Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Opfrissing regelgeving betreffende koeltorens en het risico op Legionella

Opfrissing regelgeving betreffende koeltorens en het risico op Legionella

  • 24/07/2019

Naar aanleiding van de recente uitbraak van legionellose in de Gentse kanaalzone, wil het Agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse overheid ondernemingen herinneren aan de regelgeving die bestaat om de risico's van koeltorens voor de volksgezondheid te beperken. Bij de uitbraak werden 32 mensen ziek en zijn er helaas twee overleden. De besmettingsbron is hoogst waarschijnlijk een koeltoren. 

Kort samengevat staat er in de regelgeving dat elk bedrijf zijn koeltorens moet melden aan de overheid, en een risicoanalyse en beheersplan van zijn installatie moet opstellen en uitvoeren. Er ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij de exploitant van de koeltoren, die alleen met goed onderhoud en opvolging ervoor kan instaan dat zijn installatie dagdagelijks veilig gebruikt wordt.

Deze regelgeving staat in het 'Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen' (BS 4/05/2007) (Legionellabesluit). U vindt deze regelgeving op de website van de Vlaamse overheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/legionella

Vooral op onderstaande artikels wil het agentschap de aandacht vestigen:

  • Art. 22: Alle nieuwe koeltorens moeten gebouwd en geëxploiteerd worden volgens de BBT (best beschikbare technieken, cf. definitie in artikel 1.6°).
  • Art. 23: Een meldingsplicht voor elke koeltoren. Deze melding doet u online via een beveiligd webformulier op de website van de Vlaamse overheid (ook op https://www.zorg-en-gezondheid.be/legionella).
  • Art. 24: De verplichting voor de exploitant van een koeltoren om een beheersplan, met technische beschrijving, risicoanalyse en preventiemaatregelen voor de koeltoren op te stellen. Dit beheersplan moet altijd actueel en aangepast zijn aan de huidige risico's verbonden aan de exploitatie van de betreffende koeltoren en de preventieve maatregelen moeten in overeenstemming zijn met de BBT. De exploitant is verplicht het beheersplan uit te voeren en de genomen maatregelen en de bijhorende relevante gegevens te noteren in een register. Een leidraad voor het opstellen van een legionellabeheersplan kan u vinden op https://www.zorg-en-gezondheid.be/legionella.
  • Art 25: Elke eindverantwoordelijke voor het ontwerpen en plaatsen van een nieuwe koeltoren of voor delen ervan en elke eindverantwoordelijke voor de aanpassing van een bestaande koeltoren is verplicht om voor zijn bijdrage een conformiteitsattest uit te reiken. Hiermee bevestig de ontwerper/installateur dat de installatie conform de regelgeving en BBT-principes (cf. artikel 1.6°) werd ontworpen/geplaatst. Dat moet aan het beheersplan toegevoegd worden.
  • De onderafdelingen I, II en III omvatten criteria waaraan de opvolging van de exploitatie van een koeltoren moet voldoen en dit voor de verschillende types van koeltorens. De vereiste om de exploitatie conform BBT uit te voeren blijft steeds de algemene vertrekbasis. Het is ook de verantwoordelijkheid van de exploitant om een overgroei van legionellakiemen te voorkomen, desgevallend te detecteren en de gepaste maatregelen te nemen (cf. de opvolging van het specifieke beheersplan en hieraan gekoppelde maatregelen te noteren in een register). Een overschrijding van legionellagroei boven de 100.000 kve/l bij drie opeenvolgende metingen moet onmiddellijk gemeld worden aan Zorg en Gezondheid. 

Wat betreft de microbiologische controle van het koelwatersysteem, wil het agentschap er ook op wijzen dat er voor elk koeltorencircuit een staalnameplan voor Legionellabepaling moet opgesteld worden met vermelding van de staalnamepunten. Het verdient bijzondere aandacht dat de staalnamefrequentie vermeld in de wetgeving een 'minimum' frequentie is. Deze frequentie dient koeltorenspecifiek verhoogd te worden conform de conclusies van de risicoanalyse en het hieruit volgende beheersplan, waarvan monitoring een belangrijk onderdeel is. De installatiespecifieke risicoanalyse duidt hiervoor de risicoplaatsen aan op het koelwatersysteem.  

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag