Skip to main content
Map

Nieuws!

  • 03/08/2021

Graag brengen we volgende nieuwigheden op sociaal-juridisch vlak onder uw aandacht.

De verschillende nieuwigheden worden hieronder niet in extenso behandeld. Wenst u meer uitgebreide toelichting over één van onderstaande topics, dan kan u steeds contact opnemen met Caroline Van de Gehuchte.

1. Uitbreiding rouwverlof bij overlijden van partner of kind (inwerkingtreding 25 juli 2021)

Medewerkers die geconfronteerd worden met het overlijden van hun partner of hun kind, hebben voortaan recht op 10 dagen i.p.v. 3 dagen rouwverlof. De 7 bijkomende dagen kunnen ze bovendien flexibeler opnemen, tot een jaar na het overlijden.

Daarnaast wordt het rouwverlof ook uitgebreid naar pleegkinderen en pleegouders

2. 120 bijkomende vrijwillige overuren / “relance-uren” (vanaf 1 juli 2021 tot 31 december 2022)

Zowel voor de tweede helft 2021 als voor 2022 zijn er, in uitvoering van het sociaal akkoord van 25 juni 2021, 120 bijkomende vrijwillige overuren voorzien voor alle sectoren. Men spreekt ook over de “relance-uren”.

Deze bijkomende vrijwillige overuren geven geen aanleiding tot overloon en inhaalrust en tellen niet mee voor de interne overurengrens. Het loon voor deze relance-uren is vrijgesteld van RSZ-bijdragen en belastingen. Bruto is dus gelijk aan netto.

Werkgevers uit cruciale sectoren beschikten reeds over een bijkomend quotum van 120 vrijwillige overuren. Deze worden op dezelfde manier behandeld.  

Het is evenwel niet de bedoeling dat een werkgever uit een cruciale sector in 2021 een dubbel contingent van 120 bijkomende vrijwillige overuren kan aanspreken. De gepresteerde vrijwillige "coronaoveruren" in 2021 moet men in mindering brengen van de relance-uren voor 2021. Enkel het (eventuele) saldo is bijgevolg verder beschikbaar tot 31 december 2021.

3. 180 fiscaal vriendelijke overuren – inwerkingtreding vanaf 1 juli 2021 tot 30 juni 2023

De sociale partners hebben in het kader van het interprofessioneel akkoord gevraagd om het aantal fiscaal gunstige overuren opnieuw op te trekken van 130 tot 180 uren voor alle sectoren en dit voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023.

Het gaat om de overuren (per jaar en per werknemer) waarvoor een overloontoeslag verschuldigd is en een regeling bestaat die voorziet in een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor de werkgever en een vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor de werknemer.

Voor 2019 en 2020 werd het aantal overuren waarvoor dit gold, tijdelijk opgetrokken tot 180 overuren, maar vanaf 2021 ging het, behoudens uitzonderingen voor bepaalde sectoren, opnieuw om 130 overuren.

De wettelijke basis voor de optrekking tot 180 overuren kon echter niet meer tijdig worden voorzien voor het parlementair zomerreces en wordt aldus geagendeerd in het parlement vanaf september 2021.

Het kabinet van de minister van Financiën, samen met de FOD Financiën, heeft evenwel bevestigd dat deze maatregel, eens deze door een wet zal zijn bekrachtigd (waarschijnlijk in september of oktober), retroactief zal kunnen worden toegepast met ingang vanaf 1 juli 2021

De bijkomende 50 overuren waarvoor in 2021 een belastingvermindering of vrijstelling doorstorting kan worden verleend, moeten dus gepresteerd worden in de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021.

4. Coronapremie – toekenning mogelijk vanaf 1 augustus 2021 tot 31 december 2021.

Ondernemingen die goede resultaten hebben neergezet, kunnen vanaf 1 augustus tot het einde van dit jaar een premie geven van max. €500 in de vorm van consumptiecheques. Er wordt niet bepaald wat men verstaat onder “goede resultaten” hebben neergezet. Dit wordt dus verder aan het sociaal overleg overgelaten.

Deze consumptiecheques zijn vrij van RSZ en belastingen. Er is enkel een werkgeversbijdrage verschuldigd van 16,5%.  

De toekenning van de consumptiecheques moet vervat zijn in een CAO, gesloten op sectoraal vlak of op ondernemingsvlak. Kan dergelijke overeenkomst niet worden gesloten bij gebrek aan een syndicale delegatie, of gaat het om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat ze door zo'n overeenkomst wordt beoogd, dan mag de toekenning worden geregeld door een schriftelijke individuele overeenkomst.

Deze nieuwe consumptiecheques kunnen besteed worden tot 31 december 2022.  De bestedingsmogelijkheden worden nu ook uitgebreid. De premie kan nu bv. ook besteed worden in wellnesscentra, bioscopen of andere culturele instellingen, fitnesscentra, zwembaden,… Deze bestedingsduur en -mogelijkheden gelden zowel voor de nieuwe als de reeds eerder toegekende consumptiecheques. Meer gedetailleerde info kunt u vinden via deze link.

U bent dus niet verplicht om deze coronapremie (volledig) toe te kennen, tenzij deze verplichting nog zou voortkomen uit een CAO die op niveau van de sector zou worden afgesloten. Het is in ieder geval aan te raden het sectorale overleg aangaande deze coronapremie af te wachten alvorens stappen te zetten op ondernemingsniveau.

5. Afspraken eindeloopbaan: landingsbanen en SWT 

Het algemeen stelsel vanaf 62 jaar blijft onveranderd (dat stelsel wordt voorzien door CAO nr. 17). Het vereist 40 jaar beroepsverleden voor mannen, 37 jaar voor vrouwen in 2021 en 38 jaar in 2022.

In uitvoering van het sociaal akkoord 2021-2022 hernieuwt de NAR de toegangsvoorwaarden voor de bijzondere SWT's in CAO's 150-157. De minimumleeftijd voor de bijzondere SWT’s ligt voortaan op 60 jaar, zowel voor de stelsels zwaar beroep (33 jaar beroepsverleden en lange loopbaan) als voor het stelsel waarop bedrijven die erkend zijn als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden zich kunnen beroepen. Voor het SWT om medische redenen blijft evenwel de lagere leeftijd van 58 jaar gelden. Deze nieuwe leeftijdsvoorwaarden gelden van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023.

 

Stelsel Leeftijd (30/06/2023) Aangepaste beschikbaarheid (23/12/2024)
Zwaar beroep, nacht, bouw (33j beroepsverleden) 60 jaar 62 jaar of 42 jaar beroepsverleden
Zwaar beroep (35j beroepsverleden) 60 jaar 62 jaar of 42 jaar beroepsverleden
Onderneming in moeilijkheden en herstructurering 60 jaar 62 jaar of 42 jaar beroepsverleden
Medische SWT 58 jaar Nvt 

 

De NAR handhaaft voor de periode 1 januari 2021 tot 30 juni 2023 de toegangsleeftijd tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan voor de werknemers van de uitzonderingsregelingen (nachtarbeid, zware beroepen, lange loopbaan, herstructureringen) op 55 jaar voor werknemers die hun arbeidsprestaties met 1/5de verminderen. Die leeftijdsgrens geldt voortaan ook voor werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse arbeidsregeling. Voorheen lag de leeftijdsgrens voor een landingsbaan in een halftijdse arbeidsregeling op 57 jaar.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag