Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Ontbreken slimme kilometerheffing in regeerakkoord is gemiste kans

Ontbreken slimme kilometerheffing in regeerakkoord is gemiste kans

  • 09/10/2019

België is kampioen filerijden. Willen we onze regio leefbaar en bereikbaar houden, dan moeten we maatregelen nemen. De nieuwe Vlaamse regering heeft dat begrepen: in alle modi wordt er extra geïnvesteerd. Helaas ontbreekt wel de slimme kilometerheffing voor wagens. Een gemiste kans!

  • Zoals Voka vroeg wordt er meer geïnvesteerd in mobiliteitsinfrastructuur.
  • Essentiële missing links zoals de Brusselse Ring worden prioritair aangepakt.
  • De slimme kilometerheffing voor wagens staat niet in het regeerakkoord.
  • De logistiek krijgt er maar beperkt aandacht.

De expliciete vraag van Voka om deze legislatuur meer te investeren in mobiliteitsinfrastructuur wordt ingevuld: er wordt hiervoor meer dan 600 miljoen euro vrijgemaakt. Essentiële missing links om onze logistieke toppositie te vrijwaren en verbeteren, worden prioritair aangepakt zoals de Antwerpse en de Brusselse Ring, de sluis in Zeebrugge en de ontsluiting van routes voor binnenvaart. 

Om investeringen en onderhoud efficiënter te plannen, rekent men op het Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP). Dit treedt in de plaats van de aparte investerings- en onderhoudsprogramma’s van de verschillende entiteiten binnen het beleidsdomein. Voka is al langer vragende partij voor een langetermijninvesteringsagenda, zodat de financiële middelen gegarandeerd worden en de rechtszekerheid van uitvoering voorop staat. 

Meer duurzame modi 

Efficiënte multimodale alternatieven zullen helpen om de vooropgestelde modal shift te realiseren. Het regeerakkoord spreekt over een aandeel duurzame modi voor heel Vlaanderen van minstens 40%. Voor de vervoerregio’s Vlaamse Rand, Antwerpen en Gent wil men zelfs naar 50%. Slimme mobiliteitsoplossingen (via big data, mobipunten, etc.) en de uitrol van basisbereikbaarheid met meer lokale inspraak vanuit de vervoerregio’s moet meer reizigers naar het openbaar vervoer brengen. Via vervoer op maat is er aandacht voor de first en de last mile, inclusief de bereikbaarheid van bedrijventerreinen.

“De kans om onze verkeersinfrastructuur beter te benutten door een sturende verkeersfiscaliteit, is niet gegrepen.”

Goedele Sannen

File in Brussel

De kans om onze verkeersinfrastructuur beter te benutten door een sturende verkeersfiscaliteit, is echter niet gegrepen. De invoering van een slimme kilometerheffing voor wagens staat niet in het regeerakkoord. Dit betekent dat enkel vrachtwagens een kilometerheffing blijven betalen en dit zonder dat de files verminderen. Vlaanderen wil wel bekijken of deze heffing kan variëren naargelang spits- en daluren om nachtelijk vrachtverkeer aan te moedigen. Dit heeft enkel een kans op slagen indien de ganse logistieke keten mee in bad gaat. 

Logistiek krijgt maar beperkt aandacht in het regeerakkoord. Men erkent dat de vraag naar (voor)stedelijk goederenvervoer zal blijven groeien, maar biedt weinig antwoorden hoe hiermee om te gaan. Het uitstippelen van een geïntegreerd beleid rond stedelijke logistiek ontbreekt. Vlaanderen wil wel extra steun verlenen voor overslag van goederen en de combinatie van logistieke modi om de modal shift te bevorderen. 

Laat ons hopen dat er voldoende wortels groeien uit dit regeerakkoord om goederen en personen zo efficiënt mogelijk te verplaatsen en onze regio bereikbaar en competitief te houden.  

Voka geeft 10 KPI's die de Vlaamse regering moet halen om Vlaanderen naar de top te brengen. Ready, set, go!

Contactpersoon

Goedele Sannen

Senior adviseur Logistiek en Mobiliteit

imu - vzw - obd
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel