Skip to main content
 • Nieuws
 • Naar een internationale hotspot, met iedereen aan boord

Naar een internationale hotspot, met iedereen aan boord

 • 14/03/2019
Naar een internationale hotspot

De Brusselse metropool staat voor vele uitdagingen. Maar er zijn enorme opportuniteiten om er meer dan ooit een internationale hotspot van te maken, waar iedereen mee aan de slag kan. In zijn
verkiezingsmemorandum stelt Voka Metropolitan vier toekomstgerichte ambities voorop, met een reeks voorstellen om die te realiseren.

De uitdagingen voor de Brusselse metropool zijn groot. Structurele files wegen op de aantrekkingskracht voor bedrijven en de leefbaarheid voor bewoners. Met de vele geplande werven wordt die uitdaging bijzonder prangend. De bevolkingsgroei zet druk op schaarse ruimte, waardoor de noodzakelijke (her)ontwikkeling van bedrijvenzones in het gedrang komt. Een grote groep inwoners raakt niet aan de slag, waardoor verdere dualisering dreigt. En daarbij komt de politieke versnippering die een slagvaardige aanpak van de grote uitdagingen bemoeilijkt.

Maar er zijn ook enorme opportuniteiten. Brussel is internationaal een sterk merk, een trekpleister als Europees beslissingscentrum en kan meedingen in de wereldwijde trend van clustering van talent en bedrijven rond grootstedelijke centra. Er is ook een groeiende consensus dat de aantrekkelijkheid voor investeerders en talent hand in hand gaan, dus ook de zorg voor een toegankelijke én een leefbare omgeving.

De Brusselse metropool heeft ook veel potentieel voor jobs. Ze staat sterk in kennisintensieve activiteiten, zoals zakelijke en financiële diensten, ICT, hoofdkantoren en met de EU-gelieerde activiteiten. Die activiteiten trekken hooggeschoold talent aan, maar ze vormen tegelijk een motor voor jobs in transportdiensten, horeca, onthaal, shopping, vrijetijdsdiensten…

Voka Metropolitan vraagt meer ambitie voor de Brusselse metropool en schuift vier ambities naar voor:

 • Ontwikkel de Brusselse metropool verder tot een internationale hotspot.
 • Maak de Brusselse metropool meer toegankelijk en leefbaar.
 • Zorg dat iedereen mee aan de slag gaat.
 • versterk het stedelijk netwerk rond Brussel.

We geven hieronder korte toelichting bij de ambities en geven prioritaire hefbomen aan om die te realiseren.

Internationale hotspot

De Brusselse metropool moet in de top 10 komen van West-Europese steden voor het aantrekken van kennisintensieve investeringen en voorloper zijn als smart city.

Hefbomen:

 • Maak het Brussels gewest tegen 2020 volledig 5G-ready. Dat vergt bijkomende antennes en aanpassing van de stralingsnormen op internationaal erkend niveau.
 • Realiseer de geplande herontwikkeling van bedrijvenzones. Het gaat onder meer om Schaarbeek- Vorming, de Heizelvlakte, de oude NAVO-terreinen en de Reyerssite.
 • Verzeker de internationale connecti- viteit van Brussels Airport. Dat vergt een rechtszeker werkingskader en realistische geluidsnormen.

Toegankelijke en leefbare  metropool

We moeten de ambitie hebben de filelast te drukken met 25% tot het niveau van de beste Europese steden inzake mobiliteit, met minder individueel autogebruik en minder vervuilende voertuigen.

Hefbomen:

 • De geplande werken aan de ring en tunnelrenovaties doorzetten.
 • Bijzondere maatregelen om de hinder van werven te beperken.
 • Overstapparkings realiseren.
 • Voorstedelijk treinaanbod op S-net verruimen.
 • Meer laadinfrastructuur voor elektri- sche wagens.
 • Invoering van slimme kilometerheffing.

Iedereen aan de slag

Het moet de ambitie zijn om 50.000 extra Brusselaars aan de slag te krijgen en zo de werkloosheidsgraad naar 10% en de werkzaamheidsgraad naar 70% te brengen.
 
Hefbomen:

 • Versterking samenwerking tussen VDAB en Actiris om jaarlijks tot 3.000 Brusselse werkzoekenden naar jobs in Vlaanderen te leiden.
 • Competitieve arbeidskosten en flexibiliteit die jobcreatie bevorderen.
 • Begeleiding én controle en sanctionering voor alle werkzoekenden.
 • Kwaliteitsvol Nederlandstalig onderwijs verder uitbouwen en marktaandeel van 20% in Brussel bestendigen.
 • Meer kansen voor duaal leren.

Versterking stedelijk netwerk

Tussen het Brusselse gewest en het omliggende Vlaanderen is er een sterke sociaaleconomische interactie. Die vergt een coherent beleid over politieke grenzen heen. De Brusselse metropool heeft daarbij een internationale centrumfunctie waar te maken, waarbij ook Vlaanderen mee zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

Hefbomen:

 • Vereenvoudiging van het bestuur binnen het Brusselse gewest door de overheveling van bevoegheden van de gemeenten naar het gewest.
 • Versterkte samenwerking tussen het Vlaamse en Brusselse gewest via een permanent overlegplatform ‘Vliris’.
 • Beliris en de financiering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meer richten op projecten van hoofdstedelijk en international belang, met betrokken- heid van de gewesten.
   

Je kan het volledige verkiezingsme morandum van Voka Metropolitan betreffende de Brusselse metropool vinden op www.durfkiezen.be.
 

Brusselse metropool: what’s in a name?
Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is een grondwettelijk verankerde politieke entiteit, waarvan het territorium begrensd is tot de 19 Brusselse gemeenten. Sociaaleconomisch is dat gewest echter steeds meer verbonden met het omliggende Vlaanderen. Daarbij denken we in eerste orde aan de Vlaamse gemeenten rond Brussel, met stedelijke kernen rond Vilvoorde, Zaventem en Halle.

We spreken in dit verband van een metropolitane ruimte, met  Brussel als belangrijkste kerngebied. Die economische ruimte noemen we ‘Brusselse metropool’. De  grenzen van de Brusselse metropool zijn niet nauw afgebakend. De intensiteit van de connectie is niet dezelfde over het hele gebied en kan ook verschillen naargelang het gaat om pendelarbeid, migratie, zakelijke relaties…

Die stedelijke metropool ontwikkelt zich steeds meer als een netwerk van stedelijke kernen. Je hebt enerzijds de nieuwe stedelijke kernen in de Vlaamse rand, anderzijds zijn er
de nabije regionale steden Leuven, Mechelen en Aalst. Brussel maakt ook deel uit van  het stedelijk netwerk van de Vlaamse ruit, met Antwerpen en Gent. Ook dat bredere perspectief dient in de toekomst meer aandacht te krijgen.

Met dit memorandum richten we ons tot alle overheden actief in de Brussels metropool, met in het bij- zonder het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de Vlaamse en de federale overheid.
 

Dit artikel verscheen in het magazine Ondernemers, editie februari 2019.

Contactpersoon