Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Parkway 21 aanslag op bereikbaarheid Brussel

Parkway 21 aanslag op bereikbaarheid Brussel

  • 09/11/2022

Parkway 21 beperkt toegang via A12 en bereik havengebied

De Brusselse regering gaat door met de vernauwing van de noordelijke toegang van de stad via de A12. Ze wil de 5 rijvakken tussen de A12 en de Van Praetbrug herleiden tot 2. Dat zal de files naar Brussel vanuit Vlaanderen verder verzwaren en vormt ook een aanslag op de bereikbaarheid van het havengebied voor vrachtwagens.

De Brussels regering maakt reeds enige tijd plannen om grote invalswegen naar Brussel om te vormen tot stadsboulevards. Zo ook de A12 komende van Antwerpen langs Boom, en aangesloten op de Ring. Recent zette de Brusselse mobiliteitsminister Elke Van den Brandt een eerste stap met de aanvraag van een bouwvergunning voor de wegen tussen de A12 en de Van Praetbrug (de R21). 

In deze aanvraag wordt enerzijds de Jules Van Praetlaan, de drievaksbaan van de A12 naar  Van Praetbrug, herleid tot één rijstrook. Anderzijds worden de twee rijstroken van de Vuurkruisenlaan, die  in de omgekeerde richting loopt, geschrapt. Langsheen de Van Praetlaan komt dan één rijstrook in de richting naar de A12, naast de resterende enige rijstrook in de andere richting. Voka Metropolitan heeft tegen deze vergunningsaanvraag een bezwaarschrift ingediend bij de overlegcommissie van de Stad Brussel, die over het dossier advies moet verlenen. 

De geplande herstructurering van de R21 zal onvermijdelijk leiden tot bijkomende files langsheen de A12 en de aansluitende toegangswegen met Brussel centrum en het havengebied zijn onvermijdelijk. Bovendien wordt er niets gedaan wordt aan de thans reeds bestaande flessenhals aan de Van Praetbrug.  Er ontstaat ook een enorm risico op blokkering van het verkeer in geval van een ongeval of panne. Met maar één rijstrook zullen voertuigen moeilijk weg te takelen zijn. Overigens vormt dit ook een veiligheidsprobleem. 

Parkway 21

Globale aanpak nodig

De geplande herstructurering van de R21 dient te worden bekeken in een globale aanpak van de bereikbaarheid van Brussel vanuit het Noorden. Waaronder de plannen voor de omvorming van de A12 tot een stadsboulevard op Brussels grondgebied. Dat project werd eerder gekoppeld een overstapparking, met vlotte verbindingen via het openbaar vervoer naar het centrum. Het is thans  helemaal niet duidelijk meer of die overstapparking met vlotte verbindingen er komt. Overigens is in het kader van de Werken aan de Ring de aanleg gepland van een tramlijn langsheen de A12 van Willebroek tot Brussel. Deze tramlijn biedt een aantrekkelijk alternatief aan vele autobestuurders om naar Brussel te komen. Het is beter om te wachten op de realisatie daarvan vooraleer de capaciteit op de invalswegen naar Brussel vanuit de A12 te beperken.

Reeds vele jaren zijn er meer bedrijven die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verlaten (naar Vlaamse of Waalse Gewest) dan er bedrijven zich komen vestigen. Deze trend zal verder versterkt worden wanneer bedrijven in het Brusselse gewest nog moeilijker bereikbaar worden. 

De extra congestie die de voorliggende plannen met zich mee zullen brengen voor het goederenvervoer van en naar de kanaalzone, vormt een rem op de ambities van het Brusselse gewest om het kanaal meer te gebruiken voor goederenvervoer (cfr. plan GoodMove), vanuit de terechte bekommernis van een duurzame belevering van de stad. Het beperkt ook de mogelijkheden om nieuwe activiteiten inzake logistiek, distributie, recyclage en circulaire economie te ontwikkelen langsheen het kanaal. 

Artikel uit publicatie