Skip to main content
  • Nieuws
  • Nieuw internationaal ‘digital proof’ fiscaal kader deze week?

Nieuw internationaal ‘digital proof’ fiscaal kader deze week?

  • 30/01/2020

Deze week beslissen 137 landen over de contouren van een voorstel van het OESO-secretariaat om de internationale fiscaliteit meer ‘digital proof’ te maken. Blijvend overleg met ondernemingen is aangewezen.

Onze economie is door de digitalisering op enkele decennia fors van aanzien veranderd. Ons internationaal fiscaal rechtskader – dat dateert uit het begin van de vorige eeuw – hinkt achter op deze evolutie. 

De vennootschapsbelasting taxeert ondernemingen vandaag in essentie op grond van hun fysieke aanwezigheid in een land. Maar de toegenomen digitalisering vergemakkelijkt de mogelijkheid tot een globale, geïntegreerde bedrijfsvoering vanop een centrale locatie.

Sterk gedigitaliseerde bedrijfsmodellen

Ook neemt het belang van mobiele immateriële activa zoals software en handelsmerken fors toe. In bepaalde sterk gedigitaliseerde bedrijfsmodellen zoals sociale netwerken vormen data en gebruikersbijdragen bovendien belangrijke grondstoffen. Interne verrekenprijzen voor de waardering van immateriële activa leiden soms tot disputen

Visie 137 landen verzoenen

Het OESO-secretariaat ontwikkelde daarom het voorbije jaar de contouren van een voorstel om hieraan te remediëren. Het tracht de belangen en zienswijzen van 137 landen met elkaar te verzoenen. Geen sinecure.

De eerste pijler van dit voorstel herziet gedeeltelijk het fiscale aanknopingspunt en de winstverdeling van grote, consumentgerichte ondernemingen. Een deel van hun groepswinst zou belast worden in landen waar de onderneming verkopen realiseert, ook zonder fysieke aanwezigheid. 

De tweede pijler tracht de erosie van belastbare grondslagen via winstverschuiving verder aan te pakken. Dit zou mogelijk gebeuren via een minimale effectieve taxatie
 

“De concrete uitwerking kan de impact voor ondernemingen én overheid aanzienlijk beïnvloeden.”

Karl Collaerts

De volgende dagen zullen de 137 landen de contouren van dit voorstel beoordelen. Hun fiat is daarbij nog niet verzekerd, hoewel de laatste dagen tussen de VS en Frankrijk constructieve gesprekken plaatsvonden. Voka ondersteunt de inspanningen om het internationale fiscale kader via een multilaterale aanpak bij de tijd te brengen. Het alternatief bestaat in een gamma aan nationale, afzonderlijke digitaksen. Die dreigen het handelsklimaat verder te verslechteren en verhogen de kans op dubbele taxatie. 

De verdere uitwerking van het OESO-voorstel moet echter leiden tot een voorspelbaar en toepasbaar eindresultaat. Haastwerk is dan ook uit den boze. Via geregelde updates en raadplegingen moet verder rekening worden gehouden met de nuttige input van de betrokken ondernemingen

Mogelijke impact op overheidsfinanciën

Heel wat cruciale beslissingen – zoals bijvoorbeeld de concrete afbakening van de ondernemingen waarop de aangepaste regels van toepassing zijn of de concrete manier waarop men grondslaguitholling verder wil inperken – zullen wellicht pas in de loop van de volgende maanden worden genomen. Ze kunnen de impact van de hervorming aanzienlijk beïnvloeden, zowel voor de ondernemingen in scope als voor de overheidsfinanciën. 

Van onze beleidsmakers vragen we dan ook dit proces verder goed op te volgen, de impact ervan aan de hand van gedegen en transparante assessments zo goed mogelijk in te schatten en indien nodig bij te sturen. Deze hervorming kan immers de basis vormen van een vernieuwd internationaal fiscaal kader in de volgende decennia. 

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - OBD
IMU - vzw - Altez

Artikel uit publicatie