Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Nieuwe tijden vragen een nieuwe mobiliteit

Nieuwe tijden vragen een nieuwe mobiliteit

  • 19/01/2021

‘Mobiliteitsproblematiek’ stond afgelopen jaar niet meteen op het voorplan bij bedrijven die zich midden in de coronacrisis meer dan ooit moe(s)ten heroriënteren en in vraag stellen. Diezelfde crisis maakte wel duidelijk dat onze manier van werken er wellicht niet meer hetzelfde zal uitzien als voordien. Deze new way of work heeft ook een impact op onze mobiliteit. Maar wat zal er nu fundamenteel veranderen en welke aspecten zullen terug zoals voordien zijn?

Tekst: Wim Pannecoucke

Wim Pannecoucke
Wim Pannecoucke, adviseur Mobiliteit en Bereikbaarheidsmanager bij Voka Vlaams-Brabant

Wim Pannecoucke, adviseur Mobiliteit en Bereikbaarheidsmanager bij Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant gaat dieper in op het effect van de coronacrisis op woon-werk- en goederenverkeer en geeft meteen ook een duidelijk antwoord op de vraag ‘waarom bedrijven voor strategische beslissingen beter wél rekening houden met het aspect mobiliteit’ en ‘hoe De Werkvennootschap inzet op een ‘future proof’ infrastructuur met de Werken aan de Ring’.

Bij het nieuwe normaal hoort een nieuwe mobiliteit 

De Ring rond Brussel kost ons handenvol tijd en geld, en is voor velen een bron van frustratie. Werknemers krijgen er stress van, potentiële werknemers laten hem liever links liggen, leveranciers rijden er zich op vast en voor die meeting 15 km verderop vertrek je best ruim op tijd. 

De Werkvennootschap investeert massaal in de infrastructuurwerken die een nieuwe mobiliteit faciliteren. Maar ook stedenbouwkundigen en stadsarchitecten krijgen nieuwe uitdagingen: hoe ziet de stad van de toekomst eruit en welke maatregelen faciliteren dit?

Er is een constante oefening bezig over de reconversie van ruimte en herindeling van stedelijke functies. Beleidsmatig voeren steden nieuwe mobiliteitsmaatregelen versneld door, zoals het converteren van autovakken in fietspaden, zone 20 en 30, éénrichtingsstraten, tolbelasting, de verkeersknip, … Elk locatiebeleid heeft gevolgen op de ruimtelijke ordening, maar ook op tewerkstelling. Bedrijven denken hard na over hun locatie. Er is wel een tendens om verhuis- of mergeplannen uit te stellen. Nog zo een oefening die wel eens naar boven komt, is (de-)centralisatie of het werken met lokale hubs.

Zolang er coronamaatregelen van kracht blijven, zijn de files duidelijk minder zwaar, maar de perceptie blijft dat de wagen een gevoel van veiligheid en gemak geeft. Toch merken we al een aantal jaren dat het (bedrijfs)wagenbeleid stilaan een metamorfose ondergaat.

Dat klopt! Er is een sterke tendens naar meer duurzaam transport en één van de toepassingen is een vergroening van de bedrijfsvloot. Steden voeren versnelde maatregelen en beperkingen door inzake ecologie, veiligheid en sociale impact. De regularisering binnen een stedelijke context verandert dus snel. Denk maar aan de impact van lage-emissiezones en circulatieplannen. Transport- en vervoersbedrijven moeten zich daarop aanpassen en dit vraagt op financieel vlak naar een overgangsregeling. Denk maar aan investeringen van aandrijftechnologie die financieel haalbaar moeten blijven voor ondernemingen.

Daarnaast wint autodelen aan populariteit, maar ook het multimodaal verplaatsen of inzetten op een alternatief vervoersmiddel, al dan niet in combinatie met de wagen. Het ‘autosolisme’ zal in de toekomst nog meer in vraag worden gesteld in het kader van woon-werkverkeer. Daarentegen zullen verplaatsingen met de wagen nodig blijven, zowel voor privé- als professionele doeleinden.

“Er is een duidelijke vraag naar minder vervuilende wagens met een lagere of zero uitstoot. Leasingbedrijven hebben de handen vol met het zich omvormen tot duurzame en multimodale mobiliteitsaanbieders.”

Wim Pannecoucke

Het effect van de coronacrisis op woon-werk- en goederenverkeer

Het afgelopen jaar zien we als een momentum dat veel verandering meebrengt, ook voor mobiliteit. Meestal moet er een acute of dringende situatie zijn vooraleer mensen hun gedrag veranderen. De covidcrisis van 2020 brengt zeker zo’n omwenteling met zich mee. En de gevolgen van de gewijzigde mobiliteit op onze samenleving zullen niet klein zijn. 

Met welke tendensen krijgen de meeste bedrijven nu al te maken?

