Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Naar een mobiliteitsgedreven ruimtelijke ontwikkeling met Regionet

Naar een mobiliteitsgedreven ruimtelijke ontwikkeling met Regionet

  • 04/08/2022

Provinciegouverneur en voorzitter van Regionet Jan Spooren verwacht de komende jaren een enorme ontwikkeling van de provincie. Niet alleen op het vlak van inwoners, maar ook op vlak van nieuwe bedrijven, meer bepaald in de kenniseconomie. Die bedrijven zullen zich wegens plaatsgebrek niet allemaal in de onmiddellijke omgeving van de provinciehoofdstad kunnen vestigen. Bovendien denken post-corona veel bedrijven ook aan minder kantoorruimtes en meer kleinere satellietkantoren om zo de files te vermijden. Ook wonen en mobiliteit moet anders. Genoeg redenen dus om na te denken over hoe ruimtelijke ordening en mobiliteit beter kan in de hele provincie Vlaams-Brabant. We vroegen de gouverneur om de visie van Regionet toe te lichten en polsten naar wat het project betekent voor onze ondernemers.

Kan u uitleggen waar Regionet voor staat?"

Regionet moet je zien als een visie, een strategisch project die we samen met gemeenten en stakeholders hebben ontwikkeld rond mobiliteit en ruimtelijke ordening in het oostelijk deel van onze provincie (Regio Leuven). Wij hebben nagedacht over hoe we de ruimte in Vlaams-Brabant het best kunnen benutten. Na een grondige analyse en aan de hand van vele gesprekken en studies zijn we tot de conclusie gekomen dat we in de  toekomst de ruimtelijke ontwikkelingen vooral moeten concentreren rond knooppunten op de  voornaamste vervoersassen, en dat we op die vervoersassen zowel het openbaar vervoer als de fietsinfrastructuur moeten verbeteren. Die knooppunten zijn dan makkelijk bereikbaar en combineren verschillende functies zoals wonen, werken, naar de winkel gaan en hobby’s uitoefenen. De bedoeling is nu om deze visie echt te gaan gebruiken bij nieuwe projecten rond ruimtelijke ordening en mobiliteit, maar daar zijn verdere regelgeving en vooral extra investeringen voor nodig. In bestaande projecten, zoals de ontsluiting van campus Gasthuisberg  wordt de visie wel al gebruikt. We geloven namelijk dat dit de toekomst is voor onze provincie.”

jan spooren

Wordt er dan van bedrijven verwacht dat zij verhuizen op de verschillende assen? Wat met bedrijventerreinen die niet op de assen zitten? 

“Het is uiteraard niet de bedoeling dat er enkel focus komt op de assen en dat wie ver van de assen gevestigd is, daar nadelen van ondervindt. Bedrijven kunnen er wel bijvoorbeeld voor kiezen om een hub of een coworking space te gebruiken op een as, wat zal zorgen voor meer bereikbaarheid omdat er op die as frequenter een bus zal rijden of er een fietssnelweg zal zijn. Maar ook voor bedrijven verder van de as zijn er voordelen: doordat er veel meer rond knooppunten wordt gewerkt, gaan er minder verplaatsingen zijn van werknemers buiten de assen en zal er dus meer plaats zijn voor wagens op de weg. Het is niet zo dat Regionet streeft naar minder wagens op de baan en meer openbaar vervoer, maar net omdat er meer op openbaar vervoer wordt ingezet, zal er meer plaats zijn voor wie voor de wagen kiest.”

Voor welke assen werd er gekozen? Wat is de input geweest van de bedrijven in de ligging van de assen?

“Het project heet voluit Regionet Leuven en omvat uiteraard de stadsregio Leuven (stad Leuven en buurgemeenten), maar ook de gebiedscorridor Leuven-Diest, de gebiedscorridor Leuven-Tervuren-Brussel en de gebiedscorridor Leuven-Zaventem-Brussel. Op de website regionetleuven.be staat alles mooi gevisualiseerd. De input van stakeholders en bedrijven zal belangrijker worden in een mogelijke volgende fase van het project. Fase 2 van Regionet loopt namelijk eind augustus af, maar het is de bedoeling dat er volgend jaar een vervolgproject komt. Daar zal gefocust worden op wat er nu allemaal moet gebeuren in de knooppunten die werden gedefinieerd. Economische activiteit zal van steeds groter belang worden in de komende jaren: op de assen wordt niet enkel gewoond, maar ook geleefd en is het van belang dat er winkels en bedrijven zijn.” 

Regionet is een visie waarbij ruimtelijke ontwikkelingen zich concentreren op knooppunten langs versterkte mobiliteitsassen. Zo zal je meer kunnen doen op een kortere afstand.

Jan Spooren

Zorgt Regionet ook voor de implementatie van die visie?

“Nee, de formele beslissingen, financiering en concrete uitvoering van projecten op vlak van mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling liggen bij de reguliere instanties zoals de Vervoerregio, Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, de NMBS en de overheden op zowel Vlaams, provinciaal en lokaal niveau. We zijn wel zeer fier dat ondertussen al 13 gemeenten het plan hebben goedgekeurd. Regionet zal er dus niet voor zorgen dat er bijvoorbeeld extra wegen worden gebouwd of dat er een nieuwe trambus wordt ingevoerd. Het effectief bouwen aan nieuwe infrastructuur gebeurt met Vlaamse budgetten. Regionet zorgt er wel voor dat de filosofie en de visie die ontwikkeld werden wordt gedeeld met alle partners. De partners zijn het departement Omgeving, Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn Vlaams-Brabant, NMBS, de Vervoerregio Leuven en het burgemeestersoverleg Oost-Brabant. Ook met imec, C-Valley, Leuven Mindgate, Voka-KvK Vlaams-Brabant en KU Leuven is er  strategisch overleg.” 

De visie van Voka – Kvk Vlaams-Brabant

Zonder aandacht voor ruimtelijke ordening en mobiliteit kunnen ondernemers niet blijven groeien. Voor Voka – KvK Vlaams-Brabant is het Regionet project daarom belangrijk omdat het onze ondernemers kan versterken in hun activiteiten. Ruimte is namelijk schaars en moet op alle vlakken goed gebruikt worden, ook om te ondernemen. Waar een bedrijf gevestigd is, bepaalt voor een groot deel of het interessant is voor nieuwe arbeidskrachten om er te gaan werken, maar ook voor huidige medewerkers, klanten en leveranciers is ligging en multimodaal bereik belangrijk. Voka – KvK Vlaams-Brabant promoot dan ook het duurzaam gebruik van economische ruimte en ondersteunt duurzame verplaatsingen in de regio. Openbaar vervoer, fiets of wagen; er moet aandacht komen voor de beste manier om aan woon-werkverkeer te doen, volgens de noden van iedereen. Vlotte bereikbaarheid speelt ook een prominente rol: er moeten sterke verbindingsassen komen tussen regionale knooppunten zoals de luchthaven en steden. Stadskernen moeten economisch leefbaar blijven. Het verkeer moet vlot kunnen doorstromen in verbindingssteden zoals Leuven. Congestie en files betekenen immers economische schade. Voka – KvK Vlaams-Brabant pleit daarom voor vlotte verbindingen, goede bereikbaarheid en efficiënt gebruik van de ruimte en ziet deze vorm krijgen dankzij Regionet.

Contactpersoon

Wim Pannecoucke

Adviseur Belangenbehartiging West-Brabant

Proximus

Artikel uit publicatie