Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Ondernemen in 2040: zal er nog plaats genoeg zijn?

Ondernemen in 2040: zal er nog plaats genoeg zijn?

  • 31/03/2023

We leven in Limburg op een klein stukje grond, maar tegelijkertijd is hier ontzettend veel bedrijvigheid. Dat brengt heel wat uitdagingen met zich mee, waaronder ook de huidige stikstofproblematiek. Willen we in de toekomst nog aangenaam wonen, werken en leven in onze provincie, dan moeten we goed nadenken over hoe we de beschikbare ruimte zo goed mogelijk indelen. In die context heeft het provinciebestuur een openbaar onderzoek ingesteld over zijn Ruimtepact 2040. Voka – KvK Limburg heeft het plan met veel aandacht gelezen en enkele aandachtspunten geformuleerd.

Ruimtepact 2040

Met het Ruimtepact 2040 wil de provincie Limburg de krijtlijnen uitzetten voor hoe Limburg er in 2040 op ruimtelijk vlak moet uitzien. De typische stedelijkheid met middelgrote steden en dorpen, groene landschappen en innovatieve ondernemingen moeten allemaal een plaats krijgen in dit nieuwe pact. Aangezien ook in Limburg de open ruimte afneemt, wordt dit niet gemakkelijk. Daarom neemt de provincie als uitgangspunt: met minder ruimte meer doen. In plaats van bijkomende ruimte aan te snijden, moet er meer ingezet worden op kwalitatieve verdichting.

"We moeten meer doen met minder ruimte."

Eind 2023, begin 2024 moet het Ruimtepact 2040 definitief in werking treden, maar voor dat zal gebeuren, moet de Deputatie eerst nog alle reacties op het openbaar onderzoek bundelen en moet de Procoro (provinciale commissie ruimtelijke ordening) met een standpunt komen. Tot slot moet de provincieraad hier zich ook nog over buigen. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 17 mei.

Ruimte om te ondernemen

Met zeven doelstellingen en drie beleidskaders probeert de provincie haar ambities behapbaar te maken. Voor Voka – KvK Limburg is het vooral belangrijk dat er tegen 2040, maar ook in de decennia daarna voldoende ruimte is om te ondernemen. Het huidige aanbod van bedrijventerreinen bedraagt 412 hectare, terwijl uit eerder onderzoek blijkt dat er in 2038 behoefte is aan 350 tot 1.300 hectare bijkomende bedrijventerreinen. Het Ruimtepact 2040 wil vooral een meer duurzame, competitieve en gedifferentieerde Limburgse economie. Als Voka – KvK Limburg kunnen we dit alleen maar toejuichen. Daarnaast zijn we ook tevreden te lezen dat er voldoende ruimte moet zijn op goed bereikbare werklocaties en dat ook start-ups verder lokaal (en internationaal) kunnen verankeren. Als open en internationaal georiënteerde en geconnecteerde provincie is het eveneens van belang om verder in te zetten op goede connecties en ontsluitingen over de grenzen heen en samenwerkingsverbanden op te zetten rond ruimtelijke structuren binnen een ruimere regio.

Aanbevelingen

Voka – KvK Limburg onderschrijft de ruimtelijke ambities, maar heeft ook steeds duidelijk gesteld dat deze ruimtelijke doelstellingen haalbaar en betaalbaar moeten zijn. Noch Vlaanderen, noch de provincie Limburg mag zichzelf buitenspel zetten om toekomstige investeringen aan te trekken. De ruimtelijke doelstellingen horen dan ook streefdoelen te zijn en geen absolute drempels. Om ruimte voor bedrijven te garanderen, moet er een ruime ijzeren voorraad aan bedrijventerreinen zijn. Daarnaast dringt Voka – KvK Limburg erop aan dat verlaten bedrijfssites voorbehouden blijven aan ondernemingen. Ongunstig gelegen terreinen kunnen een andere invulling krijgen, op voorwaarde dat er gelijktijdig elders beter gelegen ondernemingsruimte wordt vrijgemaakt. Tegelijkertijd moet het potentieel ook voldoende benut worden. Het Economisch Netwerk Albertkanaal wordt terecht aangeduid als een belangrijk ruimtelijk-economisch systeem. Het is essentieel dat er voldoende watergebonden bedrijfsterreinen zijn om ook transport via het Albertkanaal duurzaam te versterken en bijgevolg bij te dragen aan de modal shift. Maar het Ruimtepact 2040 moet het ook makkelijker maken om bestaande ENA-dossiers te versnellen en bijkomende terreinen te ontwikkelen. Naast voldoende ruimte voorzien en reserveren voor niet-verweefbare economische activiteiten zullen we in de toekomst, ook meer dan vroeger, niet-hinderlijke economische activiteiten moeten onderbrengen in het stedelijke weefsel. Ook daar zal de overheid er actief op moeten inzetten door niet alleen locaties in stedelijk weefsel te faciliteren waar bedrijven zich willen vestigen, maar ook te zorgen dat deze bedrijven daar getolereerd worden door middel van een ondernemingsvriendelijk vergunningenbeleid.

"De ruimtelijke doelstellingen moeten haalbaar, betaalbaar en streefdoelen zijn. Geen absolute drempel."

De provincie realiseert het Ruimtepact 2040 door samenwerking met andere overheden en actoren. Ook Voka – KvK Limburg is hierbij actief betrokken. We hebben al uitgebreid gereageerd op het lopende openbaar onderzoek met een aangetekende brief aan het provinciebestuur. Ook na het openbaar onderzoek volgen we het dossier verder op vanuit de Procoro (provinciale commissie ruimtelijke ordening), waarin we als vast lid zetelen. In die hoedanigheid verlenen we advies aan de deputatie over de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen.

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

Verhoog je zichtbaarheid

Met onze mediapartnerships kan je intekenen op diverse communicatiepakketten en jaardeals. Zo bereik je een enorm lezerspubliek van ervaren en beginnende ondernemers en geïnteresseerden allerhande.

word jij onze mediapartner?

Artikel uit publicatie