het technisch en beroepsonderwijs op te waarderen verder te zetten.

We blijven alvast investeren in de ontwikkeling van een wetenschappelijk onderbouwd instrument voor studiekeuze en gaan in gesprek met onderwijs om dit uit te rollen in verschillende Talent Centra in Vlaanderen. 


 

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - headoffice