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken zit duidelijk in de lift. Werkgevers zijn, soms verplicht, overgestapt op thuiswerk en telewerk, mét flexibele werkuren. Werknemers moeten aandacht hebben voor een goede work-lifebalans, en realiseren zich dat gecombineerd thuiswerk met verplaatsingen naar het werk een goeie balans vormt. Dat brengt natuurlijk met zich mee dat de kantoorbezetting daalt en dat bedrijven de noodzakelijke infrastructuur en ruimte nu herbekijken. Telewerk in combinatie met duurzame verplaatsingen van woon-werkverkeer wordt het ‘nieuwe normaal’.

Welke verschuivingen in het verplaatsingsgedrag van werknemers merk je nog op?

Openbare vervoersmaatschappijen en private aanbieders van vervoer op maat zien een dalend gebruik en de nood aan een veilig collectief transport. Er is een sterke focus op spreiding van verkeersflows en afvlakking van piektransport, met digitale tools als hulpmiddel. Werknemers zoeken naar abonnementsformules die kunnen worden herzien, en er komt steeds meer vraag naar flexibiliteit in tijd en in plaats met flexibele pakketten.

Daarnaast zien we dat fietsen nog nooit zo populair is geweest, met uitgeputte stockvoorraden en lange wachttijden voor herstellingen of wisselstukken bij de leveranciers tot gevolg. Het elektrisch fietsen zit zeker in de lift. Het is laagdrempelig en vergroot ook de actieradius. Fietsverplaatsingen boven de 20 kilometer met een speed-pedelec zijn geen uitzondering meer. En er is een grote vraag naar speed-pedelecs. Deze snelle elektrische fietsen zijn naast een hip statussymbool voor een deel van de werknemers ook het perfecte alternatief voor de auto. Fietsleasingbedrijven zien dan ook een enorme stijging in fietsgebruik in het kader van woon-werkverkeer. De aankoop is voordelig door de spreiding in betaling en gunstige fiscaliteit. En een fietsvergoeding voor de werknemer kan een incentive zijn om fietsgebruik nog te versterken in het bedrijf. Ook het welzijn van werknemers is een essentiëel thema in de employer branding van hr-afdelingen.

Het goederenverkeer blijft een noodzakelijk gegeven in onze samenleving. Tijdens de lockdown hebben we duidelijk gemerkt dat logistieke aanleveringen moeten gegarandeerd worden.

We realiseren dat een geglobaliseerde supply chain kwetsbaar is en ook daar speelt mobiliteit een rol. Bedrijven focussen zich nu nog meer op toepassingen van het verminderen van kilometers, zoals het bundelen van ladingen. Relance kan ook hier een oefening betekenen in modal shift, bijvoorbeeld door naar trein- en watertransport over te schakelen. 

Trein

Mobiliteitsbeleid als onderdeel van de bedrijfsstrategie

Bedrijven moeten zich doelbewust herpositioneren en in vraag blijven stellen. Een gezond evenwicht tussen economie, gezondheid en ecologie is nodig. 

Waarom houden bedrijven voor strategische beslissingen beter wél rekening met het aspect mobiliteit?

Mobiliteit heeft veel linken met tewerkstelling, en we zien dat retentie van werknemers belangrijk blijft. Het evenwicht tussen een optimalisatie van werknemers en aanwerven volgens groei en expansie blijft balanceren op een slappe koord.

Wat zien we nu bij de bedrijven inzake mobiliteit?

Zeker een verdere focus naar een duurzamer beleid en strategie, waar alle aspecten onder de loep worden genomen, inclusief de kosten. Denk maar aan materiaalkeuze, ‘lifecycle analysis’ en duurzame grondstoffen. Men gaat ook meer stilstaan bij het verplaatsingsgedrag van medewerkers in het kader van duurzame verplaatsingen voor interventies, meetings, zakenreizen, digitale tools en klantverplaatsingen.
Technologie wordt steeds belangrijker, naast het belang van data en digitale toepassingen zoals ‘Mobility As a Service’, telematica en smartphone-apps voor routebegeleiding en -informatie. Aan- en verkoop gebeurt meer en meer hybride, dus zowel fysiek als online (Bricks and Clicks).

Wat brengt de toekomst? Zal er sprake zijn van het ‘nieuwe normaal’ of vervallen we in onze oude gewoontes?

Het is nu al duidelijk dat 2020 op mobiliteitsvlak een verandering met zich zal meebrengen. Vraag is natuurlijk wat er zal bovendrijven. Zeker is dat elektrificatie, zero-emissie, data en connectivity, flexibel werken en sharing blijvers zullen zijn. Voor bedrijven is het van belang creatief te zijn en de operaties te blijven garanderen. Relance is een rekbaar begrip. Mobiliteit kan ook een rol spelen in hersteloperaties of bijsturingen. Kortom, voor alle strategische beslissingen moet er rekening gehouden worden met mobiliteit.

Meer info

Heb je vragen over mobiliteit en bereikbaarheid? Neem contact op met Wim Pannecoucke via wim.pannecoucke@voka.be

Contactpersoon

Wim Pannecoucke

Adviseur Belangenbehartiging West-Brabant

Proximus

Artikel uit publicatie